Herman Fleming: Forma aff Besteck, 1649

 • § 16. Alle Bullter, som inslagne warda förr än Skeppet löper af Stapelen och man kan komma åth, skole antingen tilbörligen slutas eller klinckas effter wärckets beqwämligaste fodran.
 • § 17. . . . Begynnandes wedh Köölen och lychtandes widh Råhåltet, der såsom ingen bult eller Spijk kommer, skall genom hwar gång och inhålt slåås 3 gode Naglar, och der en Spijk kommer 2 naglar;
 • § 35. Alle Plancker som här wthj förbrukas &etc.; Deres Haker till det ringaste wedh 4 Jnnehålter fästas och altijd på ett innehålt lychtas; men j Fleket der Hakerna wnderstundom komma emellan Jnhålterne skole der emoth tilbörligen läggias kalfwar.
 • § 36. Alle Berkhålternes Haker skole räckia wnder brede gången, öfwer 5. och ofwan 4. Jnhålter.
 • § 37. Alle Laskar och Hakar så wäl Köölens, som köölswennens, Planckers och Berkhålters etc. skole wäl och tilbörligen löpa hwar annan förbij.
 • § 38. Alle Naglor, som inslagne warda, skole wara af gott trä, så wäl som möijeligit är torckade och styfft indrefne.
 • § 9. Wthj Flacket och till det wndersta berkhåltet skall j hwar Planckets haka eller skarfningh blifwa slagne 2 bulltar J alles 4. J lijka måtto och genom hwar Berkholternas haka eller skarfningh wnder 10. och öfwer 8. eller 6. bulltar, efter Mestar Timbermannens tilbörlige judicium.
 • § 11. Genom hwar Oplänningare 1 bult j lijfhåltet.
 • § 12. Genom hwar Plancka eller Gång, en bult, der såsom dee komma emoth Knää, Stöniare, Sittare, kattespår, band och twillor.
 • § 19. Förwthan genom Stöniare och Knään, skall genom det nedersta och öfwersta Berkhåltet wnder Portarne wedh hwart 2.tt innehålt blifwa slagen 1 bult.
 • § 23. Genom Banden, framme j Boogen och emellan Öfwerlöppet dubbeltt bultat, så att det blifwer 8. tumer emellan hwar bultt.
 • § 29. Wedh hwar Port på sijdan, så wäl j nederste som 2.dre omgången skall slåås ringebultar 2. och hackebultar 2, sampt medh ringebultar 3. j öfwerlöppet.
 • § 30. Jgenom hwar nederste omgångs Port, skall slås 2 små ringbultar, af hwilke den ene innan den 2.dre wthan är klinckat.
 • § 31. Jgenom hwar den andre omgångens Port 1. Ringbultt innan till klinckat, och wthan till medh en krampa och ring wthj.
 • § 37. All Spijk, som wthj dette Skeppet inslagen warder skall åthminstone räckia så långt wthj träät, som det samme tiokt är, hwilket fästas skall.
 • § 39. Till detta Skeppet skole lefwereras alle Pottningar medh dess Bulltar.
 • § 40. Alle Bultar, som man kan komma åth, skole antingen sluutas eller på ringer klinckes, effter såsom brukeligit plägar wara.

 • Herman Fleming: Forma aff Besteck, 1649

  Transcribed by Lars Bruzelius


  Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

  Copyright © 1996 Lars Bruzelius.