Maritime History: What's New 2006

Table of Contents


Chronological

2006-12-21 Naval history:
Uthförlig Relation, om den til Peipus Siön uth-commanderade Svenske Flotte/ såsom Jagten Carolus, Vivat, Kitzen Wachtmeister, jämpte en liten Jagd Flundra, 1702. [In Swedish]
Kort Berättelse om den ACTION som är förelupen emellan wår och de Danskas Örlougs-Flotta under Pert den 28 Julii sidstledne, 1715. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning/ hwar efter Commiss-Farare Hädan efter/ så länge detta Kriget påstår/ skola wara skyldige sig at rätta, 1719. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige REGLEMENTE hwarefter thes Örlogs-Skiepp så wäl som Comiss-hafwarne hafwa sig at rätta, under påstående Kriget emot Ryßland, 1741. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring, öfwer thes genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente af then 28. Julii 1741. til rättelse så wäl för Kongl. Maj:ts Örlogs-Skepp som Commiss-Hafware under påstående Krig emot Czaren af Ryßland, 1741. [In Swedish]
Genadige verklaring van syn Koninglyke Majesteit; Over des selfs Nieuwlyks door den druk uytgegevene Reglement, van den 28 July 1741, ter onderrigting soo wel voor de oorlog Scheepen van sijn Kon. Maj. als de Commissivaarders, geduurende den Oorlog, tegens den Czaar van Ruslandt, 1741. [In Dutch]
Berättelse om den Seger Swenska Arméens Flotta under Konungens Eget Höga Befäl den 9 och 10 Julii 1790 wunnit öfwer den Ryska Skärgårds-Flottan, anförd af Ryska ViceAmiralen, som sig kallar Prins af Nassau Siegen., 1790. [In Swedish]
2006-12-21 Provisions:
Paper No. LXVI from A Collection of Papers on Naval Architecture. Vol. II. (1800) concerning:
2006-12-21 Medicine:
Nils Hallenberg: Reglor huru Diét bör hållas om Skeppsbord, til Hälsans förwarande, 1790. [In Swedish]
2006-12-21 Shipbuilding:
Johan Acrell: Ny inrättning af Pumpar, hvar uti alsintet Läder brukas from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1752. [In Swedish]
af Chapman: [Förklaring till ritningarna i Architectura navalis mercatoria], 1768. [In Swedish]
af Chapman: [Description des plans dans l'Architectura navalis mercatoria], 1768. [In French]
Coudraye: Den ualmindelige bygningsmaade af Skibet: Svar-Til-Alt 500 Franske læster drægtig, bygget i Kjöbenhavn aar 1798 og 99 from Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrivter, 1801. [In Danish]
2006-10-31 Naval history:
Kongl. maj:ts förordning, huru med caperierne warande detta kriget med Dannemark och ryszen förhållas skal, 1715. [In Swedish]
Berättelse om Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790, 1790. [In Swedish]
2006-10-31 Shipbuilding:
Lars Bogeman: Bref, rörande den i år anstälde Prof-Seglingen emellan de begge Svenska Linie-Skeppen Sophia Magdalena och Gustaf Adolph, 1787. [In Swedish]
2006-10-31 Provisions:
Spis-ordning för besättningar å Svenska handelsfartyg, 1865. [In Swedish]
2006-08-13 Etymology:
Charles Burney: Vocbulary of Sea Terms, from The Young Seaman's Manual and Rigger's Guide, 1876/1901.
2006-08-13 Biography:
(Obituary George Paris Monke), 1830.
2006-08-13 Personnel:
Gust. F. Lejonankar: Grundritning til en Sjö Capitaine med de Stycken som honom tilkommer at veta, 1739. [In Swedish]
2006-08-13 Provisions:
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1889. [In Swedish]
2006-07-24 Medicine and health:
Mårten Triwald: Nyttan och Bruket af Wäderwäxlings-MACHIN på Kongl. Maj:ts och Riksens Örlogs Flotta, 1742. [In Swedish]
Mårten Triwald: Väderväxlings Machin from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1744. [In Swedish]
Pehr Wargentin: Om Väder-växlings inrättningar på Skepp from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1757. [In Swedish]
Pehr Wargentin: Om de nyaste påfund af Väder-växlings inrättningar på Skepp from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1757. [In Swedish]
Sammandrag ur gällande Författningar och Föreskrifter af hwad iagttagas bör til förekommande af Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket, 1831. [In Swedish]
Richard Mead: A Discourse on the Scurvy, 1749.
2006-07-24 Provisions:
Uträkning, grundat på Hans Kongl. Maj:ts Dagspisnings Ordning af then 3. Martii 1743. til efterrättelse wid Prowiantens utdelande på Kongl. Örlogs-Flottan, 1743. [In Swedish]
Uträkning, som grundar sig, dels på Hans Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente daterat den 10. Martii sidstledne angående Förknappningar til Siöß, och dels på Hans Maj:ts under den 3. i samma månad med egen hög underskrift authoriserade wanl. spisordning, til rättelse wid utwägning om Skieppets bord under den tid sådan förknappning skier, at 7. man spisa på 6. mans portion, grundandes sig således denne uträkning äfwenwäl på Kongl. Ammiralitets Collegii Speciele Spisordning wid berörde förknappnings tilfälle, ..., 1743. [In Swedish]
Uträkning, som grundar sig, dels på Hans Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente daterat den 10. Martii sidstledne angående Förknappningar til Siöß, och dels på Hans Maj:ts under den 3. i samma månad med egen hög underskrift authoriserade spisordning, til rättelse wid utwägning om Skiepps bord under den tid sådan förknappning skier, at 7. man spisa på 5. mans portion, grundandes sig således denne uträkning äfwenwäl på Kongl. Ammiralitets Collegii Speciele Spisordning wid berörde förknappnings tilfälle, ..., 1743. [In Swedish]
2006-07-16 Maritime history:
Magnus Schenström: Dissertatio de canalibus et catarractis in svecia generatim, speciatim vero Strömsholmensibus, 1797. [In Latin]
2006-07-14 Shipbuilding:
Emanuel Swedenborg: Modus mechanice explorandi virtues & Qualitates diversi generis & constructiones navigiorum, from Methodu Nova inveniendi longitudines locorum Terrâ Marique ope Lunæ, 1721. [In Latin]
Humphry Davy: Further researches on the preservation of metals by electrochemical means, from the Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1825.
George Frederick Muntz: An improved "manufacture of metal plates for sheathing the bottoms of ships or other such vessels", 1832.
George Frederick Muntz: An improved manufacture of bolts and other the like ships' fastenings, 1832.
George Frederick Muntz: The manufacture of sheathing metal, 1846.
2006-07-14 Provisions:
Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholmske Galey Escadren, på Siu Man i Fatlaget, 1741. [In Swedish]
Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholms Galére Escadren, på Siu Man i Fatlaget, 1742. [In Swedish]
Dagspisnings Ordning på Kongl. Flottan för Siu Man i Fatlaget under Siö-Expeditionen för innewarande År, 1743. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, hwarefter Utspisningen på Kongl. Maj:ts Örlogs Skepp, när de äro til Siös, kommer at lämpas, 1743. [In Swedish]
Dage-Spisnings Ordning på Kongl. Örlogs Flåttan til rättelse under den tid sådan Förknappning skier at 7 man spisa på 6 mans Portion, 1743. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådiga Spis Ordning, hwarefter Sju Man i Fatlaget, under förestående transport til Stralsund, böra Spisa, 1757. [In Swedish]
Spis-Ordning, 1808. [In Swedish]
2006-06-04 Medicine:
James Cook The Method taken for preserving the Health of the Crew of His Majesty's Ship the Resolution during her late Voyage round the World. From the Proceedings of the Royal Society, Vol. 76 (1776).
2006-04-07 Shipbuilding:
Johan Nylander M:son's comment on Kongl. Finska Hushålls Sällskapets prisfråga, hwilka äro de hinder, som fjettra finska landtmannens idoghet? och hwilka medel etc., 1805. On the use of dry or green wood for building ships. [In Swedish]
Anonymous: Widare undersöknng om skepps byggnad af rått eller af torrt wirke, 1805. A reply to the preceeding item. [In Swedish]
Review of Johan Nylander M:son's Skeppsredaren och köparen utiNorrbottniska wiken., 1805. [In Swedish]
2006-03-31 Maritime History:
Johan Westerman: Om Sveriges Fördelar och Svårigheter i Sjöfarten, i jämförelse emot andra Riken from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]
F.H. Chapman: Tankar öfver föregående Afhandling from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]
Johan Clason: Ytterligare Anmärkningar vid samma ämne from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]
2006-03-31 Provisions:
Spisordning för Kongl. Maj:ts Flotta, 1833 [In Swedish]
2006-03-31 Shipbuilding:
Gilbert Sheldon: Von der Schwere eines Schiffs im Wasser, und dem Raume, den es darinnen einnimmt from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1750. [In German]
Gilbert Sheldon: Vom Mittelpuncte der Schwere in einem Schiffe, und dessen vortheilhafter Stellung, in Absicht auf die Fahrt des Schiffes from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1750. [In German]
2006-03-31 Seamanship:
Nils Psilanderschöld: Anmerkungen bey Verfertigung der Seile from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1771. [In German]
2006-03-05 Naval History:
Pehr Lilljehorn: Tankar om en Örlogs-Flottas Conservation, 1769. [In Swedish]
anon.: Anmärkningar wid wälborne herr capitaine och riddaren Liljehorns af trycket utgifne Tankar, om en örlougs-flottas conservation under fredlig tid, och uti hamn, 1770. A reply to the preceeding item. [In Swedish]

Back to Table of Contents


Bibliography

Back to Table of Contents

Biography

2006-08-13:
(Obituary George Paris Monke), 1830.

Back to Table of Contents

Maritime History

2006-07-16:
Magnus Schenström: Dissertatio de canalibus et catarractis in svecia generatim, speciatim vero Strömsholmensibus, 1797. [In Latin]
2006-03-31:
Johan Westerman: Om Sveriges Fördelar och Svårigheter i Sjöfarten, i jämförelse emot andra Riken from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]
F.H. Chapman: Tankar öfver föregående Afhandling from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]
Johan Clason: Ytterligare Anmärkningar vid samma ämne from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1768. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Medicine

2006-12-21:
Nils Hallenberg: Reglor huru Diét bör hållas om Skeppsbord, til Hälsans förwarande, 1790. [In Swedish]
2006-07-24:
Mårten Triwald: Nyttan och Bruket af Wäderwäxlings-MACHIN på Kongl. Maj:ts och Riksens Örlogs Flotta, 1742. [In Swedish]
Mårten Triwald: Väderväxlings Machin from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1744. [In Swedish]
Pehr Wargentin: Om Väder-växlings inrättningar på Skepp from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1757. [In Swedish]
Pehr Wargentin: Om de nyaste påfund af Väder-växlings inrättningar på Skepp from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1757. [In Swedish]
Sammandrag ur gällande Författningar och Föreskrifter af hwad iagttagas bör til förekommande af Utrikes härjande Farsoters inträngande i Riket, 1831. [In Swedish]
Richard Mead: A Discourse on the Scurvy, 1749.
2006-06-04:
James Cook The Method taken for preserving the Health of the Crew of His Majesty's Ship the Resolution during her late Voyage round the World. From the Proceedings of the Royal Society, Vol. 76 (1776).

Back to Table of Contents

Naval History

2006-12-21:
Uthförlig Relation, om den til Peipus Siön uth-commanderade Svenske Flotte/ såsom Jagten Carolus, Vivat, Kitzen Wachtmeister, jämpte en liten Jagd Flundra, 1702. [In Swedish]
Kort Berättelse om den ACTION som är förelupen emellan wår och de Danskas Örlougs-Flotta under Pert den 28 Julii sidstledne, 1715. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning/ hwar efter Commiss-Farare Hädan efter/ så länge detta Kriget påstår/ skola wara skyldige sig at rätta, 1719. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige REGLEMENTE hwarefter thes Örlogs-Skiepp så wäl som Comiss-hafwarne hafwa sig at rätta, under påstående Kriget emot Ryßland, 1741. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring, öfwer thes genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente af then 28. Julii 1741. til rättelse så wäl för Kongl. Maj:ts Örlogs-Skepp som Commiss-Hafware under påstående Krig emot Czaren af Ryßland, 1741. [In Swedish]
Genadige verklaring van syn Koninglyke Majesteit; Over des selfs Nieuwlyks door den druk uytgegevene Reglement, van den 28 July 1741, ter onderrigting soo wel voor de oorlog Scheepen van sijn Kon. Maj. als de Commissivaarders, geduurende den Oorlog, tegens den Czaar van Ruslandt, 1741. [In Dutch]
Berättelse om den Seger Swenska Arméens Flotta under Konungens Eget Höga Befäl den 9 och 10 Julii 1790 wunnit öfwer den Ryska Skärgårds-Flottan, anförd af Ryska ViceAmiralen, som sig kallar Prins af Nassau Siegen., 1790. [In Swedish]
2006-10-31:
Kongl. maj:ts förordning, huru med caperierne warande detta kriget med Dannemark och ryszen förhållas skal, 1715. [In Swedish]
Berättelse om Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790, 1790. [In Swedish]
2006-03-05:
Pehr Lilljehorn: Tankar om en Örlogs-Flottas Conservation, 1769. [In Swedish]
anon.: Anmärkningar wid wälborne herr capitaine och riddaren Liljehorns af trycket utgifne Tankar, om en örlougs-flottas conservation under fredlig tid, och uti hamn, 1770. A reply to the preceeding item. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Gunnery

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

2006-12-21:
Johan Acrell: Ny inrättning af Pumpar, hvar uti alsintet Läder brukas from Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar, 1752. [In Swedish]
af Chapman: [Förklaring till ritningarna i Architectura navalis mercatoria], 1768. [In Swedish]
af Chapman: [Description des plans dans l'Architectura navalis mercatoria], 1768. [In French]
Coudraye: Den ualmindelige bygningsmaade af Skibet: Svar-Til-Alt 500 Franske læster drægtig, bygget i Kjöbenhavn aar 1798 og 99 from Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrivter, 1801. [In Danish]
2006-10-31:
Lars Bogeman: Bref, rörande den i år anstälde Prof-Seglingen emellan de begge Svenska Linie-Skeppen Sophia Magdalena och Gustaf Adolph, 1787. [In Swedish]
2006-07-14:
Emanuel Swedenborg: Modus mechanice explorandi virtues & Qualitates diversi generis & constructiones navigiorum, from Methodu Nova inveniendi longitudines locorum Terrâ Marique ope Lunæ, 1721. [In Latin]
Humphry Davy: Further researches on the preservation of metals by electrochemical means, from the Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1825.
George Frederick Muntz: An improved "manufacture of metal plates for sheathing the bottoms of ships or other such vessels", 1832.
George Frederick Muntz: An improved manufacture of bolts and other the like ships' fastenings, 1832.
George Frederick Muntz: The manufacture of sheathing metal, 1846.
2006-04-07:
Johan Nylander M:son's comment on Kongl. Finska Hushålls Sällskapets prisfråga, hwilka äro de hinder, som fjettra finska landtmannens idoghet? och hwilka medel etc., 1805. On the use of dry or green wood for building ships. [In Swedish]
Anonymous: Widare undersöknng om skepps byggnad af rått eller af torrt wirke, 1805. A reply to the preceeding item. [In Swedish]
Review of Johan Nylander M:son's Skeppsredaren och köparen uti Norrbottniska wiken., 1805. [In Swedish]
2006-03-31:
Gilbert Sheldon: Von der Schwere eines Schiffs im Wasser, und dem Raume, den es darinnen einnimmt from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1750. [In German]
Gilbert Sheldon: Vom Mittelpuncte der Schwere in einem Schiffe, und dessen vortheilhafter Stellung, in Absicht auf die Fahrt des Schiffes from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1750. [In German]

Back to Table of Contents

Rigging

Back to Table of Contents

Equipment

Back to Table of Contents

Seamanship

2006-03-31:
Nils Psilanderschöld: Anmerkungen bey Verfertigung der Seile from Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, 1771. [In German]

Back to Table of Contents

Etymology

2006-08-13:
Charles Burney: Vocbulary of Sea Terms, from The Young Seaman's Manual and Rigger's Guide, 1876/1901.

Back to Table of Contents

Personnel

2006-08-13:
Gust. F. Lejonankar: Grundritning til en Sjö Capitaine med de Stycken som honom tilkommer at veta, 1739. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Provisions

2006-12-21:
Paper No. LXVI from A Collection of Papers on Naval Architecture. Vol. II. (1800) concerning:
2006-10-31:
Spis-ordning för besättningar å Svenska handelsfartyg, 1865. [In Swedish]
2006-08-13:
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1889. [In Swedish]
2006-07-24:
Uträkning, grundat på Hans Kongl. Maj:ts Dagspisnings Ordning af then 3. Martii 1743. til efterrättelse wid Prowiantens utdelande på Kongl. Örlogs-Flottan, 1743. [In Swedish]
Uträkning, som grundar sig, dels på Hans Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente daterat den 10. Martii sidstledne angående Förknappningar til Siöß, och dels på Hans Maj:ts under den 3. i samma månad med egen hög underskrift authoriserade wanl. spisordning, til rättelse wid utwägning om Skieppets bord under den tid sådan förknappning skier, at 7. man spisa på 6. mans portion, grundandes sig således denne uträkning äfwenwäl på Kongl. Ammiralitets Collegii Speciele Spisordning wid berörde förknappnings tilfälle, ..., 1743. [In Swedish]
Uträkning, som grundar sig, dels på Hans Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente daterat den 10. Martii sidstledne angående Förknappningar til Siöß, och dels på Hans Maj:ts under den 3. i samma månad med egen hög underskrift authoriserade spisordning, til rättelse wid utwägning om Skiepps bord under den tid sådan förknappning skier, at 7. man spisa på 5. mans portion, grundandes sig således denne uträkning äfwenwäl på Kongl. Ammiralitets Collegii Speciele Spisordning wid berörde förknappnings tilfälle, ..., 1743. [In Swedish]
2006-07-14:
Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholmske Galey Escadren, på Siu Man i Fatlaget, 1741. [In Swedish]
Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholms Galére Escadren, på Siu Man i Fatlaget, 1742. [In Swedish]
Dagspisnings Ordning på Kongl. Flottan för Siu Man i Fatlaget under Siö-Expeditionen för innewarande År, 1743. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, hwarefter Utspisningen på Kongl. Maj:ts Örlogs Skepp, när de äro til Siös, kommer at lämpas, 1743. [In Swedish]
Dage-Spisnings Ordning på Kongl. Örlogs Flåttan til rättelse under den tid sådan Förknappning skier at 7 man spisa på 6 mans Portion, 1743. [In Swedish]
Kongl. Maj:ts Nådiga Spis Ordning, hwarefter Sju Man i Fatlaget, under förestående transport til Stralsund, böra Spisa, 1757. [In Swedish]
Spis-Ordning, 1808. [In Swedish]
2006-03-31:
Spisordning för Kongl. Maj:ts Flotta, 1833 [In Swedish]

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents


Updated 2008-01-01 by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.