Kostnads-Förslag öfwer Hjelmare Sluß-Werk.

Följande Kostnads-Förslag är upprättadt på de grunder, som af erfarenheten äro hemtade under arbetet wid Götha Canal, och der befunnits med rätta förhållandet widare öfwerensstämma.

Sättet att uppgöra beräkningen har warit följande:

Alla wäsendteliga Canal-arbeten, Gräfning, Sprängning ock Murningar, uppskattas i Cubic-famnar, samt Stenhuggningen i längde- och qwadrat-fot.

Samma cubic-famnar och längde-mått wärderas sedermera i dagswerken, enligt den erfarenhet man haft under arbetet i särskildta jordmåner, djupa bergarter m. m. Till den dagswerks-summa, som härigenom uppkommer, tilläggas 26 procent, för Byggnaders och Redskapers anskaffande och underhållande, jemte flera betjenings-arbeten, som ej kunna räknas till de egenteliga arbeten, gräfning, sprängning och murning.

När hwarje dagswerke af hela denna dagswerks-summa, skattas till 40 skillingar Banco, uppkommer härigenom den totala omkostnads-summan, som i det närmaste funnits innefatta alla utgifter af hwad namn de wara må, utom Materialier för murningen, såsom Kalk, Cement, Sand och Wed till Kalkbränning, samt Slußportar och Plank till Spånt-pålningar, hwilka särskildt äro i penningar beräknade.

Hela den nya Canalen, ifrån Arboga-ån till Sågsjön, är tagen till 7 fots wattendjup, 28 fots bredd i botten, och sidornas docering till 1 fot på 2: Slußarnes bredd i port-öppningen till 24 fot; längden emellan portarne till 120 fot, och sänkningen 9 fot, utom Westmanlands-Slußen, hwars sänkning blott är 4 fot.

Som tid och tillfälle ej medgåfwo, att pligta och uppmäta den Horizontela sträckan, ifrån Westmanlads-Slußen [!] till Hjelmarn, har man i den delen nyttjat Sluß-Inspectoren Bergers år 1810, efter allt utseende ordentligt förrättade undersökningar, i hwad uppgiften af Cubicfamnar, sprängning, gräfning och murning angår, så mycket mera, som den af honom föreslagne fördjupning, noga instämmer med det antagna wattendjupet af 7 fot under Hjelmarens lägsta observerade wattenyta. Herr Inspector Bergers Kostnads-förslag öfwer denna fördjupning, är dock wida högre, än hwad sådane slags arbeten kostat wid Götha Canal, hwarföre man i denna det hållit sig wid den brukelige och ofwan beskrefne wärderings-methoden.

I Arningsberget wid östra stranden af Wärhulta-sjön, finnes åtta stycken hål borrade i horizontal ställning; deße borrhål äro säkert ett gammalt märke för den ordentliga wattenhöjden i Canalen. Den lägsta observerade wattenytan i Hjelmaren, är 2,77. fot, under nämnde borrhål; och om watten-djupet som sagt är, bör wara 7 fot, måste den horizontala Canalens botten emellan Westmanlands-Slußen och Hjelmaren, fördjupas till 9,77. eller 10 fot under nämnde märke, som således kan tjena till fixpunct för afwägningarne under arbetet.

Lägsta observerade watten-ytan war, som sades, 2,77. under märket på Arningsberget. Den högsta år 1786 observerade watten-ytan i Hjelmaren, war öfwer samma märke 2,12. således skillnaden emellan den högsta och lägsta observerade watten-ytan 4,89. fot.

Att undwika en särskildt kostnad, på murar under Bron för Landswägen emellan Arboga och Kungsör, der han nu går öfwer Canalen, föreslås att häldre, såsom wid Götha Canal är antagit, lägga bron öfwer nedersta Slußen, som dertill är bäst belägen, och gifwa wägen en förändring, som för detta ändamål är tjenlig, såsom på Chartan finnes utsatt.

Utom den summa, som är föreslagen till den egentliga Canalens ombyggnad, äro ytterligare tillagde kostnaderne för en Kajdam wid Westmanlands-Slußen, en Bigraf och en Dragwäg förbi Bergkarls- och Knecktebergs-Canalen, samt en Jord-dam wid Hjelmarens strand; Efter deße arbeten dels blifwa en följd af den arbets-plan, som endast framdeles med kännedom af en tillgångarne kan bestämmas, och en deraf följande större eller mindre nödwändighet af en oafbruten waru-transport under arbetet, eller af det läge, Bestämmande Slußen kan anses böra få, i stöd af de öfwerenskommelser, som med Jordägarne kunna träffas.

Gräfning.

Under watten-ytan af Canalens utlopp; — Canalen mellan Andra och Tredje Slußarne, samt Bank-fyllning; — Dito dito mellan Fjerde och Femte Slußarne; — Bigrafs gräfning; — Dito wid Femte, Sjette, Sjunde och Åttonde Slußarne; — Dito till Canal mellan Åttonde Slußen och Sågsjön; — Dito från Sågsjön till Hjelmaren; — Dito wid Westmanlands-Slußen; — Dito wid en Bestämmande Sluß; — Gräfning och Muddring till upprensande mellan Westmanlands och Bestämmande Slußen, samt widare till Hjelmaren; Allt detta utgörande 28,798 kubik famnar, fordrar per kub. famn, 3 Dagswerken.

Sprängning.

Wid Första och Andra Slußen; — Wid Tredje och Fjerde Dito; — Wid Canalens upprensning dito; Tillsammans 3,877 kub. famnar, med 16 dagswerken hwardera.

Murning med bruk.

Wid Första och Andra Slußen; — Wid Tredje och Fjerde Dito; — Ett Aflopps-hwalf Dito; — Wid Femte, Sjette och Sjunde Slußen Dito; — Wid Westmanlands-Slußen Dito; — Wid Bestämmande Slußen Dito; Tillsamman 2,964 kub. famnar, som medtaga hwardera 25 Dagswerken.

Kallmur.

Wid Första och Andra Slußen; — Wid Tredje och Fjerde Dito; — Wid Femte, Sjette och Sjunde Dito; — Wid Westmanlands-Slußen Dito; tillsammans 110 kub. famnar, a 12 Dagswerken per famn.

Stenhuggning.

Denna har blifwit beräknad på Granit, uti Qwadratfot för Hwalfsten, uti fot i höjden för Kroksten och Hörnsten, styckewis för Trösklar, och uti fot i längden för Betäcknings- och Bottensten, samt medtager 25,437 dagsw.

Allt detta sammantaget, uppskattas till dagswerken 311,796.
Deßa dagswerken hafwa blifwit beräknade, a 40 skilling Banco stycket; Öfrig kostnad blifwit tillagd, som till ingendera af förut anteknade artiklar kunnat hänföras, till belopp af 48,803 Riksdaler Banko samt sluteligen med 10 procent af hela summan, tillökt, för oförutsedde händelser, då derigenom uppkommer den total-summa, som i sjelfwa Handlingarne blifwit angifwen, nemligen R:dlr Banco 339,498.

Efteråt tilläggas några omkostnader särskildt, såsom beroende af den Arbets-plan, som endast framdeles med kännedom af tillgångarne, kan bestämmas, nemligen: för en Jernwägs anläggning, förbi Kneckte- och Bergkarlsbergs-Canalen; — Bigraf på östra sidan om samma Canal; — En Bank mot Hjelmarens flod-watten wid Canalens utlopp, och en Kajdam wid Westmanlands Sluß. Tjugusex procent af härtill åtgående dagswerken, äro tillagde, för Byggnader och diverse arbeten, hwarigenom uppkommer en ytterligare kostnads-summa, stor 12,224 Riksdaler.

Linköping den 31 Januarii 1816.

Eric Hagström.


Hagström, Eric: Kostnads-Förslag öfwer Hjelmare Sluß-Werk.
np. [1816]. 22,5 cm, 4to, [6] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.