Taxa,
hwarefter, till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse den 12 December 1835, Slußafgifterne skola betalas af alla dem, som med sine Fartyg paßera Slußwerket i Stockholm;
Gifwen Stockholms Stads Drätsel-Commißion den 10 Februari 1836.


STOCKHOLM, 1836.
Tryckt hos. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.


Fartyg eller Farkoster af alla slag, antingen de upp- eller nedgå genom Slußen, betala för hwarje genomfart: Banco
R:dr sk. r:st.
Däckade Fartyg:
Ballastade eller toma från och med 2 läster och derutöfwer, för hwarje Läst 6 8
Lastade med hwad gods som helst, från och med 2 Läster samt derutöfwer, för hwarje läst 9 4
Odäckade Fartyg:
Ballastade eller toma, från och med 2 läster smt derutöfwer, för hwarje läst 5 4
Lastade med hwad gods som helst, från och med 2 läster samt derutöfwer, för hwarje läst 7
Fartyg under 2 läster, smärre båtar och så kallade ökstockar med eller utan last, i ett för allt 12
Pråmar, som ej innehafwa Mätare-bref, ballastade eller toma 1 16
Pråmar, som ej innehafwa Mätare-bref, lastade med hwad gods som helst 2
Timmer och Wirkes-Flottor 32
Ång-Fartyg:
Ballastade eller toma, för hwarje läst. 10
Lastade med hwad gods som helst, för hwarje läst. 14

Anmärkning:

Alla Kongl. Maj:ts och Kronans egna Fartyg, som föra Kronans flagg, åtnjuta fri genomfart, men alla private personer tillhörande Fartyg, om ock befraktade för Kronans räkning eller publike Werk och Inrättningar af hwad namn som helst, skola betala den här fastställde afgift.

I öfrigt iakttages:

1:o När Skeppare ankomma till Slußen, skola de hos Inspectoren anmäla sig till genomfart, hwarwid de böra uti den inrättade Månads-Journalen egenhändigt anteckna ankomsttiden jemte sitt namn och hemort samt Fartygets lästetal.

2:o Alla fartyg böra fortskaffas genom Slußen i den ordning de sig anmäla, och touren till genomfart beräknas efter den i Journalen införda ankomsttid.

3:o Skeppare ware answarig, att hans farkost icke går diupare eller är bredare än att den obehindradt kan paßera Slußarne, och det wid vite af Tio Riksdaler Banco, jemte ersättning af all den skada, som genom ett motsatt förhållande kan tima.

4:o Skeppare åligge för Sluß-Inspectoren uppwisa Fartygets Mätare-bref och Connoißement på innehafwande last, så att Inspectoren blir i tillfälle att beräkna drägtigheten och den derefter belöpande afgift, hwilken genast erlägges uti Swenskt Banco-mynt, och å hwars belopp Sluß-Inspectoren meddelar ett med Stads-Kamererarens namn-stämpel försedt qvitto, hwars aflemnande, utan någon serskild wedergällning, wid answar icke får af Inspectoren wägras. Deßutom bör hwarje Skeppare anteckna uti Journalen beloppet af de Sluß-penningar han betalar.

5:o Skulle några handlingar till bestyrkande af Fartygets drägtighet icke förefinnas, eller lästetalet kunna på annat sätt med säkerhet utrönas, taxeras afgiften efter på stället befinnande omständigheter. Men skulle sedermera kunna bewisas, att Fartyget ej innehölle en sådan drägtighet, som i sistnämnde fall beräknadt blifwit, skall omkostnadsfritt återställas hwad som för mycket blifwit utbetaldt.

6:o Sluß-Inspectoren bör ifrån allt förolämpande wara fredad och hägnad; och skall den som antingen med hugg och slag, oqvädningsord eller annan skymf honom uti hans tjenstebefattning ofredar, wara till answar förfallen, i likhet med hwad rörande Kronans betjente, under deras tjenste-utöfning, stadgadt är; hwaremot Sluß-Inspectoren å sin sida låte sig angeläget wara, att ej tillfoga någon den ringaste orätt eller uppehåll, utan alla tillbörligen bemöta och till snar expedition förhjelpa.

7:o Denna Taxa skall till wederbörandes upplysning ständigt wara anslagen å wäggen i Sluß-Contoiret, hwarförutan hos Sluß-Inspectoren bör finnas, att wid anfordran tillgå alla de Ordningar och Instructioner, som för Sluß-fartens begagnande finnas nödigt att serskildt utfärda.

Stockholms Stads Drätsel-Commißion den 10 Februari 1836.


Taxa, hwarefter, till följe af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifwelse den 12 December 1835, Slußafgifterne skola betalas af alla dem, som med sine Fartyg paßera Slußwerket i Stockholm; Gifwen Stockholms Stads Drätsel-Commißion den 10 Februari 1836.
Stockholm. P.A. Norstedt & Söner, 1836. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.