Et lätt Sätt, at förfärdiga Skeps-Modeller.

af G. Sheldon.

Sedan jag, år 1741, til Kongl. Vetensk. Academien ingifvit mina försök, at finna et Skeps tyngd och rymd uti vatnet, så väl som dess centrum gravitatis, genom modeller; har jag märkt åtskilliga vara af den tankan, at det föresatte ändamålet ej så lätt skal kunna vinnas genom sådana modeller: dels för svårigheten skul, at dessa modeller så väl tilarbetade, at man med säkerhet uppå dem kan lita, dels ock, emedan modellernas förfärdigande förmenas fodra mycken tid och kostnad.

Dessa inkast lära förnämligast härröra af okunnighet, huru modeller skola och kunna bäst göras; ty om de skulle göras på vanligt sätt, med spant, förtimring, garnering och bord-läggning; tilstår jag, at de kunde ej blifva nog accurate, samt at det skulle fodra et års tid, at utarbeta alt efter scala och proportion, hvilket ej eller kunde afgå utan stor kostnad. Men när man på följande sätt tilarbetar et Skeps-modell, skal det icke allenast blifva likt sjelfva Skeppet, utan ock på åtta dagar, med ringa kostnad, af hvar och en kunna fullbordas.

Til detta Modell tages torrt fint trä, utan grofva gåror, som stycke-vis tilredes efter modellets scala, hvart stycke så tjokt på längden af trädet, som indelningen är emellan spanten. De sammanfogas, så många delar som spant, och utgöra hela Skeppets längd. På hvarje af dessa stycken, updragas spanten med bord-läggnings plankornas yttra kant, börjandes ifrån mid-skepps eller på ena ändan, och det näst in til, ackter- eller förut, updrages på andra ändan, och så vidare ända til den aktersta och främsta delen, som formerar stäfvarna.

Sedan hvar del således är tilredd, uthålas alla spanten, och lämnas 2 eller 3 fots trä rundt omkring innan til, som ses af Tab. IX. Fig. 1, hvarest A, B, C, utmärka spantet för-om: D, E, F, G midskeps spanter, D B och G C, distancen emellan spanterna. Dessa spant sammansättas med godt lim, som ej uplöses af vatten. Således blir hela Skeps-kroppen formerad. Til dess mera fästande häftas kölen H, bärghulten I, och vägaren K, långs hela modellet, och sammanbindas öfver bredden med balkarna L, på det modellet må ständigt behålla sin skapnad. Likaledes fästes Ror och Gallions-skäg vid modellet, på det ingenting må gås förbi af havd som tager rum i vatnet. Sist öfverstrykes modellet med stark Fernissa, både utan och innan til, som afhåller vatnet at draga sig in uti trädet, havr det kunde surna, svälla ut och förändra kroppen under handterandet i vatnet

På detta sättet har jag förfärdigat de modeller, hvarmed jag gjort de åtskilliga försök, som uti Kongl. Vetensk. Academiens Handlingar finnas införde, för år 1741 pag. 168 och för år 1742 pag. 81: som visa, med hvad säkerhet man genom sådana modeller kan utröna hvad som fodras.

d. 12. Octob.


Kongl. Vetensk. Academiens Handlingar, 1751.

Transcribed by Lars Bruzelius

The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.