Kongl. Maj:ts och Rikets
Krigs-Collegii
Kungörelse,
Angående
Underhåll för Soldater, som wid Götha Canal-arbete blifwit skadade.
Gifwen Stockholm den 7 Mars 1812.Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1812.


Då Kongl. Maj:t genom Nådig Skrifwelse til Deß och Rikets Krigs-Collegium af den 18 sistledne Februarii behagat bestämma huru mycket Manskap kommer at från Regementerne til arbete wid Götha Canal innewarande år afgå, har Kongl. Maj:t tillika i Nåder stadgat, at, i likhet med hwad under den 22 October 1798 blifwit förordnat om underhåll för Soldater, som wid Trollhätte Canal och Slußwerksbyggnad kommit at skadas, skola äfwen de, som wid berörde Canal-arbete til äfwentyrs blifwit eller blifwa så skadade, at de til widare Krigstjenst äro oförmögne och förthy måste afskedas, äga enahanda rättighet til underhåll af Wadstena Krigsmanshus Cassa, som derest skadan tilkommit i Kronans tjenst, hwarwid likwäl, då anmälan derm göres, wederbörligt Betyg bör wara bifogadt och af Befälhafwaren samt Låkaren underteknadt, at skadan wärkeligen skedt under arbetet.

Detta har Kongl. Collegium altså til underdånig efterrättelse och wederbörligt iakttagande härigenom skolat allmänneligen kungöra.

Stockholm den 7 Mars 1812.

På Dragande Kall och Embetes wägnar

JOH. AUG. SANDELS.

W. BENNET.
P. SCHRÖDERSTJERNA.
B. SPARRE.
M. BJÖRNSTJERNA.
N. LORICHS.
A. LUNDEBERG.
I. ASKEGREN.
O. ÅHLSTRÖM.
G. STOLPE.
FR. d'ORCHIMONT.

A. H. Stenius


Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse, angående Underhåll för Soldater, som wid Götha Canal-arbete blifwit skadade. Gifwen Stockholm den 7 Mars 1812.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1812. 20,5 cm, [3] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.