REGLOR
FÖR
ÅNGFARTYGS-BOLAGET
I
UPSALA,

antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maj 1841 med de förändringar, som sednare Bolagsstämmo-beslut föranleda.


UPSALA 1856.
C.A Leffler, Kongl. Akad. Boktryckare.


§. 1.

I enlighet med de i Bolagsstämmo-protocollet af den 30 Juni 1840 stadgade grunder, samt i öfverensstämmelse med Bolagsstämmo-beslutet af den 18 Juni 1853, utgöres Bolaget af Intressenter, hvilka för det närvarande ega:

Propeller Jern-Ångf. Prins Gustaf, om 60 häst. kraft,

" " C. v. Linné, om 60 häst. kraft och

Hjul-Ångfartyget Upland, om 32 hästars kraft, hvilka fartygs hufvudsakliga bestämmelse är, att emellan Upsala och Stockholm transportera passagerare och fraktgods.

§. 2.

Bolagets Actier utgöra niohundra, ställde på viss man och lydande å en niohundradedel af Bolagets alla tillhörigheter. För dessa Actier har primitivt blifvit till Bolagets Cassa inbetalt: för 813 Actier, vid Bolagets bildande, ā Rdr 150 Rgsm:t och för 87 Actier, hvilka tillkommit i enlighet med Bolagsstämmo-beslutet af den 8 Juni 1855 ā 225 Rdr Rgsm:t stycket, men hvilka alla nu gälla med lika andel i Bolagets tillhörigheter och i blifvande utdelningar. Skulle Actie på annor man öfverlåtas, eller eljest i laglig väg öfvergå, bör nya innehafvaren, för att vid Bolagsstämma kunna föra Actiens talan, och sin rätt i öfrigt af densamma åtnjuta, hos Directionen till behörigt åtecknande Actiebrefvet förete.

§. 3.

Efter föregången och i Stats-Tidningen samt Upsala Stads Tidningar 3:ne gånger, den första minst en månad förut, införd kungörelse, hålles i Upsala Ordinarie Bolagsstämma årligen före slutet af Januari månad, samt Extra Bolagsstämma vid de tillfällen i öfrigt, Directionen under årets lopp så pröfvar nödigt; Och bör sådan Bolagsstämma, i fall, som fordra särdeles skyndsamhet, kungöras första gången minst 14 dagar förut.

§. 4.

Vid Ordinarie Bolagsstämma tillsättes hvarje gång, genom val ibland Bolagsmännen, Ordförande samt Protocollsförande dervid, och hör derjemte vid samma tillfälle väljas icke allenast en Direction, bestående af 5 Bolagsmän tillika med 3 Suppleanter, som i händelse af förfall för en eller flera af Directeurerne, i dessas ställe inträda, utan ock serskildt 2:ne Revisorer med hvar sin Suppleant för granskningen af löpande årets Räkenskaper, Cassa-förvaltning samt Directionens åtgärder i öfrigt.

§. 5.

Vid denna Bolagsstämma föredrages Revisionens berättelse och yttrande om Räkenskapen och Förvaltningen,

§. 6.

Endast der får proposition om Bolagets uplösning, eller någon väsendtelig förändring i dess stiftelse och Reglemente, eller försäljning af fartyg upptagas, pröfvas och afgöras; Och fordras för bifall till proposition i sådana ärenden minst ⅔:delar af det sammanräknade röstetalet; hvaremot i alla andra frågor, som genom omröstning i Ordinarie, eller Extra Bolagsstämma eller inom Directionen afgöras, beslutet blott beror af de flesta rösterna.

§. 7.

För hvarje Actie räknas en röst; dock röste ingen för flera Actier än 30, ehvad han talar för egna, eller för sådana i förening med andras. Vid öppen omröstning gälle, i händelse af lika röster, den mening Ordföranden biträdt; vid sluten åter aflägges alltid en voteringssedel, som blott i dylikt fall öppnas och ger utslag i omröstningen.

§. 8.

Extra Bolagsstämma eger att till afgörande företaga endast sådana frågor, hvilka i den egenskap, att de icke utan skada för Bolaget och hinder i fartygens gång medgifva uppskof, blifvit af Directionen för ett skyndsammare afgörande till densamma hänskjuten.

§. 9.

Bolagsstämma ege blott hos Directionen känd delegare och dess målsman rättighet att öfvervara. Är han hindrad att sjelf tillstädeskomma, må annan delegare, försedd med den frånvarandes fullmagt eller Actiebref, hans rätt iakttaga och bevaka.

§. 10.

Bolagets Direction välje sins emellan Ordförande, vice Ordförande samt någon, som för protocollet vid sammankomsterna ansvarar. Directionen tillsätter sjelf någon person, bosatt i Upsala, och helst delegarne i Bolaget, till Correspondent-redare för året, som, emot det, att han fullgör sina åligganden, efter honom af Directionen meddelade föreskrifter, för besväret och ansvaret härvid undfår ett af Directionen för året bestämdt arfvode. Directionens Ledamöter innehafva sin befattning i 2:ne år; med iakttagande deraf, att det ena året 3, och det andra året 2, frånträda Directionen; i de afgåendes ställe inväljas vid ordinarie Bolagsstämma nya Ledamöter, hvilke, endast i det fall, att det förut varit Directeurer, ega, att denna befattning sig afsäga; afgående Directions-Ledamot kan jemväl åter inväljas. Minst 3 Ledamöter böra vid Directionens sammanträden vara närvarande och i öfverläggningar och beslut taga del. Upstå skiljaktiga meningar inom Directionen, gäller den, hvarom de flesta sig förena, eller, i händelse rösterna å båda sidor äro lika , den, hvilken Ordföranden biträder.

§. 11.

Directionen eger:

a) att verkställa de beslut, hvilka å Bolagsstämma blifvit fattade och Directionen meddelade.

b) att med Bolagets rätt afgöra alla frågor, hvilka emellan Bolagstämmor kunna, angående fartygens angelägenheter uppstå och skyndsam handläggning fordra, med undantag af de ärender, hvilka i 5:te och 6:te §§:ne omförmälas.

c) att antaga Skeppare, Machinister, Commissionärer, Restaurateurer m. fl., med nödiga Instructioner dem förse samt erforderliga arfvoden bestämma.

d) att sednast den 15:te i nästpåföljande månad af Correspondent-redaren uppbära de medel, hvilka, under nästförflutna månad, enligt för hvardera fartyget serskildt förd summarisk räkning, influtit. Följderna af Correspondent-redarens försummelse i detta hänseende falle på Direktionens ansvar, så vida densamma åsidosatt, att, för uppbördens månadtliga indrifvande, i thy fall behörig åtgärd hafva vidtagit.

e) att inom slutet af December månad emottaga Correspondent-redarens Årsräkning och till den 8 Januari nästföljande år samma räkning med verificationer tillika med Protocollerne så väl hos Directionen, som vid Ordinarie och Extra Bolagsstämmor aflemna till Revisorerma, hvilka sedan till den 22 i samma månad böra hafva granskningen fulländat och Berättelsen derom jemte handlingarne till Directionen inlemnat. Åtta dagar derefter må Directionen, så vidt det låter sig göra, hafva sin förklaring färdig, att jemte Revisionsberättelsen hållas Bolagsmännen tillhanda, intill dess Ordinarie Bolagsstämma inträffar.

f) Att, när tilfälle dertill yppas, på längre eller kortare tid, som Directionen sjelf pröfvar, emot säkerhet utlåna reparationsfonden samt hvad af inflytande medel i öfrigt undvaras kan; dock kommer alltid sådan utlåning att ske på Directionens eller de Ledamöters gemensamma ansvar, som i beslutet derom deltagit.

g) att, emot återbekommande af årets, behörigen qvitterade, coupons, Actie-utdelningen ombesörja.

§. 12.

Dagen för utdelningens början bestämmer Directionen och införes kungörelse derom så väl i Stats-Tidningen, som Upsala Stads Tidningar. Uttages af Actie egaren eller dess rätts innehafvare utdelningen icke inom 10 år, räknade ifrån den utsatta dagen, och anmäles icke heller under tiden hos Directionen dertill laga förfall, hemfalle beloppet deraf till Bolaget.

§. 13.

Den delegare, som för sin del åstundar försäkring för Sjö- eller Brandskada, må sjelf derom besörja.

§. 14.

Ehuru, och på sätt första §:n innehåller, Fartygen hufvudsakligen komma att gå emellan Upsala och Stockholm, må likväl Directionen vid sådana tillfällen, då någon fördel för Bolaget dermed kan förenas, vara obehindrad att för ett af fartygen på kortare tider kunna förändra denna bestämmelse.

§. 15.

Correspondent-redaren förer Bolagets Hufvudräkning, emottager af Commissionärerna och Skepparne uppbörden och redogörelsen derför, som till Directionen, enligt hvad förut stadgadt är, aflemnas; besörjer Correspondencen, emottager alla rapporter, klagomål och förfrågningar, hvilka röra fartygen, besättning, Commissionärer m.m., och vidtager derefter den åtgärd till afhjelpande eller anmälan hos Directionen, som hvar saks beskaffenhet fordrar.

§. 16.

Förslag till förändring af dessa Bolagsreglor få endast vid Ordinarie Bolagsstämma göras och kunna icke till afgörande företagas förr än vid den nästföljande. Dock må, om så nödigt pröfvas, Extra Ordinarie Bolagsstämma dessförinnan hållas, för att om förslaget öfverlägga.

§. 17.

I händelse Actiebref förkomma skulle, bör Actie-egaren desamma, med uppgifven N:r och egarens namn, i Sveriges Stats-Tidning 3:ne gånger efterlysa, samt efter natt och år sedan kungörelsen sista gången blifvit införd, hos Bolaget sig anmäla till dödande af de gamla och erhållande af nya Actiebref.


Reglor för Ångfartygs-Bolaget i Upsala, antagne å allmän Bolagsstämma i Upsala den 7 Maji 1841 med de förändringar, som sednare Bolagsstämmo-beslut föranleda.
C.A Leffler, Kongl. Akad. Boktryckare, Upsala, 1856. 20 cm, 10 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.