Mätare och Wräkare ordningen, 1783

Eke-Naglar,

§ 1.
Böra huggas hälst 8ta-kantige af rent, segt och rätklufvit Trä, utan vit-ved, Yta eller Mask-stygn.
§ 2.
De Proberas på det sättet: Man håller Nagelen i ena ändan, och slår dermed hårdt på en 3:del af dess längd, tvenne eller trenne slag emot en skarpkantig Sten eller Jern. Den, som då håller, är god.
§ 3.
De längsta böra vara 3.½ fot med 2½ tums tjocklek i Diameter. Medel-sorten 3 a 2½ fot långa med 3 tum i Diameter; Och De minsta 2 a 2½ fot långa med 1½ tums tjocklek i Diameter.
I öfrigt och jemte det Bygmästarne enligt 47 . af den förnyade Instruction dat. 7 Augusti 1776, skola noge tilse, at ej bätre Virke blifver til mindre behof användt, böra äfven då Eke- och Furu-Virke skal emottagas, Öfverskeps-Bygmästaren Ordonnera en af Skeps- eller Under-Bygmästarne, at tillika med Officerarne vara Besigtnings-Män, hvarvid Bygmästaren ensam skal vara ansvarig, at likmätigt denne Mätare-Ordning, icke något skört eller frönt Träd emottages, för hvilken orsaks skull han med sit Namns Stämpel bör märka hvart Träd, som blifver approberat.

Mätare och Wräkare ordningen, 1783.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.