Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,
Angående
Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare.

Gifwen Carlscrona den 22 April 1801.Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1801.


WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schleßwig, Hollstein &c. &c. Göre weterligt: at som genom de af Engelska Regeringen utöfwade wåldsamheter emot Swenska Flaggan, Wåre trogne undersåtares Handel och Sjöfart blifwit rubbad och hindrad i sit fria lopp; Altså hafwe, wid så beskaffade omständigheter, Wi ansett nödigt låta det så kallade Product-Placlatet [!], eller Kongl. Kungörelsen af den 10 November 1724, såsom ock Kongl. Förordningen af den 27 Junii 1731, til sin kraft och werkan hwila, samt i följe deraf förklara, at den i Författningarne påbudne skilnad emellan fria och ofria Fartyg kommer tils widare at uphöra, så at alla hit til Riket med lofgifne Waror från Productions eller Nederlags-Orter inkommande, samt de härifrån til Utrikes hamnar, de Engelska hamnar undantagne, med Swenska tillåtne Exporter utgående Handelsfartyg utan åtskilnad, antingen de tilhöra Wåre undersåtare, eller Neutrale Magters undersåtare, så, intil des derom annorlunda kan blifwa förordnadt, åtnjuta den under namn af hel-frihet bewiljade lindring i Tull och öfrige Skepps-umgälder; och wele Wi, innan denna Wår Nådiga Författning kommer at uphöra, Tre månader förut sådant kungöra låta; Skolandes hwad nu tillåtit är icke leda til någon ändring uti det Förbud emot Waru-utförsel eller Krafters antagande til England, som Wi genom Wårt och Rikets Commerce-Collegium den 30 sistledne Martii utgå låtit. Det alle, som wederbör, hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Carlscrona den 22 April 1801.

GUSTAF ADOLPH.
(L.S.)

M. Rosenblad.


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Helfrihets åtnjutande för Neutrale Skepp och lofgifne Warors införande från Nederlags-orter tils widare. Gifwen Carlscrona den 22 April 1801.
Stockholm. Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1801. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.