Kongl. Maj:ts
Nådiga
Förbud
Emot
Enskilte Fartygs inredning til armering utan Kongl. Maj:ts särskilta Nådiga tilstånd.
Gifwit Stockholm Slott den 25 Februarii 1808.Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1808.


WI GUSTAF ADOLPH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Dannemark och Norrige, Hertig til Schleßwig Hollstein, &c. &c. Göre weterligt: At som anledningar förekommit, det fremmande undersåtare företagit sig at uphandla Swenska Skepp och dem därstädes til Kapare-fartyg inreda låta; Och Wi ansedt angelägit, at slike skadelige och tiltagsne försök förekomma; Altså hafwe Wi funnit nödigt härigenom i Nåder stadga och förordna, det ingen enskilt skal wara tillåtit, at utom Wårt särskilta Nådiga tilstånd bygga eller ombygga Fartyg construerade eller inredde til armering. Den häremot bryter, hwafwe förwerkat Fartyget och böte derjemte des fulla wärde, begge til lika delning emellan Oß och Kronan samt Åklagaren. I brist af tilgång förwandlas böterne efter 5. Cap. Straff-Balken. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit, samt med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 25 Februarii 1808.

GUSTAF ADOLPH.
(L. S.)

M. Rosenblad.


Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud emot Enskilte Fartygs inredning til armering utan Kongl. Maj:ts särskilta Nådiga tilstånd. Gifwit Stockholm Slott den 25 Februarii 1808.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1808. 4to, [3] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.