Reglemente och Taxa
för farten på Upsala å, af Kongl. Maj:t i nåder fastställde att gälla under Tio år, räknade från och med 1856 års början.

Första Afdelningen.

Om Styrelsen och Uppbörden.

§ 1.

Åt en Direktion med Länets Höfding till Ordförande och Borgmästaren i Upsala till Vice Ordförande, samt Sex sakkunnige, för redlighet, drift och förmögenhet kände personer till ledamöter, hwaraf Ordföranden kallar twå och Upsala Stads Borgerskap wäljer fyra, är öfwerlemnadt så wäl uppbörd af Hamn- och Grund-penninge-afgiften, som deßa medels förwaltning och anwändande till hamnens jemte deß bryggors samt segelledens framgena underhåll i farbart skick, med hämtad ledning af Styrelsens för Allmänna Wäg- och Watten-byggnader föreskrifter, och med ersättningsskyldighet för Direktionens Ordförande och Ledamöter, i händelse deßa föreskrifter åsidosättas.

§ 2.

Hufwudsakliga beslut må icke kunna fattas, med mindre, utom Ordföranden, eller Vice Ordföranden, Tre ledamöter tillstädes äro; Och sammanträder Direktionen endast uppå kallelse af Ordföranden eller vice Ordföranden, derest icke de, för något särskildt fall, annorlunda kunna förordna; Gällande wid omröstning, i händelse af olika meningar samt lika röstetal, den åsigt, som Ordföranden, eller i hans frånwaro vice Ordföranden, biträdt.

§ 3.

Wid alla arbetsföretag eller eljest beslutandet af utgifter, der den beräknade kostnadssumman öfwerstiger 500 Rdr bko eller 750 Rdr riksmynt, åligger det Direktionen att göra hemställan i ämnet till Styrelsen för Allmänna Wäg- och Watten-byggnader, samt afbida deß beslut innan werkställighet sker; Men i frågor, som afse utgift till belopp af endast 750 Rdr riksmynt eller derunder, får en sådan werkställighet genast följa, då den af Direktionen beslutad blifwit.

§ 4.

Direktionen äger att sig till biträde wid arbetens werkställande, och wid uppbörden af hamn- och grund-penningar samt kaj-afgift, emot arfwodeen antaga nödiga biträden.

§ 5.

Till undanrödjande af de hinder och olägenheter för trafikerande, som äro oskiljaktige från Uppbörd af hamn- och grund-penningar efter warors stycketal, skall hamn- och grund-penninge-afgift i Upsala Stad hädanefter fortfarande erläggas för alla, antingen till stadens hamnbryggor, eller ock till andra, emellan staden och utloppet i Mälaren, midt för Kungshamns, straxt bortom Flottsund belägna, så kallade Fiskarestuga, warande in- och utlastningsställen, med last ankommande, äfwensom med last derifrån afgående Fartyg, Jakter eller Båtar, i mån af deras storlek och lästetal enligt ordentliga mätarebref, hwilka mätarebref hwarje Femte år böra förnyas, äfwensom deßemellan, då Fartyg undergått en sådan ombyggnad, hwarigenom deß drägtighet blifwit förändrad.

§ 6.

Skeppsredare, hwars fartyg antingen med last ifrån de i föregående § omförmälde in- och utlastningsställen afgår, eller ock dit anländer, skall för hwar och en särskild resa erlägga Hamn- och grund-penninge-afgiften med 24 skillingar banko eller 75 öre riksmynt för hwarje läst,som fartyget enligt mätarebref innehåller; till följd hwaraf det åligger Skepparen att, uppå anfordran, uppwisa Mätare-bref å det Fartyg han förer, wid wite 6 Rdr 32 sk. bko eller 10 Rdr riksmynt samt, samt äfwentyr att warda med sin fartyg anhållen.

§ 7.

Ångfartyg erlägge i hamn- och grund-penningar för fartyg och innehafwande last för hwarje upp- eller nedresa genom större eller mindre del af den i § 5 omnämnda Kanallinea, 6 Rdr 32 sk. bko eller 10 Rdr riksmynt, samt deßutom en paßagerareafgift af 2 sk. bko eller 6 öre riksmynt för hwarje utöfwer skeppsbesättningen ombord warande person; börande dock denna paßagerare-afgift icke få ifrågakomma för Kongl. Maj:ts och Kronans kommenderade trupper. Ångfartygsbefälhafware åligger att wid ankomsten till Upsala, wid böter af 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt och äfwentyr att warda i sin resa hindrad, till den af Direktionen tillsatte uppbördsmannen aflemna skriftlig summarisk uppgift å medhafwande antal paßagerare, samt att, för kontrollerandet af detta antal, inför samme person, om så påfordras, uppwisa den medhafda specifika paßagerarelistan. För resa från Upsala aflemnas äfwen dylik uppgift, antingen när Ångfartyget afgår, eller ock, om sådant skulle orsaka dröjsmål, i händelse att paßagerarnes antal då ännu icke wore af fartygsbefälhafwaren kändt, nästa gång ångfartyget till Upsala anländer. Deßa uppgifter, hwilka böra wara wederbörligen undertecknade med datum och fartygs-befälhafwarens namn, komma att, såsom verifikation för debitering af paßagerareafgifts-uppbörden, widfogas Direktionens redogörelse.

§ 8.

Fär alla små båtar, eller så kallade ekstockar, skola, då de med last antingen afgå eller anlända, 4 sk. bko eller 12½ öer riksmynt för hwarje resa erläggas.

§ 9.

För rättighet att lägga till wid stadens öfre hamnbrygga betala fartyg kaj-afgift med 6 runst. bko eller 1½ öre riksmynt per Läst för hwarje dygn. Ångfartyg betale sådan afgift i ett för allt, för hwarje gång det lägger till wid bryggan, med 8 sk. bko eller 25 öre riksmynt, och äge företrädesrätt till bryggans begagnande.

§ 10.

För alla kanalwerket tillfallande afgifter af fartyg, jakter och båtar äfwensom för böter och skadestånd, hwartill skeppare och båtfolk enligt detta reglemente kunna göra sig förfallne, answare fartyg, jakt och båt, hwilka må som underpant qwarhållas intilldeß betalning följt eller godkänd borgen ställts. Hamn- och grund-penningar samt kaj-afgift erläggas, då fartyg, jakt och båt i Upsala inträffa eller derifrån afgå, hos den dertill af Direktionen utsedde uppbördsman, emot af honom meddelande qwitto och så kallad paßer- eller frisedel, hwilken sistnämnda handling, wid genomfarten af H. K. H. Prins Gustafs, eller f.d. Flottsunds Bro, der, till den som i sådant afsende utsedd är, aflemnas och hwarförutan genomfart wid bron icke medgifwes. Hamn- och grund-penningar för farkoster, de der icke inlöpa genom nämnde bro, men lägga till för lasts loßande eller emottagande emellan bron och det i § 5 omnämnda, åns egentliga, utlopp i Mälaren, erläggas till Direktionens wid Prins Gustafs bro utsedde ombud, och får hwarken in- eller utlastning börjas förr än afgift betald är. Hwarförutan Direktionens ombud äger att, i det fall farkosten med mätarebref skall försedd wara, nämnde handling affordra och, intilldeß afgiften betald är, qwarhålla.

§ 11.

Direktionens årsräkning med verifikationer så till Debet som Credit skall, inom Februari månads utgång det påföljande året, insändes till behörig granskning af Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader; och i händelse af icke nöjaktigt förklarade anmärkningar öfwerlemnas desamma till afgörande i laga ordning utaf Upsala Stabs Magistrat, med iakttagande af jäf för den eller de Magistratspersoner, hwilka i ledamöter i Direktionen.


Andra Afdelningen.

Om Segelfarten.

§ 1.

Då Fartyg från motsatt håll nalkas den smalare delen af kanalen eller så kallade Pålån, der bredden icke medgifwer desammans mötande eller omgående, skall fartyg, som förut till tjenlig mötesplats ankommer, derstädes wänta, intill deß det fartyg hunnit förbi, hwilket redan ingått i den smalare kanalen; dock att, i hwad fall som helst, wid ångfartygs ankomst och närmande till den smalare kanallinien, annat fartyg, som kommer ifrån motsatt håll, icke bör der inlöpa, utan owilkorligen afbida ångfartygs förbigående; och sådant allt wid bestämdt vite af 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt samt skadeersättning.

§ 2.

Söker den, som hamn- och grund-penningar, eller kaj-afgift erlägga bör, sig att nämde afgift undandraga eller ådagalägger tredska wid afgiftens betalande, böte derföre särskildt 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt.

§ 3.

Alldeles förbjudes:

att lasta fartyg till mer än åtta fot;

att färdas fortare med ångfartyg emellan Prins Gustafs bro och stadens hamnbrygga, än 1¼ timma (öfwer de så kallade Förena få dock ångfartyg passera med full fart);

att lägga fartyg på twären i segelleden;

att staka fartyg fram;

att ankra någorstädes uti kanal-afdelningarne mellan Flottsund och hamnbassinen, utan bör endast wid medgifna tilläggningsställen hafwas fäste, akter- och för-ut.

Den som bryter emot någotdera af nyß uppräknade förbud, plikte för hwarje särskild öfwerträdelse 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt; ersätte ock kostnad och skada.

Tredje Afdelningen.

Fridlysnings-Stadga.

§ 1.

Skeppare, hans folk, eller någon annan, må icke tillfoga kanalen eller deß anläggningar, såsom broar och pålwirke m.m., någon åwerkan, eller uti sjelfwa kanalen, eller öfriga farleden kasta sten, grus eller dylikt. Bryter någon häremot, böte 25 Rdr bko eller 37 Rdr riksmynt. Sönderseglar skeppare, af oaktsamhet eller eljest utan uppsåt, hamnbrygga eller annan kanalens tillhörighet, plikte 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt, och ersätte i begge fallen den skedda skadan.

§ 2.

Wid wite af 10 Rdr bko eller 15 Rdr riksmynt samt skadeersättning ware ock förbjudet: att uti Kanalens sidor, i pålwerket eller kaj-murarne, stöta med båtshakar eller annat spetsigt werktyg, utan bör för fartygs afhållande från sidorne, der sådant oundgängligen erfordras, begagnas bärlingar, försedde med minst 4 tums stor klump å ändan; åliggande derjemte hwar och en att, så widt ske kan, segla midt uti farleden.

De af Direktionen i och för arbetens werkställande, uppbörd, eller tillsyn i afseende på segelfarten, utsedde betjente, ware från allt förolämpande, med ord eller gerning, under sin tjensteutöfning fredade. Den emot dem sig förgår, skall derför anses i öfwerensstämmelse med hwad för Kongl. Maj:ts och Kronans betjente, under deras tjensteutöfning stadgadt är; börande åter förutnämnde betjente, å sin sida, uti sina åligganden, ej tillfoga någon den ringaste orätt, utan alla tillbörligen bemöta.


Böter som efter denna Taxa och Reglemente utgå, gånge till twåskiftes emellan angifwaren samt hamn- och grund-penninge-kaßan. Wäckes åtal om bötes-answarighet, må ej skeppare afsegla förr än böterne blifwit erlagde eller godkänd borgen derför ställd; och warde åtal och twister härom samt ersättingsfrågor, med iakttagande af wanlig rättegångsordning för politi- och ekonomi-mål, afgjorde af Upsala Stads Magistrat.

Stockholms Slott den 5 September 1855.

Under hans Maj:ts
Wår Allernådigste Konungs och Herres frånwaro,
Deß tillförordnade Regering:

G. A. SPARRE.

STJERNELD.


J.F. FÅHRÆUS.

C. H. ULNER.

C. J. Oscar Ahlströmer.


Upsala, Kongl. Akademiska Boktryckerit, 1855.


Reglemente och Taxa för farten på Upsala å, af Kongl. Maj:t i nåder fastställde att gälla under Tio år, räknade från och med 1856 års början.
Upsala. Kongl. Akademiska Boktryckeriet, 1855. 23,5 cm, 7 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.