Kongl. Maj:ts
Nådiga
Kungörelse,
Angående
Det så kallade Product-Placatets hwilande tils widare, med mera.
Gifwen Högqwarteret Greiffswald den 12 April 1806.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1806.


WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schleßwig, Hollstein &c. &c. Göre weterligt: At som, genom de af Franske Regeringen utöfwade wåldsamheter å Swenska Skepp och Laddningar, Wåre trogne Undersåtares handel och sjöfart blifwit rubbad och hindrad i sit fria lopp; Altså hafwe Wi funnit nödigt i Nåder förordna: at det så kallade Product-Placatet eller Kongl. Kungörelsen af den 10 November 1724, jemte Kongl. Förordningen angående Salthandeln af den 27 Julii 1731, skola tils widare hwila til deras kraft och werkan, och den i Författningarne stadgade skilnad emellan fria och ofria Fartyg uphöra. I följe häraf komma Neutrale Skepp, at icke erlägga högre Skeppsumgälder, än Swenska Skepp, samt Wåre utfärdade Tull-Taxor, i afseende på de waror, som til Swerige införas med Neutrale Fartyg, at tjena til efterrättelse på lika sätt och med enahanda förmoner, som för waror, inkommande eller utgående med Swenska Fartyg, äga rum; dock warda deße, Neutrale Fartyg förundte friheter och förmoner inskränkte til de Farwattn och inom de Orter, som utom Östersjön äro beläga; Och bör således, hwad farten til och från de wid Östersjön belägna Hamnar angår, med Afgifternes beräkning och erläggande på wanligt sätt och efter hwad Författningarne i allmänhet stadga, förhållas. Innan denna Författning kommer at uphöra, wele Wi tre månader förut sådant kungöra låta. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Högqwartert Greiffswald den 12 April 1806.

GUSTAF ADOLPH.
(L.S.)

M. Rosenblad.


Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående det så kallade Product-Placatets hwilande tils widare, med mera. Gifwen Högqwarteret Greiffswald den 12 April 1806.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1806. 21 cm, 40, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.