Kongl. Maj:ts
Nådige
REGLEMENTE,
Huru
Med upbringningar, så wid Flottan, som Galererne, och the ärhålne Prisers fördelning, hädanefter skall förhållas.

Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 25. Julii 1761.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


WI ADOLPH FRIEDRICH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norige samt Hertig til Schleswig, Hollstein &c. &c. Giöre witterligit: at althenstund thet, som igenom Kongl. Maj:ts Nådige Resolution af then 26 Februarii 1715 om prisers fördelning, är stadgadt, såsom enkannerligen rörande Örlogs flottan, och the til then samma hörande fartyg, icke kan, sedan Rikets förswar fordrat, at äfwen wara försedd med en Galere-Escadre, och hwilken nu mera är skild ifrån Örlogs-Flottan, för alla delar lämpas til bägge theße under olika befäl satte förswars werk; Ty hafwer Kongl. Maj:t, uppå Riksens Ständers underdånige tilstyrkande, funnit nödigt, at härom på följande sätt förordna.

§. 1. Som thet en och annan gång händt, at Kongl. Maj:t, til at så mycket mera upmuntra the Officerare och besättningar, hwilke blifwit utsände, at igenom upbringningar göra fienden skada til Sjös, afståt then andel af the priser, som kunnat göras, och eljest bordt tilfalla Oß och Kronan; Så förklarar Kongl. Maj:t härmed, at som en Krigsman aldrig för mycket kan upmuntras, när hans medborgare therwid ej lida, i synnerhet wid sådane tilfällen, tå en farlig entreprise, antingen helt och hållit, eller til någon del ankommer på thens håg och goda wilja, som then skall utföra, thet förthenskull alt byte, thet ware sig antingen något Örlogs- och Kapare- eller Coopvaerdie Fartyg, som til Flottan eller Galererne upbringas, ware sig med eller utan Action, bör höra Segerwinnaren til, på sätt, som här nedanföre närmare warder utsatt, utan at Kronan theruti widare tager någon del, än at Then får behålla the eröfrade Canoner med theras tilbehör, och för skäligt pris sig lösa alla öfrige Skjut-machiner och Amunition, efter som Riket theraf äntå räknar then anständiga winst, at igenom en sådan upbringning hafwa förswagat theß fiende.

§. 2. Enär ifrån Kongl. Maj:ts Örlogs-Flotta, tå then icke är til Sjös, utan wid sine wanlige Stationer, något Skepp eller Fartyg utsändes til at Kry&szig;a på fienden, och något fiendteligit eller annat Fartyg, som för god prise förklaras, upbringar, så skall then på följande sätt fördelas: Att Présidenten, Ammiralerne och vice Ammiralerne i Ammiralitets Collegio, samt the öfrige i Collegio sittande Flaggmän och Ledamöter, så Militaire som Civile, tilfaller en fierdedel af hela prisens belop, hwaraf Présidenten och Holm-Majoren hwarthera undfå dubbelt emot the andre: En fierdedel tilkommer then Officeraren, som gjordt upbringningen: En fierdedel the öfrige med honom commenderade Officerare, och then sidsta fierdedelen the på Fartyget commenderade Under-Officerare och besättning til delning sig emellan efter wanligheten.

Skulle ej mer än en Officerare wara commenderad på thet Fartyg, som giör upbringningen, så tager han och besättningen hwarthera hälften af then del, som eljest the med-commenderade Officerare skulle tilfalla; Wore åter med Skepps Chefen en Officerare commenderad, så emedan anföraren bör äga större Lot än någon enskilt af the med-commenderade, ty skal hälften af thenne fierdedel i en sådan händelse allenast tilhöra then med-commenderade Officeraren, och then andra hälften anstås Under-Officerare och then öfrige besättnigen, utom theras tilständiga fierdedel.

§. 3. Är något Fartyg ifrån Arméens Flottas Stationer, tå Flottan icke ännu är til Sjös commenderad, i lika afsigt utsänd, som förut nämdt är, och giör någon upbringning, så bör then samma i alt lika fördelas, som i anseende til Örlogs-Flottan stadgadt är, doch så, at then ena fierdeparten, som Présidenten, Ammiralerne och Vice Ammiralerne i Ammiralitets Collegie, samt öfrige i Collegio sittande Flaggmän och Ledamöter, så Militaire som Civile, är tillagd, i then händelse tilkommer then wid Galererne commenderande Generalen. Men skulle Arméens Flotta redan ifrån theß Stationer wara ut-commenderad, så delas then fierdedelen, som eljest helt och hållit tilhörde Generalen wid Galererne, til hälften emellan honom och then för Arméen en Chef commenderande Generalen, så at hwar undfår en åttondedel af hela prisens belopp. I thet öfrige förhålles äfwen tå, som i föregående §. är stadgadt.

§. 4. Är hela Flottan til Sjös commenderad, eller större delen theraf, eller ock endast en Escadre, så undfår then på Flottan eller Escadren en Chef commenderande Ammiralen eller Flaggmannen en fierdedel af the priser som göras; the andre trenne fierdeparter läggas tilhopa och delas emellan 1:mo, Chefen på Skeppet som giordt upbringningen, 2:do, the öfrige på samma Skepp commenderade Öfwer-Officerare, 3:tio, Under Officerare och besättnings manskapet, samt 4:to, Présidenten, Ammiralerne, och Vice Ammiralerne i Ammiralitets Collegio, samt öfrige i Collegio sittande Flaggmän och Ledamöter, så Militaire, som Civile, på hwilka delar faller altså en fierdedel på hwartera af tre fierdedelar. Skulle ej någon Officerare mer än endast Befälhafwaren wara på thet detacherade Fartyget commenderad. tager äfwen han then andel, som eljest skulle tilfalla the öfrige Officerare. Är en Officerare med Chefen commenderad, tager Chefen hälften med honom af samma andel.

§. 5. Tå Chefen för then til Sjös commenderade Flottan detacherar ifrån sig en Escadre, och the til thenna Escadre hörande Skepp och Fartyg göra någon upbringning, bör then samma fördelas på thet sätt: At Chefen för Flottan i Sjön tager en fierdedel af hela beloppet, och the trenne andre fierdedelarne sammanslås och fördelas sålunda: at en femtedel theraf får Chefen på then detacherade Escadren: en femtedel Chefen på Skeppet, som giordt upbringningen: en femtedel the öfrige therpå commenderade Officerare: en femtedel Under-Officerare och besättning, och then sidsta femtedelen the i föregående §. nämde Ammiralitets Collegii Ledamöter. I händelse, at på Skeppet, som gör upbringningen, ej är mer än en Officerare, eller ingen, utom honom, förhålles då med then them tilslagne andel, som i lika händelse uti nästföregående §. är stadgadt.

§. 6. Tå thet angår Arméens Flotta i the händelser, som 4. och 5. §.§. omnämna, kommer med fördelningen på lika sätt at förhållas, med then skilnad, som förut i afseende på thetta Wärk, förordnat blifwit.

§. 7. När thet så händer, at et eller flere Fartyg commenderas ifrån Örlogs- til Arméens Flotta, eller therifrån til tjenstgiörande wid Örlogs-Flottan, och et slikt fartyg under en sådan conjunction gör någon prise, så skall then ena fierdeparten theraf til hälften tilfalla Présidenten, Ammiralerne och Vice Ammiralerne i Ammiralitets Collegio, samt öfrige i Collegio sittande Flagmän och Ledamöter, så Militaire, som Civile, och i fall Arméens Flotta är ifrån sine wanlige Stationer, then andre hälften delas emellan Chefen för Arméen, och then för Galererne commenderande Generalen. Men om then är til Sjös, tager Generalen för Galererne allena thenna hälft. För öfrigit förhålles med the wid dylike tilfällen görande prisers fördelning, som ofwan förmält är. Thet alle, som wederbör, hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren the 25 Julii 1761.

ADOLPH FRIEDRICH.

( L.S. )

C. F. Nordenstam.


Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, huru med upbringningar, så wid Flottan, som Galererne, och the ärhålne Prisers fördelning, hädanefter skall förhållas.
[Stockholm]. Tryckt i Kongl. Tryckeriet, [1761]. 4to, [8] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.