Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,
Hwarefter
Thes Trogne Undersåtare, Skeps-Rederierne och the Handlande böra inrätta theras Handel och Siöfart, til nyttiande af Kongl. Maj:ts, under förewarande Siö-Krig, antagne Neutralitet.
Gifwen Stockholms Slott then 18 Februarii 1779.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Stockholm, Trykt i Kongl. Tryckeriet, 1779.


WI GUSTAF med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleßwig, Hollstein &c. &c. Göre wetterligit: at såsom Wi af böjelse för Fred och Lugn, samt Nådig omtanka för Wåre trogne Undersåtares Handel och Siöfart, ifrån början af the Krigs-oroligheter, hwilka emellan Kronorne Frankrike och England upkommit, föresatt Oß, at för Wårt Rike med therunderliggande Land- och Herrskaper, uti samma oroligheter icke deltaga, hafwe Wi ock widare fattat thet beslut, at äfwen hädanefter uti alt i akt taga en noga Neutralitet, så länge Wi ege hopp, at Wår Flagga må niuta then tilbörliga aktning, och Wåre trogne Undersåtares Handel och Siöfart then säkerhet, som en sådan Neutralitet tilkommer.

I följe häraf wele Wi hafwa alla Wåra trogna Undersåtare, som idka någon handel på the, utom Östersiön belägne Utrikes orter, warnade, och them allmänneligen förbudit, at på något sätt deltaga i förewarande oroligheter, antingen medelst Krigs-Skeps eller Commiss-Farares utrustande och utredande för någon af the Krigande Magters räkning, eller medelst Contrebande Warors förande, under Swensk Flagg, til någon af the, nu i Krig warande Magters Länder och Landskaper, enligit the Tractater, hwilke Wi så wäl med Konungen och Kronan Frankrike, som med Konungen och Kronan England hafwe: All annan Handel och Siöfart ega Wåre trogne Undersåtare tilstånd at fritt och obehindrat idka, på sätt som samma Tractater och Folk-Rätten thet i gemen tillåta; Och som Skepps-Documenterne endast böra tiena til bewis, at Skeppen werkeligen äro Wåre Undersåtare tilhörige; Altså wele Wi äfwen hafwa them påminte, at innan the från Wåre Rikes, med underliggande Länders Hamnar och Städer afsegla, förse sig med alla the, til bestyrkande, så wäl af Skeppens, som Redarnes hemwist, nödigt och brukelige warande Bref och Siö-paß. Wi förbiude them äfwen härmed alfwarligen, at icke inom sina Fartyg hafwa några dubbla Connoissementer eller andra Skeps-Handlingar, mycket mindre at, wid sig yppande tilfälle, kasta några papper öfwer bord, hwaraf skälige mißtankar yppas kunna; Och thetta alt på thet the måge blifwa af Oß beskyddade, och genom Wåre Ministrer, Agenter och Consuler, på fremmande Orter bisprungne. Thet alla som wederbör hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott then 18 Februarii 1779.

GUSTAF.

(LS)

J. Lijecrants.


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Hwarefter Thes Trogne Undersåtare, Skeps-Rederierne och the Handlande böra inrätta theras Handel och Siöfart, til nyttiande af Kongl. Maj:ts, under förewarande Siö-Krig, antagne Neutralitet. Gifwen Stockholms Slott then 18 Februarii 1779.
Stockholm, Trykt i Kongl. Tryckeriet, 1779. 4to, [4] pp.

Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.