Bone Models

[Extracts from a letter to Sten Johansson, Stockhom]

Minns jag rätt har du fått förteckningarna över tidsskriftsartiklar och böcker i mitt bibliotek. Under uppslagsordet "modell, ben-" i sakregistret får man hjälp med referenser till två böcker och 11 tidskriftsartiklar. Därutöver har jag funnit ytterligare ett antal artiklar om benmodeller. Vidare behandlas som du nämner, benmodeller i böcker om skeppsmodeller.

Jag vet inte var du fått uppgiften om valkött från. Även om man i kustbygder vid den tiden åt valkött, och gör så än idag, har jag inte hört talats om att man vid valfångst tog tillvara köttet och saltade det för försäljning. Det man vid den tiden var ute efter var framförallt oljan man kunde utvinna ur valens tjocka späcklager. Dessutom tog man tillvara barderna, vilka gick under handelsnamnen valben, fiskben eller valfenor. Barderna användes pga av sin låga vikt och stora elastisitet till snörlif, paraplyspröt och stoppning. Inom bensnideriet fann valben användning till kammar, tandborstar och allehanda nipper. Innan moderna plaster gjorde sitt inträde användes konstmaterialet balenit (jfr engelskans "baleen" för valbard) som ersättning för valben. Barderna utgörs av ett slags hornmaterial och varierade i färg och storleken beroende på valart och var i käken de satt. Hos rätvalarna (bl a Grönlandsvalen) var de bruna till svarta och upp till 3,5 meter långa. I andra fall kunde de vara blågrå, strimmiga eller vita. Detta valsläkte hade barder som var längre och mer elstiska än andras. En Grönlandsval kunde ha 300-360 barder med en totalvikt på mer än ett ton. Under den aktuella perioden dominerades handeln med valprodukter i Enland av engelska och holländska valfångare vilka jagade rätvalar ("Right Whales") vid Grönland och Davis Strait. Importen från USA hindrades av skyddstullar. Kaskelottänder ("whale ivory") torde därför inte ha förekommit i England i någon större mängd förrän en bra bit in på 1800-talet. Dessa tänder vilka väger 3-4 kg styck, användes liksom valrosständer och flodhästbetar, som ersättning för elfenben. Också narvalens stöttand har varit mycket eftertraktad, då speciellt för tillverkning av stavar åt höga dignitärer.

På de låglänta och skogfattiga öarna längs Slesvig-Holsteins västkust och söderut mot Holland förekom det att "valben" användes som stängselstolpar kring valfångstskepparnas stora gårdar. Man kan väl anta att det var överskott eller sämre kvaliteter av barder som fick denna användning. Barderna har har haft en stor motståndskraft mot väder och vind i två-trehundra år [Ett stängsel på Rømø som fortfarande finns kvar sattes upp 1772.]

Före de sk krigsfångemodellerna förekom det "scrimshaw"-arbete av valbard ombord på valfångstfartygen. Bland annat snidade man allehanda skaer för de kära därhemmavid, såsom kaksporrar, askar, garnvindor, hårnålar, klädnypor, ringar, smycken mm. På Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør finns en hatt ask av valbard och ekträ tillverkad 1655 av den kände skepparen Jacob Floor, Andrum, till sin fästemö Kiersten Pedersdotter.

Endast en mindre del av rörbenens mittparti kunde användas vilket gjorde att master och andra rundhult fick skarvas (oftas med en hak- eller tapplask) för att nå nödig längd. Däcks- och bordläggningsplank är av samma skäl ofta förhållandevis korta. I de fall "valben" användes till berghult kunde man erhålla tillräckliga längder. Jag tror inte att dessa modeller av fackmän kallas något annat än "POW models" eller "bone models" på engelska. I mindre nogräknande kretsar vill man nog hävda att en viss modell är av elfenben. Som framgår nedan har endast i undantagsfall hela modeller tillverkats av elfenben. Till vissa exklusiva beställningsarbeten har beställaren levererat elfenben eller exotiska träslag för de finare sniderierna.

Benmodellerna varierar i storlek från under ½. tum upp till 7 fot, men är vanligtvis mellan 12-24 tum långa. Värdens största benmodell är 7 fot lång och 5½. fot från köl till masttopp. Den tillverkades 1825 av fd krigsfångar för ett lotteri varefter den skänktes till The Company of Watermen and Lightermen 1841. Den förvaras idag i Waterman's Hall i London. Den sex fots modell av ostindiefararen Halsewell som finns i National Maritime Museum, Greenwich, står ej långt efter den ovannämnda. Dessa mycket stora modeller tycks vara gjorda till största delen av "fiskben". Den fyra fots modell som finns i Rochester har dock bara berghult av valben. Dessa mycket stora modeller är inte lika rikt ornerade som de av mellanstorlek (12-24 tum) vilka kan visa upp verkliga mästerverk i [elfenbens-]snide.

Vid tiden för revolutions- och napoleonkrigen var Dieppe huvudorten för elfenbensarbete. Även om skeppsmodeller av elfenben tillverkats i Dieppe både före och efter den aktuella tidsperioden, torde huvuddelen av de s k krigsfångemodellerna vara tillverkade av oxben. Det är framförallt franska krigsfångar som byggde skeppsmodeller under sin fångenskap. Många författare hävdare att det överhuvud taget inte finns några exempel på modeller byggda av engelsmän i fransk fångenskap. (I stadsmuseet i Geneve finns en modell i trä av en fregatt byggd av två engelska löjtnanter "on parole".) Som vi kan se nedan har också danska krigsfångar byggt enstaka modeller. I litteraturen omtalas även ett fall där amerikanska krigsfångar byggt en modell.

De franska krigsfångarna var av naturliga skäl mest förtrogna med det franska skeppsbyggnadsmaneret. Modellerna uppvisar också praktiskt taget alltid typiskt franska drag. För att göra dem attraktiva för en potentiell köpare gavs de emellertid ofta engelska namn och försågs med brittiska flaggor och vimplar.

Skriftliga källor omvittnar att skeppsmodelltillverkningen kring vissa elfenbensmästare på många håll utvecklades till småindustrier. Få mästare är kända vid namn, däremot har deras handlag identifierats på många håll. Exempelvis är akterspegelssniderierna på modellen av Ocean i Science Museum och Museum of Fine Arts i Boston med stor sannolikhet utförda av samma mästarhand. Alla delar av modellerna uppvisar inte alltid samma höga standard vilket bekräftar att dessa modeller är produkter av flera personers flit.

Germain Lamy, vilken hölls fängslad i Forton, berättar 1811 för sin fosterbror Doisy de Villargennes, att han och hans medfångar arbetat med ett 74-kanoners skepp i sex månader och sålt det för GBP 40. Man bör komma ihåg att GBP 40 på den tiden var en god årsinkomst. Han berättar också att även de fångar som inte direkt deltog i tillverkningen av skeppsmodeller sparade ox- och fårben och sålde till de som gjorde.

Tillverkningen av benmodeller upphörde inte i och med krigsslutet 1815. Två exempel på modeller uppenbarligen tillverkade efter 1815 är de mycket stora modellerna i NMM och Watermen's Hall. En tredje reparerades av L.A. Pritchard år 1932. Gemensamt för dessa är utöver den stora storleken, att kauser har använts istället för jungfrur för vantens ansättning. R.C. Anderson påpekar dock att Le Compte, 1842, beskriver denna metod i sin bok Praktikale zeevaartkunde. De tre modellerna är för övrigt så lika att de mycket väl kan komma från samma "verkstad". Ett annat exempel är modellen av Panay vilken beskrivs i Nautical Research Journal Vol. 33 (1988), pp 3-11. Än i våra dagar byggs benmodeller, Charles McDonald har beskrivit sina modeller i Nautical Research Journal Vol. 31 (1985), pp 119-125 och i Model Shipwright Vol. 15 (1987), pp 59:49-52. I Peter Tamms samling finns ett par nytillverkade elfenbensmodeller av skiftande kvalitet. Vidare har det i Association des Amis des Musées de la Marines tidskrift Neptunia funnits kortare notiser om nybyggda elfenbensmodeller.

Collections of bone models:

Great Britain

Southsea. Southsea Castle.

Stromness. Orkney Natural History Museum.

Truro. Cornwall County Museum.

Winchester. College.

Whitby. Pannet Park Museum.

Woburn, Bedfordshire. Woburn Abbey.

Worthing, Sussex. Worthing Museum and Art Gallery.

France

Paris. Le Museé de la Marine.

Dieppe.

USA

Annapolis, Maryland. United States Naval Academy Museum.

Boston, Mass. Museum of Fine Arts.

The figurehead and the stern are made of ivory. Very similar the to the model of the Ocean in the Science Museum.

Mystic, Conn., Marine Historical Association.

Salem, Mass. Peabody Essex Museum.

Germany

Hamburg. Altonaer Museum.

Hamburg. Museum für Hamburgische Geschichte.

Hamburg: Peter Tamm (private collection)

Hamburg: Eduard Brinkma (private collection)

Denmark

Copenhagen. Rosenborgs Slot

Hilleröd. Frediksborg.

Helsingör. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.


Since the study on bone-models and collections was conducted additional material has been found. A couple of bone models are listed in the National Martime Museum Catalogue of Ship Models. Part 1: The Western Tradition. There is also a very interesting catalogue issued by the Parker Galley, London, probably in the 1950s and entitled Ships and Sailors.

From Ships and Sailors (1950s)

No.
Description
874
French ship Achille. A most beautiful bone and ivory ship model, made by French prisoners from the Napoleonic wars, whilst captive in Britain, 1798-1817. The hull is planked and riveted, and has a finely carved figure head of a Greek warrior and magnificent carving on the stern and stern quarters. Great attention has been paid to detail, especially deck fittings. The masts and spars are finely tapered to scale and fashioned from ivory, also the fighting tops and pulley blocks. The rigging is in perfect condition, with finely graduated lines, and the whole model is set off by the original inlaid wooden base with composite wood and ivory balustrade and whale bone edging. It is fitted in a glazed mahogany case. Dimensions of model: - length 17 ½; inches, height 14 inches, with 6 inches. Dimensions of case:- length 20 ½; inches, height 19 ½; inches, width 7 ½; inches. Price: GBP 225.-
876
French frigate Amazone. A finely proportioned bone model, made by French prisoners from the Napoleonic wars, whilst captive in Britain, 1798-1817. The hull is planked and riveted with ornamental carving on bow and stern, including figurehead of Amazon. The guns are turned from brass, and the rigging is finely detailed, with bone pulley blocks and shapely masts and spars. The model is fitted to its original planked base with carved gallery, and contained in a glazed mahogany case. Dimensions of model:- length 14 ½; inches, height 10 3/4 inches, with 4 ½; inches. Dimensions of case:- length 18 inches, height 14 inches, width 7 inches. Price: SOLD.
879
HMS Caledonia. A sturdy and decorative bone ship model made by French prisoners from the Napoleonic wars whilst captive in England. The hull is planked and riveted, with ornate carving on bow and stern, and the rigging is strong and accurate. The model is set on its original base with painted sea and enclosed in a glazed mahogany case. Dimensions of model:- length 25 inches, height 22 inches, width 8 1/2 inches. Dimensions of case:- length 28 inches, height 24 inches, width 11 ½; inches. Price: GBP 175.-
880
HM Sloop Calypso. A sturdy, well proportioned model, made from ivory and bone by French prisoners from the Napoleonic wars. The hull is planked and riveted in traditional style, with all deck fittings. The guns are turned from brass, whilst the masts and spars are fashioned from ivory. The rigging is in perfect condition, and the whole model is set on a magnificent carved ivory base with decorative gallery all round. It is fitted in a domed glass case. Dimensions of model: - length 20 inches, height 16 inches, with 7 ½; inches. Dimensions of case:- length 23 inches, height 19 ½; inches, width 9 ½; inches. Price: GBP 165.-
888
HM Frigate Jupiter. A very fine quality bone and ivory French prisoner-of-war model, with whale bone strake above and below gun deck, and original rigging in excellent preservation. The model is mounted on its original inlaid wooden base and contained in an antique glazed walnut case. Dimensions of model: - length 14 ½; inches, height 11 ½; inches, with 4 inches. Dimensions of case:- length 18 ½; inches, height 7 inches, width 7 inches. Price: GBP 225.-
890
Schooner Yacht Merlin. A graceful model, the hull of which is made from a solid piece of ivory. The masts and spars are also of ivory, and the original accurate rigging is in first class condition. It is fitted in a domed glass case. Dimensions of model: - length 8 ½; inches, height 6 1/4 inches, with 4 inches. Dimensions of case:- length 13 inches, height 11 ½; inches, width 8 1/4 inches. Price: GBP 32.-
891
French Ship Montagne. A finely proportioned bone and ivory French p-o-w model. The hull is planked in bone and fastened with copper rivets, and is ornamented between the gun decks with strips of whalebone. The bow and stern are beautifully carved and decorated, together with various pieces of deck equipment, inculding belfry and gratings. The guns are turned from brass, and the masts, spars and pulley blocks are fashioned from ivory. The rigging is in perfect condition, in keeping with the hull. The model is fitted in a mahogany case, Dimensions of model: - length 26 inches, height 19 inches, with 9 inches. Dimensions of case:- length 31 inches, height 23 ½; inches, width 12 ½; inches. Price: SOLD
892
HM Sloop Nautilus. A bone and ivory model made by French prisoners-of-war from the Napoleonic wars. The hull is planked and fastened with copper rivets, with finely carved figurehead and deck fittings, and the guns are turned from brass, with bone carriages. The masts and spars are fashioned from ivory, whilst the rigging is in excellent state of preservation. The model is mounted on an ornate carved ivory stand base, and the whole is contained in a domed glass case. Dimensions of model: - length 9 ½; inches, height 8 inches, width 7 inches. Dimensions of case:- length 13 inches, height 14 3/4 inches, width 7 inches. Price: GBP 145.-
898
16-Gun Ship-Rigged Sloop. A miniature model, fashioned entirely from ivory by French prisoners-of-war. The ship is fully rigged with sails set, and an interesting feature is that the sails themselves are made from ivory of tissue thickness. It is fitted in an attractive glass domed case with decorated gilt base. Dimensions of model:- length 4 inches, height 3 ½; inches, width 1 ½; inches. Dimensions of case:- length 7 inches, height 8 inches, width 5 inches. Price: GBP 25.-
901
Chinese Junk. An ivory model. The vessel is an armed one, with four guns and a crew of two. It rests on a carved wooden base also of Chinese workmanship. Dimensions of model:- length 7 ½; inches, height 5 ½; inches, width 2 ½; inches. Price: GBP 18 10s
1172
HM Frigate Sibylle. A magnificent bone and ivory model, made by French prisoners-of-war. The hull is planked with ivory, fixed with copper rivets, with tortoiseshell strips above and below gun ports. The carving is beautifully executed. The model is fitted on a planked and rivetted bone base, with balustrade all round, and enclosed in a glazed mahogany case. Dimensions of model: - length 25 inches, height 18 inches, with 8 inches. Dimensions of case:- length 27 inches, height 24 inches, width 11 inches. Price: GBP 375.-
1173
Spanish Ship Santa Ana. A finely proportioned bone and ivory model, made by French prisoners-of-war. The hull is planked and rivetted, with tortoiseshell strips above, below and between gundecks. The model is fitted to a polished teak base, contained in a glazed mahogany case. Dimensions of model: - length 16 inches, height 13 inches, width 6 inches. Dimensions of case:- length 19 inches, height 16 inches, width 8 ½; inches. Price: GBP 185.-
1174
HMS St. Vincent. A fine bone and ivory model, made by French prisoners-of-war. The hull is planked and rivetted, and has delicate carving fore and aft, the masts being fashioned from bone, with gold bands. The model is fitted to its original wooden base, and enclosed in a glazed mahogany case. Dimensions of model: - length 13 inches, height 10 inches, width 5 inches. Dimensions of case:- length 15 ½; inches, height 12 ½; inches, width 6 ½; inches. Price: GBP 145.-
1175
14-Gun Ivory Ship. A model made by French prisoners-of-war. The hull is fashioned from solid ivory, whilst the sails are from ivory tissue. The model is fitted in a domed glass case. Dimensions of model: - length 6 ½; inches, height 5 ½; inches, width 2 inches. Dimensions of case:- length 9 ½; inches, height 9 inches, width 4 inches. Price: GBP 65.-

Bibliography


Updated 1998-06-02 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipmodels.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.