PUBLICATION
Angående
Entreprenade til en Durchfarts inrättande.

SÅsom Hans Kongl. Maj:t uppå Riksens Ständers underdånige förestälning, i Nåder behagat förordna, thet genomfarter och båtleder komma at öpnas och inrättas ifrån Siön Wennern så wäl neder till Götha Elf, åt Götheborg, som ock på thenna sidan til Örebro, och at samma wärk under Entreprenade kommer at utbiudas til them, som för Kongl. Maj:t och Cronan the bästa och fördelaktigste, samt för undersåtarne som af samma canaler komma sig at betjena, the drägeligaste wilkor wilja ingå, hafwandes Hans Kongl. Maj:t, til så mycket skyndsammare befordran häraf, funnit nödigt, at af wiße förordnade Personer then 24. nästkommande Maji en undersökning i orten blifwer anstäld i theras närwaro, som imedlertid til Entreprenaden kunna sig anmäla, til at tå, tillika med them, förut med behörig pålitelighet utröna så wäl giötligheten af th förestående genomgräfningar, som ock huru och på hwad sätt theße genomfarter och wattuledningar, så på then ena som andra sidan beqwämligast och med bästa nytta för Landet måge stå at wärkställas; Altså warder sådant härmedlest almänneligen kungiort, jemte antydan, thet the som kunde wara sinnade, tillika med flere Associerade, theße genomfarters wärkställande under Entreprenade, sig at åtaga, kunna på ofwansagde termin hos the til undersökningen förordnade i Wennersborg sig infinna, antingen sielfwe eller äga nödig kunskap och tå om alle härwed förefallande omständigheter giöra sig noga och behörigen underrättade, på thet the sedan måge wara i stånd, at med så mycket säkrare grund om Entreprenaden sluta och accordera. Stockholm then 1. Februarii 1742.


Publication Angående Entreprenade til en Durchfarts inrättande.
np. 1742. [1] p.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.