Kungörelse.

Som Kongl. Maj:t i Nåder för godt funnit, det under ånnu påstående Siö-Krig, äfwen i år, et wist antal Örlogs-Skepp och Fregatter skola utrustas, at freda Swenska Handeln och Siöfarten; Så har, på Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning, Kongl. Maj:ts och Rikets Amiralitets Collegium härmed welat kungöra, at, jemte det Kongl. Maj:ts Egne Kuster och Hamnar warda genom Örlogs-Skepp så bewakade, at inge fienteligheter inom Rikets Skär och Stränder få äga rum, til ofredande af den fria och säkra Handel, som Kongl. Maj:t alla Nationer öppen lemnat, kommer icke allenast en Escadre af flera Örlogs Skepp, at kryßa i Nordsiön, utan blifwa äfwen, dels Fregatter, dels Linie-Skepp förordnade, at på wißa tider Convoyera de Swenska Handels-Skeppen, som til Utrikes orter destinerade äro.

Til almän underrättelse meddelas altså, at Elseneurs Redd är utsedd til sammelplats för alla de Swenska Handels Fartyg, som af en sådan säkerhet wilja sig begagna, samt sådane Convoyeringar ske på fyra särskilta tider, och blifwer den Första terminen d. 29 nästkommande Maij för de Handels-Skepp, som då äro färdige, at åtfölja en Örlogs-Fregatt, som undfår ordres, at Convoyera ända in i Medelhafwet, och under wägen, efter möjeligheten tilse, at hwarje Fartyg kommer säkert in i den hamn, dit det är destinerat. Förblifwandes denne Fregatt i Medelhafwet til d. 1 September, då han wid högden af Mallaga företager återresan til Carlscrona, och medtager de Handels-Skepp, som under denna des hemwäg åstunda des beskydd.

Den Andre Convoyen afgår ifrån Sundet d. 14 Julii med et Linie Skepp, hwilket med lika omsorg, som för första Convoyen föreskrifwet är, werkställer sin Convoyering til Caput Finis Terræ.

Den Tredie Convoyen afgår från Sundet d. 31 Augusti, äfwen med et Linie-Skepp, och werkställes på lika sätt, som den näst föregående.

Den Fierde Convoyen afgår ifrån Sundet d. 30 September med en Fregatt, hwilken sträcker sin Convoyering in i Medelhafwet långs Europeiske Kusterne til Livorno, hwarefter denne Fregatt tilbringar de återstående winter-månaderne med kryßningar på de för Swenska Siöfarten nyttigaste stationer och kuster i Medelhafwet; men wid medlet af Februarii månad, begifwer sig denne Fregatt åt Mallaga, och med korta kryßningar uppehåller sig der utanföre til samma månads slut, då han anträder återresan samt medtager de Swenska Handels-Skepp, som kunna wara ankomne ifrån Cetta eller andra orter i Medelhafwet, och åstunda, at under des Convoy, få göra sina tilärnade resor åt Spanska Siön, norr ut genom Canalen och til Fäderneslandet.

Wid detta erindras, at ej andre Handels-Fartyg få tagas under Kongl. Maj:ts beskydd, än de, som i sin rörelse ställa sig til efterrättelse Kongl. Maj:ts d. 18 Februarii 1779 utfärdade Nådiga Kungörelse; äfwen som, i anledning af den Neutralitet Kongl. Maj:t wil på det nogaste låta i akttaga, alla Handels Fartyg härigenom warnas och anbefallas, at ej biuda til at införa någon secours til sådan hamn eller ort, som någon af de krigande Magter håller inspärrad eller bloquerad.

Ehuru Kongl. Maj:t, til beskydd af Swenska Siöfarten, nu låter widtaga deßa anstalter, har dock Kongl. Maj:t i anseende på Handelns obehindrade lopp, i Nåder tillåtit, det må Handels-Fartygen äga frihet, at gå under Convoy eller icke, och at i öppna Siön från Convoyen så skiljas, då efter föregången anmälan hos Convoy-Cheferne, Coopvaerdie Skepparne, som föra Fartygen, finna sina omständigheter så fordra, och hwarwid således intet hinder må i wägen läggas.

I öfrigt rätta Coopvaerdie-Skepparne sig efter de ordres, som Befälhafwarne af Convoyen dem, i följe af deras instruction, gifwa. Stockholm d. 17 April 1781.

På Dragande Kall och Embetes wägnar.

C. FALKENGRÉEN.

J. NORDENANKAR.

G. J. MüTZOW. D. DAHLIN. OLOF TROILIUS.

L. S.
C. D. Aureen.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.