Instruction

hvarefter den från Station beordrade Constructions-Officer har sig att rätta, vid nu förestående utsyning och utstämpling, i grund af Konungens Befallningshafvandes i Län särskilt gifne samt beviljade styck. Resolutioner af styck. Ekar till fällning för styck. Åboer.

§. 1.

Hos Konungens Befallningshafvande uppviser Förrättningsmannen undfångne ordres, samt begär blifva underättad hvilken dag och på hvad ställe utsyningen uti Krono- och Skogs-Betjentes samt Nämndemäns närvaro kan komma att företagas, vid hvilket tillfälle Krono-Stämpeln reqvireras och erhålles, äfvensom de utfärdade Bevillnings- och Utsynings-Resolutioner af Förrättningsmannen då emottagas; börandes utsyning icke ske i grund af andra än sådana Resolutioner, eller å en specifik Förteckning, som hos Förvaltningen af Sjö-Ärenderne varit uppvist, och blifvit derstädes behörigen påskrifne, äfvensom det är lika nödigt, att Besigtningsmannen å hvarje Resolution påtecknar och med underskrift bestyrker det för en Hemmans-Innehafvare utsynte antal Ekar; och får utsyning och stämpling icke ske på andra än af Konungens Befallningshafvande föreskrifna ställen.

§. 2.

Vid utsyning af ekar som befinnas stå åker och äng till olägenhet, må derföre icke utstämpling verkställas å sådana träd, som för kronans behof äro tjenlige, så framt de icke äro af röta anstuckne, toppfornade eller ock bestå af Ris- och dvärgekar hvaraf icke någon särdeles växtlighet är att förvänta; likaledes böra alla goda och anväxande Ekar sparas ehvar helst de växa. Befinnes likväl att åboerne äro i behof af och fått sig beviljade ekar till qvarn- och husbyggnad, och att å hemmanets ägor finnas tjenlige Ekträd dertill att tillgå, då må, likväl efter noga pröfning, några sådane friska träd få utstämplas.

§. 3.

I den händelse att åboens behof af Skogfångst har vedbrand till föremål, så bör, om andra trädslag än Ek äro att tillgå, de sämsta af sådana till nämde behof utses; men är ej annat än Ek till finnandes, så utstämplas af Vrak-Ekar de af rötor mest förderfvade och till allt slöjdebehof oduglige Ekar.

§. 4.

Äfvenledes bör iakttagas, att, i den händelse olofligen fällde Ekar eller apteradt Virke skulle finnas inom trakterne å Krono- eller Krono-Skatte Jord, Förrättningsmannen då genast bör härom rapportera till Flottans Constructions-Contor, med tillkännagifvande af deras beskaffenhet; äfvensom till Landshöfdinge-Embetet uti Länet, på det Kongl. Maj:ts och Kronans höga rätt må blifva behörigen bevakad och Virket, i fall så pröfvas nödigt, genast med qvarstad belagdt, till förekommande af förskingring.

§. 5.

Efter slutad Förrättning pch återkomst till Station, afgifver Förrättningsmannen till Flottans Constructions-Contor skriftlig berättelse öfver förrättningens utförande, med anförande af hvad i åtskillig måtto, så i afseende på Ek-Skogarnes vextlighet och öfriga beskaffenhet, som ock närbelägenhet till Lastplatser, samt en mer eller mindre svår transport genom landet, kunnat anses anmärkningsvärdt och till nyttig upplysning tjenar, då äfven en afskrift af den ingifne Kostnadsräkningen bör medfölja, jemte den öfver utstämplingen af honom hållne Journal. Stockholm af Kongl. Maj:ts Flottas Constructions-Contor den 18  


Stockholm, 1845. P.A. Norstedt & Söner.


Instruction hvarefter den från Station beordrade Constructions-Officer har sig att rätta, vid nu förestående utsyning och utstämpling, i grund af Konungens Befallningshafvandes i Län särskilt gifne samt beviljade styck. Resolutioner af styck. Ekar till fällning för styck. Åboer.
P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1845. 4to, 2 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.