No. 14. Memorial

uppå de ärender, som H.K.M. nådigast vill att Under-Amiralen Hans Klerick skall beställa i Holland. Datum stockholm d. 16 Januarii 1630. [1]
  1. Det är H.K.M:ts nådiga vilja och befallning, att Hans Klerick begifver sig genast härifrån till Holland, och der annammar och under sitt commando drager de 5 skepp, som de svenske städerne ännu der köpa eller frakta skola, till H.K.M. och kronones tjenst, efter som amiralen Flemming[en] honom vidare ordres, hvad skepp det är, gifvandes varder.
  2. Desse skepp skall Hans Klerick granneligen tillse, att de alle "slät" blifva med stycken och ammunition väl monterade till örlogs, eller hvars och ens tarf och höfva.
  3. Dernäst skall han antaga så mycket folk, och eljest inbeställa alle de andre saker, som amiralen Flemming[en] honom, efter H.K.M:ts befallning upptecknadt, medgifvit och pålagt hafver, och dem alla med sig dädan taga.
  4. Så snart han allt detta beställt hafver, skall han begifva sig dädan, skyndandes sig för allting, att han kan vara med skeppen i Öresund vid den 1 Aprilis.
  5. Och på det han så väl med soldater som sjöfolk må blifva försedd, skall han på bästa köp möjligt vara kan, värfva der till halfannat hundrade man soldater, dock med inga Öfver- utan allenast Under-Officerare, på det H.K.M:ts kostnad må sparas, och samma knektar sedan under de andre tyske regementer stickas, och en besoldning med dem njuta kunna.
  6. Dock skall han förr utskrifva till Götheborg, hvad honom lider, att det skepp, som der är, må med de förordnade soldater möta honom i rättan tid i sundet, på det att det han blifver förlägen med ofvanbemälte värfning, han då med desse svenske knektar skeppen besätta kan, eller der han sin nödtorft för alle 6 skeppen värfvat hafver, han då må släppa dessa Svenska soldater ur sundet, landvägen hem igen.
  7. I sundet kommande skall han först utleverera utur bemälte 5 skepp, hvad gods han i Holland inbeställt hafver, och det till Stockholm ifrån sig skicka med förefallande fraktskepp: sedan skall han tillställa sig det Götheborgiske skeppet, sättandes derpå så många soldater, som der behöfves, och delandes de öfrige på de fem andre, att hvart och ett blifver icke mindre med soldater än sjöfolk besatt, efter tarfven, som sagdt är.
  8. När det bestäldt är, skall han straxt löpa med desse 6 skepp för Stralsund, och sammanställa sig der med den flotta, som [af] Peder Blum tillförene commenderad är, så ock hvad flere fraktskepp från Pillau kommande varde, att de kunna blifva så starke, det de Stralsunds hamn för fiendligt anlopp, så ock Östersjön för allt sjöröfveri, och den "handterande" man för all fara fri hålla kunne, efter den instruction och ordre som Blum deröfver tillskickad är.
  9. Och efter det Peter Blum är en åldrig och sjöfaren man, så på det han må desto flitigare och trognare vara i allo måtto, då är H.K.M:ts vilja och befallning, att Hans Klerick skall accommodera sig under hans commando, ändtligen så lagandes, att han så väl med honom, som alla de andre, med sådan discretion umgås, att icke någon ovilja eller jalousie dem emellan uppkommer, H.K.M:ts tjenst till förfång och skada.
  10. Och detta allt skall Hans Klerick så länge efter bästa förstånd och trohet efterkomma, till dess årstiden och lägenheterne så lida, att H.K.M:ts skeppsflotta ur Sverige ditkomma kan, då han skall vidare ordre bekomma, hvart han sig sedan begifva skall.

1) Registrat. Folio 20. Back
Also reprinted in Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia, 1854.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.