Kongl. Maj:ts
Nådige
Kundgörelse,
Angående
En Canals öpnande emellan Mälaren och Öster-Siön wid Södertelje, genom
Entreprenade.
Gifwen Eholmsund then 18 September 1772.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM,
Tryckt i Kongl. Tryckeriet hos Henric Fought, 1772.
Stora Nygatan, Huset N:o 104.


Emedan hos Kongl. Maj:t Riksens Ständer under sidsta Riksdag i underdånighet förestält, huru som, tå en beklagelig erfarenhet wittnar, at Stockholms Norra och Södra utlopp icke äro tilräckelige wid höga Wåhr-floder, at utföra Mälarens watten inom rätter tid i Grås-månaderne, utan at watnet upstiger på the fläste Ängar, uti the Tre therintil liggande Provincier, och förorsakar en märkelig skada för Landtbruket och Boskaps-skötselen, högsta angelägenheten fordrar, at then så ofta förut påtänkta öpning genom en Canal wid Södertelje, såsom then enda utwäg, hwarigenom thenna olycka beqwämligen hielpas kan, måtte nu med alfwar och eftertryck företagas; förthenskull och som Kongl. Maj:t jemwäl nogsamt finner angelägenheten och nyttan af thetta werk; så har Kongl. Maj:t, til befordran theraf, härmed i Nåder welat kungöra, thet eho, ware sig In- eller Utländsk Man, som will eller kan, må sig hos Wår Befallningshafwande i Orten anmäla til Entreprenade af thenna öpning, efter then Plan med Slußwerk och Watten-ledningar, samt therpå kommande Sluß-penningars åtniutande, som Kongl. Maj:t finner godt at therwid utsätta. Ekholmsund then 18 September 1772.

GUSTAF.

Joh. v. Heland.


Kongl. Maj:ts Nådige Kundgörelse, Angående en Canals öpnande emellan Mälaren och Öster-Siön wid Södertelje, genom Entreprenade. Gifwen Eholmsund then 18 September 1772.
S>tockholm. Tryckt i Kongl. Tryckeriet hos Henric Fought, 1772.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.