Ny Inrättning at förskaffa Väderväxling på Skepp.

Då Kongl. Academien, för några år sedan, upgaf frågan, om något fördelaktigare sätt at skaffa Väderväxling på Skepp,*) kom jag på en Invention, som då ej fullkomnades eller upgafs; men för dess enfaldighet, säkra verkan, ringa kostnad och lätta bruk, torde förtjäna, at ej aldeles komma i förgätenhet.

Om man stjelper en ihålig Klocka, Tunna, Tratt, eller hvad ihåligt käril der vara må, med öpningen ned uti vatn, instänges Luften däruti, och vid nedsänkandet såsom uti en Dykare-klocka, sammanpackas, i proportion af vatnets högd utom kärilet. Göres en öpning ofvan på samma käril, så utfar den inneslutne luften därifrån, med en emot vattutryckningen svarande styrka och hastighet, hvarpå kärilet fylles med vatn. Om öpningen sedan tilslutes, och kärilet drages up utur vatnet, följer, genom Atmospherens tryckning på det yttre vatnet, alt det inkomne vatnet med, up öfver vattubrynet, och tynger tillika med kärilet. Men då åter öpning sker, faller samma vatn ned, och luften nedrusar med en emot vattu-Columnen svarande hastighet. Har kärilet tvänne öpningar, som äro med Ventiler försedde, hvaraf den ena öpnar sig inåt, och den andra utåt, så komma dessa, vid kärilets dragning up och ned uti vattu-brynet, at ömsom öpna och sluta sig, hvarigenom uti kärilet eller klockan ärhålles en väderväxling, hvilken, genom tillämpning af tjänliga Rör, kan ledas hvart man vil, såsom en på den grunden inrättad Modell bäst utvisar.

ABCD, Tab. I, Fig. 1. är et Cylindriskt vattu-käril, stående på en fot EF, hvarifrån tvänne upståndare EG, FH, uppehålla tvärbandet GH. Uti detta tvärbräde är nedsatt en Luft-Canal IK, som ofvantill öpnar sig uti Tvär-Canalen LM; hvaruti finnas två Ventiler a och b, som öpna sig åt samma sida.

Öpningen eller halsen NN af sjefva klockan NOPN, slutar sig och passar nära ikring den nedgående Canalen IK, och såsom fodrad med ylle, kläde, Frisade eller läder, kan lätt dragas up och ned öfver densamma, utan at för mycket spilla luften. Vid ändarne L och M af Tvär-Canalen, fästas långa, efter Herr Venturas sätt gjorde Luft-Canaler, som ledas hvart man vil.

Om nu kärilet ABCD fylles med vatn, och klockan NOPN, förmedelst handtagen NN, eller repen NQ, NR, lyftes däruti up och ned, drages luften vid uplyftningen in genom den ena Ventilen M, men utblåses åter vid nedsänkandet igenom den andra N. Hvarvid altid ömsas så mycken luft, som klockan NOPN innehåller, och han denna inrättning i smått verkställas med hvad tunna eller käril som är tilhands, endast uti en vattu-så; men uti stort på Skepp, kan den samma med än mindre omständigheter ärhållas på följande sätt.

Sjelfva klockan NOPN tilredes i form af en stor säck, af tät Segelduk, hvilken, när den blir våt, tilräckeligen innehåller luften til närvarande ändamål. Säcken, som är öppen uti en ända, utspännes såsom en Styf-kjortel öfver några Tunne-band, som hindra den samma at falla ihop, för den ringa emot lätta och stora Ventiler svarande Luft-tryckningen. Vid nedra ändan lastas Säcken med bly-tyngder, at han tilräckeligen qvickt sjunker uti vatnet. Öfra botnen göres dubbel, och styrkes med isydde snören. Midtpå den samma fästes en hylsa af Koppar, som fodras med Boy eller Frisade, Hatt-tof m.m. at lätt löpa up och ned på Väder-Canalen. Det öfriga liknar den för K. Academien upvista Modellen i det närmaste, om man ej, för än lättare verkställighet, vil inrätta den nedgående Canalen IK af läder, såsom en pust, med isatte ringar. Ställningen til hela Machinen består uti en ifrån Skeppet utliggande stock eller bjelke, hvaruti Tvär-Canalen LM med Ventilerne fästas, och har tvänne Rullar, öfver hvilka Repen NQ, NR, ledas inåt Skeppet, at dragas af en enda karl, när Säcken hänger öfver bord, ned uti sjelfva Hafs-vatnet, då lednings-rören föras hvart man vil, eller med lätthet lämpas til beständiga inom Skeppet anlagde Canaler och Rör.

Förmonerne af denna Machine (hvartil jag, om den i stort skulle försökas, vil upgifva närmare beskrifning och proportion) äro ögonskenligen de, at den 1:mo Kan förfärdigas, lagas och brukas af hvar och en Sjöman, som känner densamma. 2:o, kostar ganska litet, emot alla öfriga. 3:o, kan göras större, och således verka fortare än någon annan; men 4:o tager likafullt, såväl under, som utom bruket, ej bort något rum uti Skeppet. 5:o fordrar ringa kraft, och kan regeras af en karl. 6:o. gifver imellan Tropici, hvarest Sjöfarande qväfvas af en het stillastående luft, den bästa kylande förfriskning, som därstädes hafvas kan m.m. Skulle densamma uti hård Sjögång vara onyttig, så har han det gemensamt med alla öfriga; men då vi nu dageligen se Skepp, utan all luft-rensning, göra långa resor, tyckes den ej eller vara oftare nödig, än tilfälle kan gifvas at bruka denna inrättning.

JOHAN CARL WILCKE.


*) Handl. 1766. p. 212


Johan Carl Wilcke: Ny Inrättning at förskaffa Väderväxling på Skepp.
Kongl. Vetenskaps Akademiens Handlingar Vol. XXXI, Stockholm, 1770. pp 1-5, 1 vikt. plansch.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.