Den 12 Martii. Kongl. Amiralitets-Collegii Kungörelse, angående de detta år til Sjöfartens beskydd utgående Convoyer.

Sedan Hans Kongl. Maj:t i nåder för godt funnit, at til Swenska handelens och sjöfartens fredande under ännu påstående sjökrig, låta i år utrusta et wißt antal örlogsskepp och fregatter; så har på Kongl. Maj:ts nådiga befallning, Des och Rikets Amiralitets-Collegium härmed kungöra welat, at jemte det Kongl. Maj:ts egna kuster och hamnar warda genom örlogsskepp så bewakade, at inga fienteligheter inom Rikets skär och stränder få äga rum, til ofredande af den fria och säkra handel, som Kongl. Maj:t alla Nationer öpen lemnat, kommer icke allenast en Escadre at kryßa i Nordsjön, utan blifwa äfwen fregatter förordnade at på wißa tider convoyera de swenska handelsskepp, som til utrikes orter destinerade äro.

Til allmän underrättelse meddelas altså, at, lika som förledit år, Helsingörs redd är utsedd til samlingsplats för alla de swenska handelsfartyg, som af en sådan säkerhet wilja sig begagna, och komma deße convoyeringar at ske på fyra serskildta tider, nemligen den första Convoyen den 29 nästkommande Maji för de handelsskepp, som då äro färdige at åtfölja örlogs-fregatten Sprengtporten, hwilken undfår ordres at convoyera ända in uti Medelhafwet, och under wägen efter möjeligheten tilse, at hwarje fartyg kommer säkert i den hamn, dit det är destineradt; förblifwande denne fregatte i Medelhafwet til den 1 September, då den wid högden af Mallaga företager återresan och medtager de handelsskepp, som under denna des hemwäg åstunda des beskydd.

Den andra Convoyen skal afgå från Sundet den 14 Julii med örlogs-fregatten Postillon, hwilken med lika omsorg, som första convoyen föreskrifwit är, werkställer sin convoyering til Caput Finis Terræ, och derifrån anträder hemresan.

Den tredje Convoyen afgår från Sundet den 31 Augustii med fregatten Illerim, och werkställes på lika sätt, som den näst föregående.

Den fjerde Convoyen kommer at från Sundet afgå den 30 September med fregatten Gripen, hwilken sträcker sin convoyering åt Livorno, in uti Medelhafwet; hwarefter denne fregatte tilbringar de återstående wintermånaderne med kryßning på de för Swenska sjöfarten nyttigaste stationer i Medelhafwet; men wid slutet af Februarii månad nästa år, begifwer sig denna fregatte på hemresan, samt inlöper uti en serskildt förrättning åt Marocco, hwarefter han fortsätter sin resa til Carlscrona samt tager under sin convoy de Swenske handelsfartyg, som då under wägen kunna träffas och convoy åstunda.

Wid deße convoyeringar få likwäl ej andre handelsfartyg tagas under Kongl. Maj:ts beskydd, än de, som uti sin rörelse ställa sig til efterrättelse Kongl. Maj:ts den 18 Februarii 1779 utfärdade nådiga Kungörelse; äfwen som, i anledning af den neutralitet Kongl. Maj:t på det nogaste wil låta i akt taga, alla handelsfartyg härigenom warnas och anbefalles, at ej bjuda til at införa någon secours til sådan hamn eller ort, som någon af de krigande Magter håller inspärrad eller bloquerad. Men ehuru Kongl. Maj:t, til beskydd af Swenska sjöfarten nu låter widtaga deßa anstalter, har dock Kongl. Maj:t, i afseende på handelens obehindrade lopp, i nåder tillåtit, det handelsfartygen må äga frihet at gå under convoy eller icke, och at i öpna sjön ifrån Convoyen få skiljas, då, efter föregången anmälan hos Convoy-Cheferne, Coopvaerdie-Skepparne, som föra fartygen, finna sina omständigheter så fordra, och hwarwid således intet hinder må i wägen läggas.

För öfrigt böra Coopvaerdie-Skepparne rätta sig efter de ordres, som Befälhafwarne af Convoyen dem, i följe af deras Instruction, gifwa.


Utdrag utur alla ifrån år 1780 utkomne Publique Handlingar, Plactarer, Förordningar, Resolutioner och Publicationer ... Tolfte Delen til 1783 års slut.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1799-1802. pp 263-265.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.