Signaler och Instructioner
för
Skepp under Convoy.


Distinctions-

 
 

Flög.

N:o


CARLSKRONA 1813,
Tryckt i Kongl. Am:ts Boktryckeri, hos Major C.F. Svinhufvud.

Instructioner, hörande till Signalerne.

1:o

De Signaler, som angå Convoyer, hissas på en af Topparne.

2:o

Signaler göras i allmänhet utan Canon-skott, så framt ej Convoy-Chefen skulle finna skott vara nödigt.

3:o

Skulle, sedan Signal är gjord och skott lossadt, likväl finnas Fartyg i Convoyen, som icke verkställa signalen, och Convoy-Chefen således, för ett eller flere Fartyg, är tvungen att skjuta ytterligare skott, med eller utan kula, betala desse Fartyg, hvart för sig, hvarje skott som skjutes, med 5 R:d. Banco.

4:o

Inga andra Signaler få göras från Convoyen, än de, som detta Signale-bref föreskrifver.

5:o

De Skepp som äro spridda ifrån Convoyen, iakttaga alla möjeliga tillfällen, medelst vändningar och Segels förande, att arbeta sig till Convoy-Chefen.

6:o

I händelse af skingring från Convoyen, (hvilket med största sorgfällighet bör förekommas) och fruktan att blifva uppbragt eller tagen, åligger det Coopvaerdie-Skeppare, att förstöra detta Signal-bref och de Papper, som innehålla Convoyens destination.

7:o

Att, under Kryssningar, förekomma ombord-läggningar, skall alltid den, som kommer med Bagbords halsar, hålla af för den, som ligger med Styrbords.

8:o

När tvenne, eller flere, Convoyer sammanstöta med hvarandra, så åligger det Coopvaerdie-Skepparne att noga hålla sig till sin Convoy-Chef, och iakttaga dess signaler, utan afseende på de andra Convoy-Chefernes rörelser eller Signaler.

Det af Örlogs-Fartygen, som erhållit Ordres att taga Coopvaerdie-Fartyget under dess beskydd, hissar på Förtoppen följnade Signaler, hvilka utvisa till hvilket ställe Örlogs-Fartyget Convoyerar, samt at alla de, som önska dess beskydd, hafva sig att der anmäla, och tillika erhålla Signal-bref och de Instructioner, Convoy-Chefen kan finna vara nödiga att meddela.

  Westvart.
Nordvart.
Ostvart.
Curland eller Ryssland.
Preussen eller Pommern.
Hollstein.
 
 
När denna Flagg blåser, angå Signalerne endast Örlogsmän.
När enkel Flagga hissas, och denna Winpel på en af Topparne, angår Signalen endast Örlogsmän.
Signaler från Convoy-Chefen till Convoyen.
Förmärsseglet loss och ett Canon-skott = Klart att gå till Segels.
Märsseglen skotade och ett Canon-skott = Gå till Segels, det yttersta Skeppen först.
Signaler med en Flagg.
  Alla Båtar och Personer, tillhörande Convoyen, gå genast om bord på sina Fartyg, och ingen Båt eller Person får gå i land utan Convoy-Chefens tillstånd.
Wända igenom vinden, och ligga med Bagbords halsar. De Lofvarste och främsta Skeppen vända först.
Wända igenom vinden, och ligga med Styrbords halsar. De Lofvarsta och främsta Skeppen vända först.
Lägga bi med Styrbords halsar.
Lägga bi med Bagbords halsar.
Brassa Back.
Brassa fullt.
Eftersta Skeppen forcera med Segel.
Främsta Skeppen minska Segel. och sluta sig till massan af Convoyen.
Convoyen slutar närmare Chefen, samt med noggranhet observerar dess rörelser.
Främsta Skeppen brassa Back.
Signaler från Convoy-Chefen till Convoyen, med en Wimpel öfver en Flagg.
  Signalen, gjord till Convoy-Chefen, kan icke urskiljas.
Förändra Coursen, åt Styrbord, ett Streck.
Förändra Coursen, åt Bagbord, ett Streck.
Chefen för Convoyen har förstått den gjorda Signalen.
Underrätta Convoyen, att Fienden eller misstänkt Fartyg är i sigte.
Convoyen fortsätter sin Segling, eller Cours, under samma Segel, eller ligger uppbrassad, i fall dertill gifver Ordres, utan afseende på Convoy-Chefen.
Närmast till hands varande Fartyg gifver all möjlig hjelp till det Fartyg som är utan grund, eller annars behöfver hjelp.
Convoyen håller sig mera sluten.
Convoyen följer Chefens manoeuver
Styr det Compass-Streck, som medföljande Signal utvisar.
Convoyen manövererar som det bäst synes hvarje Coopvaerdie-Skeppare, för att undkomma Fienden eller annan fara, upplommen af omständigheterna; men, om det är möjligt, begifver han sig till samlings-stället.
Signaler från Convoy-Chefen, till Convoyen, med en Flagga och en Wimpel under.
  Fartygen, hvilka äro till Lofvart, hålla ner till Convoy-Chefen.
Läfvarsta Skeppen arbeta sig med forssa Segel och korta slag, opp till Convoy-Chefen.
Fartygen af Convoyen passera akter om Convoy-Chefen, för att erhålla muntliga Ordres.
Fartygen i Convoyen utsätta sina Båtar, för att hjelpa med Bogcering, eller hvad som blifvit befalldt.
Coopvaerdie-Skeppare komma om bord till Convoy-Chefen med sina Signal-bref och särskilta Instructioner, i fall sådana äro gifna.
Convoyen gör sitt bästa att inlöpa uti i sigte varande Hamn.
Ankra.
De Fartyg, som uppnått höjden af destinerad Ort, få der inlöpa, och skilja sig från Convoyen.
Convoyen slutar under Chefens Lää.
Convoyen slutar tätt i Lofvart om Chefen.
Convoyen gör alla segel, och styrer det väderstreck som Signaleras, utan afseende på Convoy-Chefens manöver.
Signaler från Convoy-Chefen till Convoyen, med Svenska Gösen öfver en Flagg.
  Wända fördevind, eftersta och Läfversta Skeppen först.
Hålla af och styra fördevind, eller Rum-skots, i likhet med Convoy-Chefen.
För Convoyen att vara färdig att

När Convoy-Chefen
på det man må upptäcka, om några främmande Fartyg skulle vara i Convoyen.
Ett af de bäst seglande Fartyg tager det sämst seglande i Släptåg.
Intet Fartyg får segla för om Convoy-Chefen.
 
 
 
 
 
Compass-Signaler.
Dessa Signaler göras med en Flagg öfver, och Standert under.
Nord. Ost. Syd. West.
NTO. OTS. STW. WTN.
NNO. OSO. SSW, WNW.
NOTN. SOTO. SWTS. NWTW.
NO. SO. SW. NW.
NOTO. SOTS. SWTW. NWTN.
ONO. SSO. WSW. NNW.
OTN. STO. WTS. NTW.
 
Signaler från Convoyen till Convoy-Chefen.
National-Flagg Stortoppen Fienden eller misstänkt Fartyg i sigte.
National-Flagg Förtoppen Kan ej föra mera Segel.
National-Flagg I För-Bram-Wanten Behöfver hjelp af Båtar.
National-Flagg I Storbram-Wanten Behöfver skyndsam hjelp.
National-Flagg I Förstäng-Wantet I fara eller på Grund, Signalen nedtages ej förr än faran är förbi, ell. Skeppet kommit af Grund.
National-Flagg Storstäng-Wanten Lidit skada; men behöfver ej någon hjelp.
National-Flagg Under Gaffeln ell. Flagg-Spelet. Man har sett Och förstått Convoy-Chefens Signal.
National-Flagg Förtoppen Lidit skada, och kan ej längre följa Convoyen.
National-Flagg Stortoppen Begära tillstånd få tala med Convoy-Chefen.
National-Flagg Under Gafflen Kan ej se Signalen.
 

Instructioner för Signaler under Tjocka.

1:o

När Signal göres uti Tjocka, antingen att vända, lofva bidevind, eller förändra Cours &c. &c., får Manövren ej verkställas förr än 10 minuter efter det Signalen blifvit gjord.

2:o

Om, under en Tjocka, vinden skulle hastigt förändras, eller om vinden, hvilken uppkommit efter en Stiltje, icke tillåter Convoyen styra samma Coursar, den styrde förut: eller, om Convoy-Chefen finner det nödigt, styra en annan Cours än som styrdes innan vinds-förändringen eller Stiltjen, gör han först Signal att lägga bi på den Bog, som är närmast till den Cours han ämnar styra, och om han ämnar segla Rumskots straxt efter Signalen blifvit verkställd, göres Signal att förändra Coursar och visa, medelst antal af Canon-skott, huru många Streck han ämnar styra från vinden.

3:o

Om Convoyen seglar Bidevind, förändra Skeppen Coursar i likhet med hvad vinden förändrar sig, och ligga alltid på samma Bog, som innan vinden förändrades, och få ej segla Rumskots, ehuru vinden skulle blifva god, förrän Signal göres att ändra Cours, enligt föregående Paragraph.

4:o

Alla Signal-skott skjutas från en och samma sida, under fortfarande Tjocka.

Signaler under Tjocka.
N:o Uttydning. Skott Coopvaerdie-Fartygens Svar.
1:ta Tiden 2:dra Tiden
1 Liggande med Styrbords Halsar — Trumma Horn. Lur eller Trumma.
2 Liggande med Bagbords Halsar — Klocka Klocka.
3 Seglande Fördevind, eller Rumskots, Mousquetteri-Salfva hvar halftimme
4 Ligga under samma Segel, hvar halftimme 1
5 Minska Segel 2 & 2 Skott ½ t:me efter.
6 Gå till Segels 1 1 Mousquett
7 Öka Segel
8 Ankra 1 2 Mousquett.
9 Brassa Back med Styrbords Halsar 1 3 Dito.
10 Dito med Bagbords Halsar 2 1 Dito.
11 Wända 2 2 Trumma ell. Klocka.
12 Segla Bindevind med Styrbords Halsar 2 3 Horn ell. Trumma.
13 Dito Dito med Bagbords Halsar 3 Klocka.
Om Convoyen ligger uppbrassad, när någon af dessa 2:ne föregående Signaler göres, skall Convoyen brassa fullt och segla på samma Bog
14 Wända och ligga i samma ställning som före denna Signal göres, antingen Back eller med fulla Segel 3 1 Horn ell. Klocka.
15 Förändra Coursen åt Styrbord 4 1 För hvarje streck.
16 Förändra Cours åt Bagbord 5
17 Wid upptäckten af någon fara, göres den tjenliga Signalen, för att undvika den, och antingen några minuter derefter repeteras samma Signal, eller skjutas flera skott tätt på hvarandra.
18 Stött på Grund, skjutas flera Canon skott hastigt efter hvarandra, åtföljda med ringning i klockan, Trumma, Horn och Mousquett-salfvor.
19 Huru Convoyen skall förhålla sig under en hastig Winds-förändring, eller om det blåser opp efter en Stiltje, se 2:a Momentet af Instructionen för Signalerne under Tjocka.
NB. Skotten i första tiden skjutas i Salut-tact, och äfvenledes skotten i andra tiden, med en mellantid af en minut emellan begge tiderne.

Instruction, hörande till Natt-Signaler.

1:o

Att förekomma Ombordläggning under Kryssning på olika bogar, skola de Fartyg, hvilka ligga med Bagbords halsar, hålla af för det som ligger för Styrbords halsar; hvilket likväl gifves tillkänna medelst en Lanterna på hvarje Kranbalk, och hållande den tredje Lanternan i beredskap, hvilken sättes öfver den på Lofvarts Kranbalk, då Fartyget håller af, och på Lää Kranbalk, då Fartyget lofvar opp, eller continuerar sin Cours; det vill säga:

Skepp för Styrbords halsar 2:ne Lanternor på Lää Kranbalk.

1 - Dito - på Lofvarts Dito.

Skepp för Bagbords halsar 2:ne Lanternor på Lofvarts Kranbalk.

1 - Dito på Lää - Dito.

2:o

Om Convoy-Chefen skulle, genom vinds förändring, komma på andra Bogen, och han vill ligga på den, göres Signal för Convoyen att vända, hvilket vill säga: att Convoyen skall vända eller lägga sig på Contra bogen, emot hvad den låg innan vindförändringen skedde.

3:o

Fartygen under Convoyen måste under natten vara mycket uppmärksamma på Convoy-Chefens rörelser, så att, när väderleken det tillåter, Chefen kan vända eller förändra Coursar, utan att göra Signal dertill, emedan det är ofta nödvändigt att, så mycket möjligt är, undvika skjutning och Fyrars visande.

4:o

Då signaler göras från Convoy-Chefen, hissas en Lanterna från hvarje Fartyg i Convoyen, så snart Signalen blifvit observerad, och Lanternan blifver oppe, tills innehållet af Signalen blivit verkställd.

5:o

Convoy-Chefen svarar med en Lanterna, alla de Signaler som göras till honom.

6:o

Alla Signal-skotten skjutas från en sida, för att förekomma olika ljud på skotten.

7:o

Under natten före Convoy-Chefen en Blysa Akter, och en på Toppen.

8:o

Intet Ljus får vistas ombord sedan klockan 9 om aftonen, och, sedan mörkt är, får ej Ljus synas genom Cajut-fönstren, för att förekomma misstag uti Convoy-Chefens Signaler med Lanternor eller med dess Akter-Blysa.

Natt-Signaler.
Lanternor. Skott. Blänk-Fyrar. Betydelse.
O
O
En eller flere. Hålla af och segla Rumskots eller fördevind.
O
O
1 Lägga bi för Styrbords halsar — till Ankars, gå till segels, de yttersta och Läfversta först. Hvarje Fartyg förer en Lanterna, tills Convoy-Chefen kommit för om Convoyen.
O O 1 Lägga bi för Bagbords halsar.
1 En eller flere. Brassa back med Styrbords halsar.
O
O
1 En eller flere. Brassa back med Bagbords halsar.
O O 1 En eller flere. Brassa fullt. Till Ankars: Stryka Stänger och Rår.
2 Wända genom vinden, de främsta och läfversta Skeppen först.
2 En eller flere. Förändra Cours åt Styrbord. Ett Canon-skott skjutes för hvarje streck, som förändras.
O
O
2 Förändra Cours åt Bagbord. Ett Canon-skott skjutes för hvarje streck, som förändras.
O O O 2 Ankra.
O O 2 En eller flere. Man upptäcker Land. Till Ankars. Kapa eller sticka från sig Tåget.
O
O
2 En eller flere, och Raquetter, Convoyen skingrar sig, och Coopvaerdie Skepparne iakttaga alla medel, för att draga för sorg om deras egen säkerhet, samt, om det är möjligt, segla till den anbefallde Samlingsplatsen.
3 Wända fördevind och fortfara att segla, eller ligga back på andra Bogen, i likhet med hvad Convoyen gjorde, då Signalen gjordes.
Wid upptäckande af någon fara, göres den tjenligaste Signalen, för att undvika den; och visas, genast efter Signalen, flera Lanternor, och flera skott skjutas tätt på hvarandra.
Fartyg, som stött på Grund, skjuter flera skott och visar Lanternor på åtskilliga ställen.

Skulle en Coopvaerdie-Skeppare, oaktadt flera påminnelser, ej uppfylla sina skyldigheter, äger Convoy-Chefen rättighet att taga från honom Signal-Brefvet, och med detsamma är Coopvaerdie-Skepparen ansvarig för alla de händelser och olägenheter, som sedermera träffa Fartyg, emedan Assuransen så upphör.

Detta Signal-Bref löses med Två Riksdaler Banco, vid emottagningen.

Samlings-Plats

Coovaerdie-Skepparens Namn

Fartygets Namn

Redarens Namn

Hemma uti

Gifvet om bord på Hans Maj:ts

den
18

Signaler och Instructioner för Skepp under Convoy.
Tryckt i Kongl. Am:ts Boktryckeri, hos Major C.F. Svinhufvud, Carlskrona, 1817. Folio, 14 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Signalling | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.