N:o

År 18 den

Närwarande:
Borgmästare och Råd
uti
Staden Upsala.

Samma dag inkom Skepparen och Borgaren som förer benämnd, hemma i Upsala, om swåra Läster, och sade sig nu wara sinnad afresa härifrån till hafwande allt sitt Skeppsfolk med sig, hwilka till följd af Kongl. Reglementet den 30 Mars 1748 och Kongl. Förordningen den 26 October 1833, hos Borgmästare och Råd blefwo afhörde; Och befanns ingen deribland, som icke fritt och obehindradt med bemälte Skeppare resan får fortsätta, sedan han, såsom följer, med dem nu betingat Hyran för hwarje månad:

Hemwist Ålder Gift, Ogift. Banco.
R:dr. skill.
Bäste man:
Matros:
Jungman:
Kock:
 
 
 
 
 

Detta Paß gäller

Sedan förehöllo Borgmästare och Råd förbemälte Skeppsbesättning, huruledes deß skyldighet är, att, till underdånigst följe af Sjö-Lagens och Högstbemälte Reglemente 3 Art., sin Skeppare, eller den, som i hans ställe skulle komma att kommendera, lyda, samt deras befallning och ordres i allt det, som angår Skepp och Gods, willigt och med tillbörlig hörsamhet efterkomma, utan ringaste motsträvighet, det ware sig till watten eller land, och dermed framhärda så länge denna resa påstår, äfwensom att hjelpa, lasta, stufwa och utloßa Skeppet, samt kölhala och skrapa det både innan och utan, efter Skepparens befallning. De skola ej eller understå sig emot Skepparens wilja, gå ifrån Skeppet förr än denna förbemälte resa är fulländad; Och bör en hwar af dem wara nöjd med den spis och dryck, som om Skeppsbord äro bruklige och Skepparem anskaffa kan, dock bör Skeppskosten wara god och förswarlig: Och allt detta sig till hörsam efterrättelse ställa wid det straff, som Kongl. Maj:ts Sjö-Lag innehåller.

Skepparen bör ock, enligt Kongl. Reglementets 4:de Art., med all tillbörlig försigtighet, flit, omsorg, trohet och upprigtighet, sköta och wårda det honom anförtrodde Skepp, Folk och Gods, samt efterkomma och fullgöra, hwad honom af deß Redare skäligen kan blifwa anbefalldt, så att icke genom försummelse, wårdslöshet och eftersättande af deß åliggande skyldighet, någon skada på ett eller annat sått tima, må hwarken Redare, eller Gods-Ägare, wid det answar, som Lag i thy fall innehåller. Slutligen tillförbindes Skepparen, så handtera sitt Skeppsfolk på resan, som han derföre wid sin återkomst kan till swars stånda, och i allt det öfriga ställa sig Kongl. Sjö-Lagen, serskildte Reglementen angående Sjö-Farten, samt Seglations-Ordningen och Kongl. Förordningen emot oloflig Införsel eller Utförsel af waror, till underdånig efterlefnad. Ytterst warder Skepparen åtwarnad samt antydd, att, på sätt som stadgas i Kongl. Förordningen den 26:te October 1833, gensat efter Segelfartens slut detta år, till Magistraten återställa detta Folk-Paß samt äfwenledes inför Magistraten låta afmönstra Besättningen, wid Sex R:dr 32 Sk. B:ko böter.

Ut supra

På Magistratens wägnar


Upsala. Sw. P. Leffler, 1834.


[Folk-Paß]
Upsala. Sw. P. Leffler, 1834. 35 cm, [2] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.