No. 84. Memorial

för under-amiralen Simon Styfwert, hvarefter han sig på pomerske och mecklenburgske kusten skall förhålla. Actum Ysedom vid Peenemünde den 28 Junii 1630. [1]
  1. Han skall taga med sig K.M:s örlogsskepp Stockholm och 3 holländske fraktskepp, begifva sig straxt dermed härifrån och taga sin cours om Peene åt "Gellen" [?].
  2. Mellan Gellen och här skall han kryssa sjön, och mest utanför Landt-Rügen och förekomma att icke något af fiendens skepp vid Wismar på detta farvattnet någon skada göra kan.
  3. Så länge skall han sig omkring Gellen och häremellan förhålla, till dess D. Salvius kommer till honom och då skall han convoyera honom till Lübeck.
  4. Sedan D. Salvius är till Lübeck rester, skall han kryssa sjön mellan Travemünde och Rügen, och der tillse att fienden icke må skada göra i sjön, och att ingen må göra tillförsel eller inlöpa till fienden i Wismar, Rostock och på den mecklenburgske sidan.
  5. Och om han får någon fatt, som hafver det i sinnet, och kan dertill beslås, då skall han samma skepp eller skuta anhålla, och hit i hamn föra, gifvandes K.M. derom tillkänna, dock icke någon till pris görandes förr än K.M. det hafver declarerat.
  6. Under konungens i Danmark land, så när han hafver det i sigtet, skall han ingen segelfarande ransaka eller något ondt tillfoga, men annorstädes må han förnimma, dock utan något inpass, hvart hvar och en vill, så att han dem som vele till fienden "qvar-antastar".
  7. Om han förmärker något konungens i Danmark skepp komma på den kusten uti sjön, skall han straxt med alla fyra skeppen begifva sig hit i hamnen och gifva K.M. derom tillkänna.
  8. Emedlertid att D. Salvius icke är i Lübeck, skall han så ofta han löper ditåt låta förnimma, om han hafver något till att skrifva eller sända till K.M. det han då till K.M. skall convoyera och ju så laga, att Salvius hafver ett skepp der tillstädes, som han kan bruka.

1) Registratur. Folio 338. Bilaga till Gustaf Adolphs bref till Riks-kanslern, daterat Ysedom vid Peenemnde den 28 Juni 1630. Riksarkivet (Oxenstj„rnas Samling).Back
Also reprinted in Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia, 1854.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.