2. FAXE, ARVID.

Född i Skabersjö d. 7 Sept. 1733; Broder till den föregående [Jakob Vilhelm Faxe (1730-1790)]. Handledd på kunskapsvägen lika med honom af enskild lärare, inskrefs han 1741 ibland de Studerandes antal i Lund. Undergick förberedande examina och disputerade pro Exec. under Medic. Prof. Harmens; reste 1734 till Greifswald, efter någon tid vidare till Frankfurt a.d. O. och derifrån till Berlin. Der antogs han 1756 som Medicus vid Kgl. Preussiska Hofstaten, hvilken då gick i fält, och bevistade fälttåget i Sachsen, samt slaget d. 1 Oct. s.å. vid Lowositz. Straxt derefter anbefalltes han af Svenska Envoyén Baron Wulfenstjerna, att tillika med flere andra Svenska undersåtar söka dimission ur Preussiska tjensten, återreste genom Berlin och kom i slutet af året tillbaka till Lund. Aflade der Med. Licentiat-examen samt blef der Anat. Prosector 1757.

Detta och följande 2:ne åren gjorde han tjenst på Kgl. Örlogsflottan såsom Expeditions-Medicus; disputerade 1759 i Lund pro Gr. under Prof. Eb. Rosenblad. Promoverades 1760 till Med. D:r, hvarpå han 1761 åter bivistade Expeditionen på Örlogsflottan och belägringen för Colberg. 1762 besökte han Upsala Akademi på kort tid; antogs straxt till Medlem af K. Collegium Medicum, och erhöll s.å. fullmakt att vara Stads-Physicus i Westervik. 1767 tillades honom Provincial-Medici namn och heder, och 1771 blef han utnämnd till Provincial-Medicus i Blekinge Län. Härifrån befordrades han 1774 till Andre och 1779 till Förste Amiralitets-Medicus i Carlskrona. S.å. åtföljde han Svenska flottan, som kryssade i Öster- och Nordsjön. År 1780 hugnades han med Assessors namn och värdighet. Kallades 1782 till Ledamot af K. Patriotiska Sällskapet; 1785 af Physiogr. Sällskapet och 1787 af K. Vet. Akad. i Stockholm. Redan 1777 tillerkände nyssnämnde Akademi honom en belöning af 5 Silver-Jettoner, för hans svar, om de hinder, som möta Medic.-Författningarnes verkställande i Riket, och 1788 belöntes han af K. Patriot. Sällsk. med stora Silfverpenningen, för svaret om konsten att simma.

Oaktadt han på senare åren börjat blifva sjuklig, och i synnerhet mycket plågades af stenpassion, gjorde han likafullt ifrån krigets början 1788 ända till dess slut, i egenskap af Förste Fält-medicus, beständig tjenst vid Hospitalerne i Carlskrona, under hvilken tid han vid branden i Carlskrona 1789 hade den olyckan att förlora all sin egendom. Han dog i nämnde stad den 10 Maj 1793 i sitt 60:de år af stenplågor. Han var allmänt erkänd såsom en kunnig och nitisk läkare. Föröfrigt bekant för sin uppfinning af stenpapper, på hvars ensamma tillverkning han 1786 erhöll 42 års privilegium, men hvilket papper dock aldrig vann önskad credit eller afsättning.

År 1762 ingick han äktenskap med Ulrika Christina Braun, † 1789, dotter af Carl Fr. Br. och Christina Wigg; hade med henne 4 söner och 3 döttrar. Af dessa märkas: 1) Abraham Vilhelm, UnderLieut. vid K. Amiralitetet, omkom vid 17 års ålder, då Örlogsskeppet Sophia Albertina 1781 förolyckades i Nordsjön. — 2. Carl Arvid, ÖfverFältLäkare, död 1821. — 3. Jakob Axel, död som Capitaine vid Lif-Grenadiererne. — 5. Christina Fredrika, gift med FältLäkaren Palander.

Skrifter: Åminn.-Tal öfver Amiralitets-Medicus Mårt. Kähler i Carlskrona 1774. — Afhandling om Hushållningen till sjös, i afseende på hälsans bevarande: till Kgl. Örlogsflottans tjenst utgifven. Derst. 1782. — Äreminne öfver f.d. General-Amiralen, C.S.O. m. st. Korset H. af Trolle. Derst. 1784. — Minnesbok för SkeppsLäkare. Sthm 1785. — Inträdes-Tal i K. Vet. Akad. om Stenpapper. Sthm 1787. — Åminn,-Tal öfver Öfv.Lieut. m.m. Joh. G. Månesköld, Carlskr. 1788. — Svar på K. Patr. Sällsk. prisfråga: Hvilken är den bästa, lättaste och på egen erfarenhet grundade method till Simmnings-konstens lärande för Rikets ungdom. Infördt i Hushåll. Journ. för 1788 Oct. — Svar op K. Vet. Akad. fråga: Om de mäst härjande sjukdomars förekommande och botande på Svenska Örlogsflottan under krigstider. Infördt, efter hans död, uti Läkar. och Naturforsk. Tom. XII. — Lärobok i Landtmannen. Carlskr. 1792. — Läkarebok till underrättelse för dem, som föra Kronans fartyg. Ders. 1793. — Berättelse till K. Collegium Medicum om väderleken och gångbara sjukdomar uti och omkring Vestervik för åren 1764, 66, 67 och 68. Införd i K. Coll. Medici Riksdags-relation för år 1765 s. 275; för år 1769 s. 245. — Beskrifning öfver Stenpapper, efter hans död tryckt med anmärkn. i Inrikes Tidn. 1793 N:o 120. — Flera Rön i K. Vet. Akad. Handl. 1764-87. — Tvenne handskrifna arbeten.

(Källor: Sackléns Läk. Hist. — Särskilda Meddelanden).


Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män.
Leffler och Sebell, Upsala, 1838. Fjerde bandet, s 323-324.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Biography | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.