Utdrag af Kongl. Maj:ts till Theß ock Riksens Amiralitets Collegium aflåtne nådige skrifwelse den 18 Aug: 1752.

TIll förekommande af den oförrätt, I berätten at Lotsarna på wißa Lotsställen, särdeles omkring Giötheborg ock Uddewalla plägar tillfogas, i det de icke allenast med hårda ord blifwa bemötte, när främmande Fartyg fått dem om bord, utan ock hotade, at de antingen skola tagas med til siös, eller ock deras Lots-båt lemnas at bortdrifwa, hwarigenom de sättas utur stånd, at deras skyldighet fullgöra, finne wi i nåder nödigt, at på sådane ställen, der Lotsarne et dylikt medfarande äro underkastade, bör den sidsta Siö-Tuls Cammaren tillhålla Skiepparen, at erlägga Lots-penningarne, jemwäl hwad Lotsarne angår, och det ända till fri Siö, hwaröfwer Tullförwaltaren bör meddela Skiepparen et litet bewis för hwarje lots, som Lotsarne tillställes, hwaremot de sedan upbära sine penningar på Tullkammaren; men de Lotsar, som sielfwe jemte Skiepparen kunna wara tillstädes på Tullkammaren, emottaga genast sina Lots-penningar.

Jemwel böra Jagt-Lieutenanterne ock de flere Tullbetiente antydas, at med Tull-Jagterne, enär tillfälle är, eller eljest när Lotsarne dem tillita, göra dem skyndesam och fullkomlig hielp. Och som jemlikt 1748 års Kongl. Förordnings 5 §, främmande Skieppare, som icke segla till någon Stapelstad eller Tullkammare, dock esomoftast betiena sig af Swenska Lotsar i Cattegatt ock flere Swenska Farwatn; Ty åligger Jagt-Lieutenanterne, då de med någon Tull-Jagt äro tillhands, at äfwen wid deße besynnerlige tillfällen göra Lotsarne lika bistånd, ock till nästa Siö-Tuls Cammare skrifteligen rapportera hwad Lots-penningar Lotsen upburit, som Tull-Förwaltaren sedan, hwad Cronans ock Inqwarterings Cassans andel angår, infordrar, qwitterar, ock i sin Journal för Amiralitets Collegii räkning särskilt i ackttager, samt dermed widare fortfar, efter 7 § af högstbemälte Kongl. Förordning.


Utdrag af Kongl. Maj:ts til thes och Riksens Amiralitets Collegium aflåtne nådige skrifwelse den 18 aug: 1752.
[Stockholm]. [Kungl. tryckeriet], [1752]. 2mo, [2] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.