Förbindning

Den ena Byggemästaren bygger efter sitt begrep och bästa Förstånd, brukar mera förbindningar än som den andra, hwar igenom wäl förosakas mera omkostningar, men Skieppet blifwer så mycket starckare. Til det ena Skieppet kan träffas bättre och Spijk än som det andra, och många flere omständigheter som kunna förelöpa uti arbetande och förörsaka olijkhet uti omkostningarne.
Thomas Rajalin: Skiepz-Byggeriet. Carlskrona, 1730, p 95-96.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius