anonymous, 1690

Regula. Uti hwar och en planckända eller så kallad lask i bordläggningen, böör wara 2 bultar hwaraf föllier, att ju stäck.. planckor ju flere ändar, och per consequence ju flere bultar utj bordläggningen, Som i sig sielf är ett ..hl och förseende utj byggnaden, Ty ju längre planckor ju starckare byggnad, emedan då bordläggningen, hwarcken så mycket skarfwad eller bultad blifwer, men deremot ju flere skarfwar och bultar utj bordläggningen, ju swagare skepp och byggnad, emedan der planck.. är hel der behöfwer eij någon bult komma, ty planckan hafwer då sin styrcka med sig, men utj skarwarne måste bultas att förbettra hwad skarwen förswagar, samt på det planckändarne eij måge spritta eller springa upp, emedan planckorne utj bordläggningen mestedehls böggde eller skefwa till skepper, sterligne äro, hwaraf lettelige, förosakas kunde, att ändarn. torde spritta upp, der de eij med bultar fäste wore, ock det är orsaken, hwarföre ändarne måste förbultade blifwa, ty elljest behöfde icke bultar till planckans fästande, emedan utom dess spik och Eekenaglar till en plancks fästande nog suspiciente äro. - Regula. För öfwrigit slås hela planckan igenom helt tätt med spik och Eekenaglar, så att utj hwart och ett timmer ett styc.. spik och ett stycke Eekenagel kommer, nembl. utj berghults planckan 14 tums spikar, och utj bord läggningen 9 à. 10 tums spikar, på det sättet kommer utj hela ..wpps sidan på längden en spik och en nagel på hwar 10, 11 à 12 tums distance och p. högden på hwar 4 à. 5 tums distance och sokn naglarne, 2 till 1 ½ tum utj diameter tiock äro, so blifwer intet rum för flere naglar, spikar eller bultar öfwrigit, fast man ock i oträngd måhl wille slå dem dit, der man intet will sönderbårra både timmer ock planckor, ock således förswaga och bortskiämma hela skeppet, ty omne nimium vertitur in vitium. -

- NB desse med ⊕ förtecknar bultar, äro endast till planckändarnes styckio inslagne men utom dess gå ock ett stoort antal bultar, igenom wissa planckor, till knäens etc. fästgiörande, utan regard på sielfwa planckan igenom hwilcken de löpa. - Signum &'font(&x'E0,mono) betecknar de planckändar, laskar eller skaefwar, som medelst långlaskar sammanskiuta. Utj sådane planckändar, skarfwar eller så kallade laskar, blifwa inga bultar slagne, hwarest tillförene igen sielfwa planckan knäbultar etc slagne blifwit, emedan wid en sådan omstendighet man hållit för onödigt ock öfwerfödigt, de elljest wanlige 2ne bultar, utj lasken eller planckans ända också att inslå låta. -
KrA AKA, Överskeppbyggmästarens arkiv, Sheldoniana.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings | Search.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.