Beskrifning på en ny Inrättning at hyfla Naglar til Skepp, upfunnen och gjord år 1784 i Carlskrona

af
CARL FREDR. BOUCK.

Sådane Naglar, som brukas at fästa Bordlägningen med mera på Skepp, böra vara cirkelrunde, Linieräta, och något smalare i den ena ändan, samt af många sorter; hvarföre Inventionen är sådan at Nagelen som skall förfärdigas vändes omkring, likasom i en Svarfstol under det den hyflas långs efter med en stor Staf eller något concav Runs-hyfvel.
. . .

[page 141] Det finnes lätt at Naglar hyflade i denna Inrättning, ej allenast blifva fullkommeligen runda och rätlinige, utan ock at de kunna göras precist lika tjocka samt äfven något smalare i den ena ändan eller med et ord, fullkommeligen sådanne som de böra vara af alla ärfordeliga storlekar och sorter.

Dessutom vinnes ganska mycket i tiden med denna Inrättning, ty afförsök som gjordes år 1784, i Carlskrona, befans at 2 man med denne, kunde förfärdiga 4 a 5 gånger så många Naglar om dagen som 2 man med förr brukeligedåliga Inrättning, som alt skedde för hand med Bandknif och liten Handhyfvel.

Jämföres nu äfven Naglarne, så finnes lika lätt at de Naglar, som tilverkades på gamla sättet, blefvo hvarken rätlinige, cirkelrunda eller lika stora; hvaraf den olägenheten oundvikeligen fölgde, at ganska många Naglar sprungo sönder då de skulle nytjas; som förosakade mycken tidspillan och osäkerhet i arbetet. Däremot förekommes nu alla olägenheter af de nyare Naglarnes accurata form och storlek.

Året 1785, consumerades vid Kongl. Skeppsvarfvet i Carlskrona circa 35000 styck. Eke och Furu Naglar; til hvilkas förfärdigande efter gamla methoden 5000 styck. dagsverken skulle åtgåt; men med denna nya Inventionen, åtgik nu ej mera än 1000 dagsverken, som gjorde at Kronan hade i besparing 4000 dagsverken eller minst en summa af 666 2/3 R:d allenast för det året. Oberäknat den förmån som vans af desse Naglars företräde för dem som tilförne brukades.

Utom de Hyfvel-inrättningar som genast efter upfinningen förfärdigades til Kongl. Skeppsvarfvets behof i Carlskrona, och alt sedan dageligen blifvit brukade, gjordes på befallning en complet Piece, som skickades til Ostindiska Compagniets Skeppsvarf i Göteborg. Någon tid därefter har man hört omtalas, at denne Invention därifrån blifvit öfverförd til England, samt at Commissionairen blifvit där hugnad med både hedern och belöningen som upfinnaren här aldeles saknar.


Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.