Kongl. Maj:ts
Nådiga
Förordning,
Huru förhållas bör med utgående Tullens och öfrige afgifters beräknande, för the Waror, som utföras med här i Riket för Främmandes räkning bygda Fartyg; när theße Fartyg första gången härifrån afgå m.m.
Gifwen Stockholms Slott, the 10 Novembris, 1773.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, 1773.
Tryckt hos Henr. Fougt, Kongl. Boktryckare.


Wi GUSTAF med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige samt Hertig til Schleswig Hollstein &c. &c. Göre witterligit: at som hos Oß uti Nådigt öfwerwägande kommit, i hwad märkelig mon en mera utwidgad afsättning på främmande orter af här i Riket bygda och utredda Skepp måste lända Riket i gemen til båtnad och the inhemske Skepps-Byggerierne til förkofran; och Wi tillika i Nåder warit betänkte på medel och utwägar, hwarigenom en slik nyttig Handels-rörelse måtte kunna i thet möjeligaste underlättas och upmuntras; altså hafwe Wi, til nyßnämda ändamåls främjande, härigenom welat Nådigst stadga och förordna, at, jemte thet, enligt 42 §. uti Kongl. Resolutionen på Städernes Allmänna Beswär af then 12 Decembris 1734, hädanefter som hittils, icke någon annan eller högre afgift, än en åttonde dels proCent uti recognition samt the wanlige fattig-penningar, bör erläggas för the Fartyg, hwilka här i Riket för främmandes räkning byggas och utredas, böra jemwäl the waror, som utföras med sådane för utländsk räkning här i Riket bygda och utredda Fartyg, tå theße för första gången härifrån afgå til utrikes orter, i allmänhet, och utan afseende på theras beskaffenhet, så utskeppas emot enahanda och lika utgående Tull-Afgifter, samt öfrige omgälder, som hade samma waror uti Swenska Skepp warit intagne; och icke eller utförslen af theße waror, uti anförda fall, underkastas the inskränkningar och undantag, hwilka, i hänseende til lika beskaffade warors utskeppning med utländska Fartyg, i gemen kunna genom förre författningar, i en eller annan måtto, wara faststälde. Thet alle, som wederbör, til underdånig efterrättelse länder. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott then 10. Novembris 1773.

GUSTAF.
(L.S.)

J. Liljencrants.


Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Huru förhållas bör med utgående Tullens och öfrige afgifters beräknande, för the Waror, som utföras med här i Riket för Främmandes räkning bygda Fartyg; när theße Fartyg första gången härifrån afgå m.m. Gifwen Stockholms Slott, the 10 Novembris, 1773.
Stockholm. Henr. Fougt, Kongl. Boktryckare, 1773. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.