Maritime History: What's New 2007

Table of Contents


Chronological

2007-12-31 Seamanship:
Fredric Sjöbohm: Försök til et kort Utkast om Sjö-Manoeuvren, 1787. [In Swedish]
Fredric Sjöbohm: Bästa wägen för en Ung Sjöman, at framdeles winna Förtroende, 1793. [In Swedish]
2007-12-31 Medicine:
Jacob Ventura: En ny Luft-Pump, at bruka til Väder-växlings ärhållande på Skepp, 1766. [In Swedish]
Jacob Ventura: Aëripila, til Väder-växlings ärhållande på Skepp, 1766. [In Swedish]
Johan Carl Wilcke: Ny Inrättning at förskaffa Väderväxling på Skepp, 1770. [In Swedish]
2007-12-31 Naval history:
von Gerdten, Johan Willhelm: Ödmjukaste Memorial, 1769. [In Swedish]
2007-09-03 Etymology:
Explication des termes de marine dont on se sert dans cet Ouvrage, 1697. [In French]
2007-09-03 Maritime History:
Kongl. Mayestetz til Swerige/ wår Allernådigste vthkorade Drottning och Frökens Tullordning/ För Inländske och Fremmande vthi Sjöstäderne, 1645. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1652. [In Swedish]
[Förordning om tullklarering av svenska fartyg vid passage genom Öresund], 1653. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1653. [In Swedish]
Königl. Placat, betreffende die erweiterunge des auff Schiffsbaw und anschaffunge eigener Schiffe denen Vnterthanen/ im Reiche vnd in den Provintzen/ den 15. Novemb. An. 1652. ertheileten Privilegij, 1653. [In German]
Kongl. May:tz til Swerige/ Placat, Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh, 1653. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1654. [In Swedish]
2007-09-03 Naval history:
Kort Berättelse/ Om det som den 8. Julii. 1717. Wid Ström Stad/ Emellan de Swenske och de Danska förelupit är, 1717. [In Swedish]
2007-09-03 Provisions:
Underdåning framställning af Styrelsen om ändring i gällande spisordning för besättningar å Svenska handelsfartyg, jemte förslag till sådan ändring, 1890. [In Swedish]
2007-09-03 Seamanship:
Fredric Sjöbohm: Något uti Görmålen och Anstalterne Ombord på et Krigs-Skepp, 1791. [In Swedish]
Kommando-ord att tjena till efterrättelse på Flottans skolfartyg, 1879. [In Swedish]
2007-09-03 Shipbuilding:
Instruction hvarefter den från . . . Station beordrade Constructions-Officer har sig att rätta, vid nu förestående utsyning och utstämpling, i grund af Konungens Befallningshafvandes i . . . Län särskilt gifne samt beviljade . . . styck. Resolutioner af . . . styck. Ekar till fällning för . . . styck. Åboer, 1845. [In Swedish]
2007-09-03 Weaponry:
General Exercitier till Sjös, med Canonerne, under åthskillige Occasioner. Efter nödiga Temp. Uprättade År 1787., 1791. [In Swedish]
2007-08-12 Biography:
Per Lilliehorn (1729-1798). [In Swedish]
Contre-Amiralen Lars Wollin Biographie. [In Swedish]
Presidenten i Kongl. KammarRätten, Öfver Amiralen m.m. Grefve J.G. Lagerbjelke Biographie.. [In Swedish]
Otto Henrik Nordenskjöld (1747-1832). [In Swedish]
Gustaf af Kling (1771-1840). [In Swedish]
2007-08-12 Etymology:
Review of Lescallier's Vocabulaire des termes de Marine, Anglois et François , 1777.
2007-08-12 Seamanship:
(Roderkommando), 1872. [In Swedish]
Kommando-ord för de vanligast förekommande manövrer med "alle man" (i godt väder). Utarbetade för att användas å Kadettfartyget, 1879. [In Swedish]
2007-08-12 Naval history:
Kongl. May:tz Placat angående Skepstimmeragiens fortsättande/ vthi Swerige och alle derunder liggiande Provincier, så och ägne Skeps köpande aff de fremmande, 1652. [In Swedish]
Angående förvaltningen af arméens flotta, 1765 [All in Swedish]:
Angående befodran av officerarna i Arméens Flotta, 1769 [All in Swedish]:
"Rättwis": Upriktige Tankar om Jagthwärfs-Commendeuren Heldenhjelms Befordran, 1771. [In Swedish]
"Svenskboren": Nytt Bref med Gamla Sanningar, 1771. [In Swedish]
Frågor, som af privata Brittiska Kaparskepp skola föreläggas alla om bord på deras gjorda Priser fundna Befälhafware, Officerare, Sjöfolk och andra personer, 1803. [In Swedish]
2007-08-12 Personnel:
Summarier af Kongl. Maij:ts Siö-Reglemente, daterat den 18 Aprill 1741, 1741. [In Swedish]
2007-08-12 Provisions:
Dag- och Spisnings-Ordning för Siu Man i Fatlaget, enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådige förordnande under d. 21. April. 1741, 1741. [In Swedish]
Spis-Ordning, Utfärdad af Förvaltningen af Sjö-ärenderne Til Efterrättelse för Arméens Flotta, då brist af en eller annan Proviantpersedel kan inträffa, af dem, som likmätig Kongl. Maj:ts den 18 April 1796 i Nåder faststälde Spis-Ordning bestås, 1808. [In Swedish]
Spisordning vid Kongl. Svenska Flottan för Åtta Man i Fatlaget, så länge Svenska eller här nämnde Proviant-Persedlar äro att tillgå, 1827. [In Swedish]
Spisordning för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg, 1859. [In Swedish]
Spisordning för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg, 1863. [In Swedish]
2007-08-12 Medicine:
Wård och skötsel för thet Manskap, som på Sjukhusen i Carlscrona tilfrisknat och nu therifrån hemförlofwas, 1789. [In Swedish]
2007-05-30 Biography:
Vice Admiral Thomas von Rajalin (1673-1741) [In Swedish]
2007-05-30 Naval History:
Vice Admiral Vice-Amiral Raijalins instruktion, 1741. [In Swedish]
2007-05-30 Navigation:
Preface and table of contents to Werner von Rosenfeldt: Navigationen, eller styrmans-konsten, 1693. [In Swedish]
Preface and table of contents to Thomas von Rajalin: Nödig underrättelse om navigation eller styrmans-kånsten, 1728. [In Swedish]
2007-05-30 Personnel:
[Thomas von Rajalin]: Summarier af Kongl. Maij:ts Siö-Reglemente. Daterat den 18. Aprill 1741:
Underrättelse om en Siö-Capitains embets delar och plikter wid expeditioner til Siös. [In Swedish]
Underrättelse om en Öfwer-Styrmans giöremål och plikter, under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Underrättelse om en Inventarie Öfwer-Skieppares och Inventarie Under-Skieppares samt Högbåtsmannens giöremål och plikter under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Underrättelse om en Inventarie constapels giöremål och plikter under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Om Inventarie timmermäns skyldighet. [In Swedish]
Underrättelse om Prophossens giöremål och plikter, under påstående Siö-resor. [In Swedish]
2007-05-30 Rigging:
Review of Lescallier's Traité pratique du Gréement, 1791.
2007-05-30 Seamanship:
Review of William Hutchinson's A Treatise on Practical Seamanship (1778)
2007-05-30 Shipbuilding:
Review of Nicolaes Witsen's Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier (1671)
Review of F. Dassie's L'Architecture navale, avec le Routier des Indes Orientales & Occidentales (1677)
Preface to Thomas von Rajalin: Nödig Underrättelse om Skiepz-Byggeriet, 1730. [In Swedish]
Review of Leonard Euler's A Compleat Theory of the Construction and Properties of Vessels (1778)
Carl Gustaf Witt: Om de materialier som användas i skeppsbyggnad, 1730. [In Swedish]
2007-05-30 Weaponry:
General Exercitier till Sjös, med Canonerne, och Handtgjevähren, under åthskillige Occasioner, efter nödiga Temp, Uprättade År 1787., 1787. [In Swedish]
2007-04-01 Signalling:
Signaler och Instructioner för Skepp under Convoy, 1817. [In Swedish]
2007-04-01 Provisions:
Spis-Ordning för besättningar å Swenska handelsfartyg, 1865. [In Swedish]
Föreskrifter rörande naturaportions tilldelande åt besättningen å fyrfartyg, 1866. [In Swedish]
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1889. [In Swedish]
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1896. [In Swedish]
2007-04-01 Equipment:
Förteckning på de fläste Skepps-Förnödenheter, 1831. [In Swedish]
Inventarium öfver briggen Triton nu liggande i Götheborg vid Gamla Varfvet, 1819. [In Swedish]
2007-03-18 Rigging:
Henry Bond: A plain and easie rule to rigge any ship by the length of his masts and yards without any further trouble, 1676.
2007-03-18 Seamanship:
Tourville: Exercice en general de toutes les manœvres, qui se font a la Mer / General exercitier til siös, 1698. [In French and Swedish]
2007-03-18 Naval History:
anonymous: Berättelse, om ett Öfwer-Skeps-Byggmästaren Gilbert Sheldon i nåder den 9 Augusti 1758. anförtrodt Timmermans-Handtwärks Compagnie, hwilket wid Kongl. Amiralitetet i Carlscrona blifwit uprättadt., 1765. [In Swedish]
From Tornquist's Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog (1788):
Flottan år 1566. [In Swedish]
Flottans Bestyckning för Året 1675. [In Swedish]
Amiralitets Ordinarie och Extra Ordinaire Personelle Stat år 1679. Stadfäst af Konungen vid Lägret af Ljungby in October. [In Swedish]
Flottans Bestyckning för Året 1697.
Utrustningen År 1700. [In Swedish]
2007-03-18 Provisions:
Spisordning år 1679 war enligt Amiralitetets wärdering följande i månaden. [In Swedish]
2007-01-17 Biography:
Gjerling, V.: Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman vill Sekularfesten den 3 Maj 1872, 1872. [In Swedish]
2007-01-17 Personnel:
[Knowles, Charles]: An Essay on the Duty and Qualifications of a Sea-Officer. Written originally for the Use of Two Young Officers, 1765.

Back to Table of Contents


Bibliography

2007-08-12:
Review of Lescallier's Vocabulaire des termes de Marine, Anglois et François , 1777.
2007-05-30:
Review of Nicolaes Witsen's Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier (1671)
Review of F. Dassie's L'Architecture navale, avec le Routier des Indes Orientales & Occidentales (1677)
Review of Leonard Euler's A Compleat Theory of the Construction and Properties of Vessels (1778)
2007-05-30:
Review of Lescallier's Traité pratique du Gréement, 1791.

Back to Table of Contents

Biography

2007-08-12:
Per Lilliehorn (1729-1798). [In Swedish]
Contre-Amiralen Lars Wollin Biographie. [In Swedish]
Presidenten i Kongl. KammarRätten, Öfver Amiralen m.m. Grefve J.G. Lagerbjelke Biographie.. [In Swedish]
Otto Henrik Nordenskjöld (1747-1832). [In Swedish]
Gustaf af Kling (1771-1840). [In Swedish]
2007-05-30:
Vice Admiral Thomas von Rajalin (1673-1741) [In Swedish]
2007-01-17:
Gjerling, V.: Minnestal öfver Fredrik Henrik af Chapman vill Sekularfesten den 3 Maj 1872, 1872. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Maritime History

2007-09-03:
Kongl. Mayestetz til Swerige/ wår Allernådigste vthkorade Drottning och Frökens Tullordning/ För Inländske och Fremmande vthi Sjöstäderne, 1645. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1652. [In Swedish]
[Förordning om tullklarering av svenska fartyg vid passage genom Öresund], 1653. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1653. [In Swedish]
Königl. Placat, betreffende die erweiterunge des auff Schiffsbaw und anschaffunge eigener Schiffe denen Vnterthanen/ im Reiche vnd in den Provintzen/ den 15. Novemb. An. 1652. ertheileten Privilegij, 1653. [In German]
Kongl. May:tz til Swerige/ Placat, Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh, 1653. [In Swedish]
[Förordning om hel- och halvfrihet för vissa svenska fartyg], 1654. [In Swedish]
2007-08-12:
Kongl. May:tz Placat angående Skepstimmeragiens fortsättande/ vthi Swerige och alle derunder liggiande Provincier, så och ägne Skeps köpande aff de fremmande, 1652. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Medicine

2007-12-31:
Jacob Ventura: En ny Luft-Pump, at bruka til Väder-växlings ärhållande på Skepp, 1766. [In Swedish]
Jacob Ventura: Aëripila, til Väder-växlings ärhållande på Skepp, 1766. [In Swedish]
Johan Carl Wilcke: Ny Inrättning at förskaffa Väderväxling på Skepp, 1770. [In Swedish]
2007-08-12:
Wård och skötsel för thet Manskap, som på Sjukhusen i Carlscrona tilfrisknat och nu therifrån hemförlofwas, 1789. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Naval History

2007-12-31:
von Gerdten, Johan Willhelm: Ödmjukaste Memorial, 1769. [In Swedish]
2007-09-03:
Kort Berättelse/ Om det som den 8. Julii. 1717. Wid Ström Stad/ Emellan de Swenske och de Danska förelupit är, 1717. [In Swedish]
2007-08-12:
Kongl. May:tz Placat angående Skepstimmeragiens fortsättande/ vthi Swerige och alle derunder liggiande Provincier, så och ägne Skeps köpande aff de fremmande, 1652. [In Swedish]
Angående förvaltningen af arméens flotta, 1765 [All in Swedish]:
Angående befodran av officerarna i Arméens Flotta, 1769 [All in Swedish]:
"Rättwis": Upriktige Tankar om Jagthwärfs-Commendeuren Heldenhjelms Befordran, 1771. [In Swedish]
"Svenskboren": Nytt Bref med Gamla Sanningar, 1771. [In Swedish]
Frågor, som af privata Brittiska Kaparskepp skola föreläggas alla om bord på deras gjorda Priser fundna Befälhafware, Officerare, Sjöfolk och andra personer, 1803. [In Swedish]
2007-05-30:
Vice Admiral Vice-Amiral Raijalins instruktion, 1741. [In Swedish]
2007-03-18:
anonymous: Berättelse, om ett Öfwer-Skeps-Byggmästaren Gilbert Sheldon i nåder den 9 Augusti 1758. anförtrodt Timmermans-Handtwärks Compagnie, hwilket wid Kongl. Amiralitetet i Carlscrona blifwit uprättadt., 1765. [In Swedish]
From Tornquist's Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog (1788):
Flottan år 1566. [In Swedish]
Flottans Bestyckning för Året 1675. [In Swedish]
Amiralitets Ordinarie och Extra Ordinaire Personelle Stat år 1679. Stadfäst af Konungen vid Lägret af Ljungby in October. [In Swedish]
Flottans Bestyckning för Året 1697.
Utrustningen År 1700. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Navigation

2007-05-30:
Preface and table of contents to Werner von Rosenfeldt: Navigationen, eller styrmans-konsten, 1693. [In Swedish]
Preface and table of contents to Thomas von Rajalin: Nödig underrättelse om navigation eller styrmans-kånsten, 1728. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

2007-09-03:
Instruction hvarefter den från . . . Station beordrade Constructions-Officer har sig att rätta, vid nu förestående utsyning och utstämpling, i grund af Konungens Befallningshafvandes i . . . Län särskilt gifne samt beviljade . . . styck. Resolutioner af . . . styck. Ekar till fällning för . . . styck. Åboer, 1845. [In Swedish]
2007-05-30:
Review of Nicolaes Witsen's Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier (1671)
Review of F. Dassie's L'Architecture navale, avec le Routier des Indes Orientales & Occidentales (1677)
Preface to Thomas von Rajalin: Nödig Underrättelse om Skiepz-Byggeriet, 1730. [In Swedish]
Review of Leonard Euler's A Compleat Theory of the Construction and Properties of Vessels (1778)
Carl Gustaf Witt: Om de materialier som användas i skeppsbyggnad, 1730. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Rigging

2007-05-30:
Review of Lescallier's Traité pratique du Gréement, 1791.
2007-03-18:
Henry Bond: A plain and easie rule to rigge any ship by the length of his masts and yards without any further trouble, 1676.

Back to Table of Contents

Equipment

2007-04-01 Equipment:
Förteckning på de fläste Skepps-Förnödenheter, 1831. [In Swedish]
Inventarium öfver briggen Triton nu liggande i Götheborg vid Gamla Varfvet, 1819. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Seamanship

2007-12-31:
Fredric Sjöbohm: Försök til et kort Utkast om Sjö-Manoeuvren, 1787. [In Swedish]
Fredric Sjöbohm: Bästa wägen för en Ung Sjöman, at framdeles winna Förtroende, 1793. [In Swedish]
2007-09-03:
Fredric Sjöbohm: Något uti Görmålen och Anstalterne Ombord på et Krigs-Skepp, 1791. [In Swedish]
Kommando-ord att tjena till efterrättelse på Flottans skolfartyg, 1879. [In Swedish]
2007-08-12:
(Roderkommando), 1872. [In Swedish]
Kommando-ord för de vanligast förekommande manövrer med "alle man" (i godt väder). Utarbetade för att användas å Kadettfartyget, 1879. [In Swedish]
2007-05-30:
Review of William Hutchinson's A Treatise on Practical Seamanship (1778)
2007-03-18:
Tourville: Exercice en general de toutes les manœvres, qui se font a la Mer / General exercitier til siös, 1698. [In French and Swedish]

Back to Table of Contents

Signalling

2007-04-01:
Signaler och Instructioner för Skepp under Convoy, 1817. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Etymology

2007-09-03:
Explication des termes de marine dont on se sert dans cet Ouvrage, 1697. [In French]
2007-08-12:
Review of Lescallier's Vocabulaire des termes de Marine, Anglois et François , 1777.

Back to Table of Contents

Personnel

2007-08-12:
Summarier af Kongl. Maij:ts Siö-Reglemente, daterat den 18 Aprill 1741, 1741. [In Swedish]
2007-05-30:
[Thomas von Rajalin]: Summarier af Kongl. Maij:ts Siö-Reglemente. Daterat den 18. Aprill 1741:
Underrättelse om en Siö-Capitains embets delar och plikter wid expeditioner til Siös. [In Swedish]
Underrättelse om en Öfwer-Styrmans giöremål och plikter, under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Underrättelse om en Inventarie Öfwer-Skieppares och Inventarie Under-Skieppares samt Högbåtsmannens giöremål och plikter under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Underrättelse om en Inventarie constapels giöremål och plikter under påstående Siö-resor. [In Swedish]
Om Inventarie timmermäns skyldighet. [In Swedish]
Underrättelse om Prophossens giöremål och plikter, under påstående Siö-resor. [In Swedish]
2007-01-17:
[Knowles, Charles]: An Essay on the Duty and Qualifications of a Sea-Officer. Written originally for the Use of Two Young Officers, 1765.

Back to Table of Contents

Provisions

2007-09-03:
Underdåning framställning af Styrelsen om ändring i gällande spisordning för besättningar å Svenska handelsfartyg, jemte förslag till sådan ändring, 1890. [In Swedish]
2007-08-12:
Dag- och Spisnings-Ordning för Siu Man i Fatlaget, enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådige förordnande under d. 21. April. 1741, 1741. [In Swedish]
Spis-Ordning, Utfärdad af Förvaltningen af Sjö-ärenderne Til Efterrättelse för Arméens Flotta, då brist af en eller annan Proviantpersedel kan inträffa, af dem, som likmätig Kongl. Maj:ts den 18 April 1796 i Nåder faststälde Spis-Ordning bestås, 1808. [In Swedish]
Spisordning vid Kongl. Svenska Flottan för Åtta Man i Fatlaget, så länge Svenska eller här nämnde Proviant-Persedlar äro att tillgå, 1827. [In Swedish]
Spisordning för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg, 1859. [In Swedish]
Spisordning för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg, 1863. [In Swedish]
2007-04-01:
Spis-Ordning för besättningar å Swenska handelsfartyg, 1865. [In Swedish]
Föreskrifter rörande naturaportions tilldelande åt besättningen å fyrfartyg, 1866. [In Swedish]
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1889. [In Swedish]
Spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, 1896. [In Swedish]
2007-03-18:
Spisordning år 1679 war enligt Amiralitetets wärdering följande i månaden. [In Swedish]

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents

Weaponry

2007-09-03:
General Exercitier till Sjös, med Canonerne, under åthskillige Occasioner. Efter nödiga Temp. Uprättade År 1787., 1791. [In Swedish]
2007-05-30:
General Exercitier till Sjös, med Canonerne, och Handtgjevähren, under åthskillige Occasioner, efter nödiga Temp, Uprättade År 1787., 1787. [In Swedish]

Back to Table of Contents


Updated 2007-12-31 by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.