Kongl. Maj:ts
Nådige
RESOLUTION,
Angående
Rang för wiße Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadren.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21 Julii 1761.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Kongl. Maj:ts

Nådige Resolution, angående Rang för wiße Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadren. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21 Julii 1761.

Kongl. Maj:t hafwer, så wäl til någon upmuntran för Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadrem, som belöning för långlig och trogen tienstetid, i nåder pröfwat godt, at tillägga the Fem äldste och skickeligaste Under-Officerare af hwarje Classe wid Flottan och trenne wid Galererne, som pröfwas kunna hafwa answar och upbörd på de swåraste Örlogs Skieppen eller Galerer, lika rang med them i sista numernRang-ordningen; dock utan Kongl. Fullmagt, samt at the måge kallas Kongl. Flagg-Styrmän, Kongl. Flagg-Constaplar och Kongl. Flagg-Skieppare. Hwilket wederbörande till underdånig efterrättelse länder. Datum ut Supra.

ADOLPH FRIEDRICH.
(L.S.)

Sv. Dahlgren.


Kongl. Maj:ts Nådige Resolution, Angående Rang för wiße Under-Officerare af Örlogs Flottan och Galere-Escadren.
[Stockhom]. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, [1761]. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.