UPPFOSTRINGS-SÄLSKAPETS
ALMÄNNA
TIDNINGAR.


N:o 26. Stockholm, den 31 Oct. 1787.


SVENSKA ADRESSEN.

Bref, rörande den i år anstälde Prof-Seglingen emellan de begge Svenska Linie-Skeppen Sophia Magdalena och Gustaf Adolph*).

Lyckeligen återkommen från Neptuni Rike, får jag åter äga det nöjet at oafbrutet fortsätta vår gamla Förtroendes-Correspondence, och til en ny begynnelse häraf har jag trot intet Ämne vara tjenligare, än at, enligt mit gifne löfte, underrätta M.H. om det Nya Linie-Skeppets Förhållande under Prof-Seglingen.

At upfylla detta mit Löfte och efterkomma M.Hs begäran härutinnan, är således alt hvad M.H. får vänta för denna gången, och friheten at vara kort nytjar jag med min älskade Väns tillåtelse på möjligaste sätt.

Innan Afresan lämnade jag M.H. al nödig uplysning om Afsigten med den i år anbefalde Profseglingen emellan 70 Canon-Skeppet Sophia Magdalena och 60-Canon-Skeppet Gustaf Adolph, det förra af gamla Modellen såsom Jämförelse- och Chef-Skepp, och det senare af nya Formen såsom Profseglande, och på hvilket jag var commenderad. Således känner M.H. fulkomligen Ändamålet af dessa båda Skeppens Expedition åt Nordsjön. Men Berättelsen om denna Seglation blefve onekligen lika tröttsam som vidlöftig, om jag skulle ingå uti Detaillen af alla de särskilde Händelser och omständigheter, hvilka under en sådan Förrätning förekomma, och hvilka desutom äro lika litet passande i denna min Sjö-Resas Beskrifning, som de, under Beseglings-Försöken, varit nödige at noga anföra.

M.H. torde därföre finna billigt, at jag endast fäster min Berättelse vid de Omständigheter, hvaraf Skeppet Gustaf Adolphs Egenskaper korteligen må synas, och hvarigenom med visshet kan slutas til båda Skeppens Capacité i jämförelse emot hvarannan.

Men innan jag avancerar vidare, finner jag nödigt at med följ. Reflexion gjöra min begynnelse.

Et Obseglat Skepp kan icke i början med skäl jämföras emot et annat Skepp som är Beseglat: än mindre kan i slik händelse någon slutsats gjöras om företrädet dem imellan. Orsaken är ganska klar och viser sig vid första påseende.

Et Beseglat Skepp har genomgått alla de Jämkningar och Försök, som erfordras för at utröna des rätta Beskaffenhet och förnämsta Egenskaper. Man känner des förmånligaste Läge af Styrlastighet, Tyngdernes beqvämaste Placering, Masternes Stagning och Stälning, Förhållandet i alla olika Händelser, med et ord: des Capricer och Rörelser äro genom Practiken så fulkomligen kände, at man icke kan fela om Sättet at draga bästa partiet af sine Operationer. Tågverket, som genom Tid och Bruk undergått sin mästa Sträckning, gifver det Beseglade Skeppet äfven den förmån, at Master och Stänger kunna med mera säkerhet vågas; såsom ocj, at Seglen, hvilka för samma orsak vunnit behörig Sträckning, icke allenast ernått bästa skick och stälning, utan ock upnått en rätta och erforderliga storleken: alt detta ökar hufvudsakligen värdet ad de på det Beseglade Skeppet redan erhålne Framsteg.

Dessa genom Tid och Försök vundne Fördelar måste ostridigt gifva det Beseglade Skeppet mycken avantage emot det Obeseglade, hvilket såsom oförsökt brister i alla dessa Stycken; och hvars Egenskaper icke på annat sätt än det föregåendes, nämligen med Tid och Lämpa utrönas och vinnas kunna: af hvilket alt naturligtvis synes följa, at et decisivt Utlåtande, öfver tvänne Täflande Skepps Förhållande, icke rätteligen kan äga rum i annat afseende, än då de til Välseglingen bidragande omständigheter, på båda Skeppen, hunnit til närmaste Likhet med hvarannan.

Således kan man ej anse begynnelsen af denna Expedition för någon Profsegling: Billigt vis och på de grunder jag nu anfört, kan ingen Jämförelse härutinnan göras förr, än vi gingo ifrån Götheborg; och det af så mycket större skäl, som våra Segel, endast efter en veckas nytjande, knappast hunnit få någon bättre stälning och en liten tilökning i storleken emot hvad vi hade vid vår afresa från Redden härstädes: hvarföre ock den Förmånsrätt, Gustaf Adolph vid et och annat tilfälle tils den tiden haft, må såsom et Öfvermål på des ymniga Välseglingsmått obehindrat stöda och förspillas.

Emedlertid hade vi på denna korta Seglings-Termin, af en til våra Beseglings-Försök gynnande Väderlek hunnit försöka Rundhult och Takling, vara förvissade om tilräckelig Styfhet, och at vårt Skepp manoeuvrerades förträffeligen väl: vi hade ock nu gjort ny Ansättning och i flere afseende preparerat oss til den anbefalte Resan åt Nordsjön.

Som nu Gustaf Adolph kunde anses i bättre stånd at upfylla sina skyldigheter emot det täflande Chef-Skeppet än hittils med skäl kunnat påstås; vågar jag ock med så mycket större säkerhet utlåta mig om förhållandet dem imellan för den återstående tiden, som vi voro nu i tilfälle at draga fördel af de hos oss redan under denna korta tiden samlade Rön och Uptäkter.

Under Resan ifrån Götheborg til Hitland hade vi önskad väderlek för våra Rörelser. Vi hafva därföre på denna Segel-distance, under flere förändringar af vädrets styrka, ifrån Laber-bramsegels til styf refvad Märssegels Coultie fått med säkerhet jämföra Skeppens Seglation så By-de-de [sic] wind som Half- och Vor-de-wind med alla öfrige dit hörande stycken: då, så väl uti Lofwens vinnande, som snabbare Fart, nogsamt blifvit ådaga lagt, hvilket af Skeppen äger full rätt til främsta rummet.

At Sophia Magdalena seglar och manoeuvrerar väl kan icke nekas; och at Magdalena seglat bättre nu än någonsin tilförene är ingen tvifvel; ty alla omständigheter hafva stricte syftat til et sådant ändamål: äfven som det icke heller tål någon motsats at hon under denna Expedition blifvit bragt till det yttersta af sin förmögenhet. Men också blifver Gustaf Adolphs Caractere, ifrån denna Synpunkt betragtad, så mycket större, som utom det, han uti alla förenämde Profseglings försök varit sin Medtäflares segrande Öfverman, har Gustaf Adolph tillika alla öfrige goda Egenskaper i så hög grad före Magdalena, at Skillnaden imellan dessa Skeppens Capacité blifver därigenom af ännu större betydenhet, och böra, emedan de utrönte äro, för sammanhangets skul korteligen anföras. Gustaf Adolph är då, vis-à-vis Magdalena, mindre Djupgående, bär högre Batterie, förer svårare Bestyckning, äger mera Styfhet, kan längre föra Segel, behöfver liten Ballast, är på alt sätt rymligare, och af vida förmånligare och starkare Sammansätning: Hvilken skilnad imellan nya Formen och gamla Modellen!

Hvad förmån dessa omständigheter medföra är lika lätt at inse, som de, ehuru teknade i kortaste Ordalag, likväl lifligen föreställa de Egenskaper, hvilka caracteriserar vår Nya Flotta på et Sätt, som i samma mån - - - bereder vår Säkerhet och hedrar vårt Tidehvarf.

Vi fortsatte vår Kosa förbi Hetland och befunno oss ansenligt Norr om om denna Ö, då en mindre blid Himmel med hårdare Väderlek föranläto oss til helt olika Operationer emot de föregående. Hög Sjö med Stormande gåfvo Skeppen en rörelse, som på et mera känbart sätt pröfvade Styrkan af Rundhult och Tackling än hittils skedt; men alla våra anstalter gåfvo tillkänna, at Gustaf Adolphs var danad at genomgå Profvet: Skeppet arbetade ovanligt lätt, ty Slingra och Stampa voro obekante ting, Pumparne voro tyste, och i alla afseenden befunno vi oss efter önskan.

Några dagar tilbragtes i dessa stränga Farvaten, dels med Sträfvande mot vind och våg med alla Refven inne i Märsseglen dels lågo vi by för Fåck och Mezan, stundom för trenne Sned Segel &c. och i hvilka händelser, i likhet med Chef-Skeppet, vi altid arbetat så, at Gustaf Adolph härutinnan icke erkänner någon för sin Mästare.

Änteligen slutade vi detta Hitlands Tåget med at Länsa. Fåcken sattes derföre til på båda Skeppen, och med detta Segel platt vor-de-wind stältes vår Kosa directe på Doggers-Bank för at därstädes ankra.

Detta Försök, at i storm Länsa för Focken, då det förehåller sig på et sätt som hos oss tilgick, måste jag bekänna var så tjusande, at jag utan betänkande är beredd at välja Sjömans-lefvernet emot långt större fördelar på Landet, om jag vore säker at så segla på det sättet i hela min öfrige Lifstid. En hög rullande Sjö, hvars vågor voro af den Beskaffenhet, at då vi uti vårt Gallerie betragtade Magdalena (som var liket sköns för om oss då vi började denna operation) syntes som oftast icke hennes Vimpel: Sammanlagt med det förträffeliga Arbets-sätt och den ovanliga maklighet vår Gustaf Adolph uti detta betydeliga tilfälle visade uti alla des rörelser; och då härtil kommer at vår Hjelte, för at minska sit snabba Lopp, blef nödsakad at minska sit med Chef-skeppet lika förde Segel (som altför ofta händt), och löpa med ena Skothornet upgigat, för at icke för mycket skiljas ifrån sin trötta Följeslagare: torde M.H. icke undra at jag brukat anförde uttryck för at exprimera den känsla jag vid et sådant tilfälle rönt, och kan anses så mycket naturligare, som hvar och en af våra käcke Herrar Officerare med skäl ansåg denna Gustaf Adolphs Lärospån för et det fulkomligaste Mästerstycke.

Med önskad framgång hade vi ny så vida hunnit uti alla slags Försök, at vårt Företräde emot Magdalena fullkomligen var deciderat: återstod således endast at erfara Beskaffenheten och Sättet af Gustaf Adolphs förhållande, at i Sjögång rida up för sit Ankar.

Doggers-Bank, såsom stället hvarest detta Försök skulle anställas, var nu til vår tjenst, och Chef-Skeppets Signal at ingå i profvet belf verkstält. Båda Skeppen ankrade uti stark Dyning, då Gustaf Adolph, långt ifrån at ligga styft i Tåget, arbetade med den maklighet och på et sätt, som til alla delar svarade emot des öfrige utvalde goda Egenskaper.

Men Beseglings-Perioden började nu lida, och Hemresan blef föremålt för våra Lopp. Vi lämnade Doggers-Bank och passerade Nord-sjön under ständige prof af differente Rörelser och Segel-Förändringar, lämpade efter Coultiens olika Styrka och Egenskap; och hvad för öfrigt Prof-seglingen genom Nordsjön vidkommer, så ehuru et mindre fördelaktigt Läge uti vår Styrlastighet och stundom gjorde vändningar til Chef-Skeppets förmån, vid några få tilfällen förorsakat brist uti vårt deciderade Försprång, lärer dock, emedan Gustaf Adolph altid signalerat Land til det eftertågande Chef-Skeppet, i och med det samma vara sagt, huru Försöken lyckats, och hvem af dessa två har visat sig vara bästa Seglaren.

Emedlertid hade en gynnande väderlek befordrat våra Operationer med den framgång, at vi icke allenast på det nogaste hunnit verkställa alla anbefalte Profseglings-Försök, utan också vida avancerat i vår Hemresa, at vi efter en veckas förlopp från det vi lämnade Doggers-Bank befunno oss uti et önskeligt tilstånd til ankars på Helsingörs Redd.

Vårt Tågverke, som under alt detta tagit ansenlig sträckning, fik härstädes ny ansätning; något Smide hörande til Profskjutnings-försöken blef äfven här anskaffat: och vår Kobrygga flyttades til et försök ned på öfra Batteriet.

Vi voro nu i ordning at continuera den återstående delen af denna Expedition; jag menar vår anbefalte Kryssning och Exercice uti Östersjön; men som Vinden icke ville favorisera, gjordes emdlertid Krängnings-Försök med Canonerne, på samma sätt som vid Skeppens afresa från Carlscrona: de det befants, at för Skeppet, som nu låg 3 tum lättare än vid nämnde Försök här hemma, hade Styfhets-momentet endast så mycket förminskas, at distancen imellan Skeppets Centrum Gravitatis och Metacentrum var icke fyllest 2 Decimal-Tum kortare än vid nämde första gjorde Försök; til et tekn at denna Skilnad i Skeppets Läge af 3 tum mindre djup gående, är uppå Skepp af denna skapnad af ingen särdeles betydenhet i affsende på Styfheten: ehuru vår Ballast endast utgjör vid pass 1 och en half gång Canonernes vigt, då däremot Magdalenas innehåller circa 3 gånger Canonernes tyngd. Likväl var ännu Styfhets-Momentet hos oss något större än Magdalenas vid dess afresa från Calscrona, hvilket ock Practiken under Resan besannat.

(Slutet e.a.g.)


*) Detta Bref har jag tilfälligtvis fåt läsa hos en mycket vördnadsvärd Man, med hvars Tillåtelse jag ock, enligt min begäran, lämnar det et rum uti desse Tidningar. Jag behöfver ingalunda förekomma den Svenske Läsarens Omdöme el. Tilfredställelse om Utgången af fören. Prof-segling. Uplysningsvis får man här endast anföra, at under denna Expedition fördes Skeppet Sophia Magdalena af Hr. Joh. Hisningskiöld, Öfverste-Lieutenant vid Kgl. Amiralitetet och Rid. af Kgl. Sv. Orden, äfven som Skeppet Gust. Adolph fördes af Hr Otto Henr. Nordenskiöld, Öfverste-Lieutenant vid Kgl. Amiralitetet samt Rid. af både Kgl. Svenska Svärds- och Kgl. Franska Orden pour le Merite Militaire. Sjelfva Dagarne, då desse begge Skepp afgingo ifrån och återkommo til Carlscrona, har jag mig icke bekant, men har utur Tidningarne anteknat, at det förra lärer skedt i slutet af Julius, och det senare i medlet af September.


Lars Bogeman: Bref, rörande den i år anstälde Prof-Seglingen emellan de begge Svenska Linie-Skeppen Sophia Magdalena och Gustaf Adolph.
Upfostrings-sälskapets almänna tidningar, Stockholm, 1787. s 26:201-207, 27:211-213.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.