Berättelse
Om
Swenska Skärgårds-Flottans Seger
öfwer den Ryska i Grönwiks Sund
Den 30 Augusti 1808.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1808.


Kongl. Majestät har erhållit följande underdåniga Rapporter från Öfwerste-Lieutenanten och Riddaren Brant, samt Stabs-Adjutanten, Under-Lieutenanten Paulin, öfwer den mellan Swenska och Ryska Skärgårds-Escadrerne den 30 sistl. Aug. förefallne Sjöträffning.

1.
Allerunderdånigste Rapport.

Sedan min sista underdånigste Rapport af den 28 dennes, avancerade jag fram i tanka at taga wägen til Löpertö, men fick under wägen den underrättelse at fienden med några och 20 ft. Canon-slupar och andra armerade fartyg lemnat Nystad och tagit wägen åt Kajsta eller Ostersjö, och således befanns i farleden til Åbo, der den erhållit widare förstärkning: jag ändrade genast min curs, och tog wägen til Palfwasund, för at möta fienden. Men i Sundet imellan Westerby och Frisilå låg fienden posterad imellan holmarne, färdig at emottaga oß, och började genast elden kl. Ŋ 1, den 30 dennes, mot Majoren och Riddaren Sölfverarms fördelning, som gick i tęten. Brigaden fördelades genast i twenne Sund, at så mycket snarare kunna omringa fienden, och affairen fortsattes med den häftigaste eld på bägge sidor, som continuerade oafbrutet på samma ställen til kl. ¼ til 7 om aftonen, då fienden började retirera och förföljdes under jemn eld tils den kl. efter 8 hann til inloppet af Palfwasund. Det annalkande mörkret, skadade fartyg samt mina blesserades wård, twungo mig återwända; jag gick således tilbaka och förlade mig i Grönwikssund.

Den avantage Eders Kongl. Majestäts Brigad wunnit, består i 9 st. fiendtliga Canon-slupars förstöring, hwaraf 1 sprang i luften och 8 st skötos i sank samt flere blefwo så illa medfarne, at de knappast hunno bergas. Af Swenska Escadren förlorades twänne Canon slupar, hwaraf den ena sprang i luften, och den andra sköts i sank, dock hoppas jag, om jag blifwer fredad för öfwerlägset anfall, kunna berga så wäl egnes, som några af de fiendtliga sänkta fartygens canoner och inventarier, hwilket arbete nu redan är börjadt.

Af Eders Majestäts Armées Flotta är dödskjuten: Under-Lieutenanten Morén. Erhållit swåra contusioner: Lieutenanterne Lingren och Backborg, hwilken senares Canon-slup sprang i luften. Af Kongl. Landtwärnet dödskjutne: Lieutenanten Lindman, Fändrickarne Forssberg och Petersson. Swårt blesserad Fändricken Kulman. Af så wäl Flottan som Landtwärnet äro omkring 200 man Under-Officerare och Gemenskap dödskjutne och blesserade.

Äfwen får jag inför Eders Kongl. Majestät i djupaste underdånighet anmäla, det alla under mit befäl warande Officerare och Besättningar så upfyldt sina skyldigheter, at jag med warmaste aktning rättwisa för dem alla önskar dem inneslutne i Eders Kongl. Majestäts höga nåd. Brigad-Chef-fartyget Nya Försöket, til ankars i Grönwikssund, den 31 Augusti 1808.

Joh. Ludv. Brant.
Öfwerste-Lieutenant och Brigad-Chef.

August Friis.
Lieutenant och Brigad-Adjutant.

2.
Allerunderdånigste Rapport.

Enligt Eders Kongl. Majestäts nådiga befallning af den 28 desses, afgick jag til den del af Swenska Skärgårdsflottan, commenderad af Öfwerste-Lieutenanten Brant, som skulle til Nystad, för at der upsöka Ryska Skärgårdsflottan. Kl. half 7 om aftonen den 29 anlände jag til Escadren, hwilken låg i Jurmo. Kl. 2 om morgonen den 30 lättade Escadren ankar, och seglade för god wind til Löpertö. Wid ankomsten dit kommo flere Bönder om bord, hwilka berättade, det natten emellan den 29 och 30 hade 7 ā 8 fiendtliga Canon-slupar legat wid Kajtas, hwarpå seglingen fortsattes, i tanka at antingen borttaga deßa eller gå til Palfwasund, hwarest farwattnet från Nystad stöter til Åbo, och derifrån taga wägen åt Nystad, för at söka hindra fiendens retraite til Åbo; men wid ankomsten til Sundet, emellan Grönwik och Frisilä, uptäcktes fienden, som låg rangerad uti ligne de Bataille, en half fjerndel ifrån förenämnde Sund, ungefär 35 ā 40 Canon-slupar, några Jollar och 5 ā 6 bestyckade Bondbåtar. Canonaden börjades från Ryska sidan kl. half 1, som genast beswarades af Majoren och Riddaren Sölverarms Fördelning. Eders Majestäts Skärgårdsflotta, bestående af 35 Canon-slupar, formerade sig genast uti linie emot den fiendtliga, och fortfor canonaden med häftighet å ömse sidor til kl. ¼ til 7 om aftonen, då fienden blef nödgad at retirera åt Storfjärden, wägen åt Palfwasund. Den retirerande fienden forcerade undan, utan at loßa et enda skott, men förföljdes utaf Eders Maj:ts Flotta med forcerad rodd och continuerlig eld, til större delen af fiendens Slupar hade strukit sina Flaggor, men icke destomindre fortsatte de sin retraite med yttersta skyndsamhet. Det annalkande mörkret och Slups-besättningarnes trötthet, samt i händelse af förstärkning å fiendens sida, twang Öfwerste-Lieutenanten och Ridd. Brant gifwa ordres, det Flottan skulle återgå til Grönwikssund, som skedde kl. 8, och kl. 11 ankrade Eders Maj:ts Flotta uti förenämnde Sund. Swenska Flottans förlust war 2:ne Canon-slupar, hwaraf den ena sönk [sic] och den andra sprang i luften. Förlusten å fiendens sida bestod af, som jag med säkerhet såg, 5 Canon-slupar uti Sundet hwarest slaget påstod, och en som sprang i luften, samt 2 a 3 Slupar som under retraiten sönko, utom 5 bestyckade Bondbåtar. At fiendens förlust warit stor, kan man dömma af den mängd splittror utaf sönderskjutna Slupar, åror och Båtar, som låg så wäl der slaget påstod, som på Storfjärden, jemte det antal af dödskjutne och swårt blesserade, som befanns på de emot stranden sjunkna Canon-slupar. På Öfwerste-Lieutenanten och Ridd. Brants wägnar, får jag den nåden at lägga för Eders Maj:ts fötter en Rysk Divisions-Standart, som blifwit funnen om bord på en af de fiendtliga Canon-sluparne. Högqwarteret Grelsby d. 1 Sept. 1808.

C. Gustaf Paulin,
Stabs-Adjut. och Under-Lieut.

Öfwerste-Lieutenanten och Ridd. Brant har sedermera under den 2 och 5 dennes til Kongl. Maj:t i underdånighet rapporterat, at en af de uti Affairen den 30 Augusti i sank skutne Ryska Canon-Sluparne, f.d. Swenska Canon-Slupen N:o 42, med sit tilhörande Artillerie och en del Inventarier åter blifwit uptagen. Den war Ryska Flotillens Chef-Fartyg på hwilken Brigadieren Soutwanoff war om bord och förde den Befäl-Standert, som af Stabs-Adjutanten, Under-Lieutenanten Paulin blifwit til Kongl. Maj:t i underdånighet öfwerlemnad. Desutom äro af Öfwerste-Lieutenanten bergade 2:ne 24:pundige och 10 styck. 3:pundige Canoner, som blifwit satte på en äfwen ifrån fienden tagen stor Cajut-båt, som innehade 21 Tunnor Salt. För öfrigt har et antal kulor, skrå, Artillerie- och bewärings-persedlar, tågwerke, Warfs- och Segel-persedlar äfwen blifwit uptagne. — De Swenska skadade Canon-Sluparne blifwa innan kort i fullkomligt tjenstbart stånd.


Berättelse om Swenska Skärgårds-Flottans Seger öfwer den Ryska i Grönwiks Sund Den 30 Augusti 1808.
Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1808.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius