Vice-Amiral Raijalins instruktion, daterad Stockholm i Rådkammaren den 20 April 1741, var så lydande:

"Sedan Kongl. Maj:t i Nåder för godt funnit, till Finland och dess skärgårdars försvar, att, förutan den härifrån utgående Galer-eskader, ifrån Carlskrona utkommendera följande Örlogs-skepp och andre värbare fartyg, neml.: Skeppen Drottning Ulrika Eleonora, Prins Carl Fredrik, Friheten, Hessen-Cassel, Stockholm, Finland, Vestmanland, Werden, Freden, Drottningholm, samt Fregatterne Svarta Örn, Jarramas, Ekolmsund och flera andra fartyg och Lastdragare, så hafver Kongl. Maj:t denna eskaders förande och kommenderande under berörde sjö-expedition i Nåder uppdragit och anförtrott Vice-Amiralen Thomas Raijalin; fördenskull har sig Vice-Amiralen följande punkter till underdånig efterrättelse att ställa."

1:o. "Så snart eskadern genom Amiralitets-Kollegium blifvit klargjord samt iståndsatt, som en till full defension utrustad eskader bör vara enligt Kongl. Maj:ts för detta derom utgångne Nådiga förordningar och Reglementen, så åligger det Vice-Amiralen att dermed fortsätta farten till Sinum Finricum och fatta sin post på Svensk grund, der han bäst och nyttigast finner så till landets betäckning, som till observerande af hvad som i sjön kan förefalla, då han med all möjelig vaksamhet måste söka att afvärja och förhindra, det ingen fremmande Puissance's Örlogs-skepp och andre värbare eller bemannade fartyg, om hvars goda uppsåt och sinneslag, man ej kan vara fullkomligen försäkrad, måga inlöpa uti Svenska eller Finska skärgårdar och hamnar, utan derest sådant skulle förmärkas å färde vara, deremot ett kraftigt motstånd och afbräck göra, hafvandes Kongl. Maj:t till Vice-Amiralen det Nådiga förtroende, att han vid alla påkommande tillfällen brukar all försigtighet och god conduite."

2:o. "Söker ock Vice-Amiralen att befrämja, det alla så inländska som utländska trafiquerande Coopvardie-fartyg, hvilka ärna sig till eller från Finlands hamnar, måga uti deras resa lemnas obehindrade, så att intet fremmande Örlogs eller andre fartyg får sådant dem förmena, eller förfång göra; till hvilken ända kryssandet med de vid eskadern varande Fregatter och andre bevärade fartyg stadigt underhålles, hvilka icke eller böra tillfoga de Coopvardieskepp, som äro destinerade till fremmande hamnar, något hinder uti deras behöriga resor."

3:o "Hvad som eljest så i Kommando- som Justitie- och Ekonomi-mål kunde vara att föreskrifva och iakttaga, så har Vice-Amiralen derutinnan efter den allmänna Sveriges Rikes Lag, Sjö-artiklar och utgångne Förordningar, samt det af Kongl. Maj:t nu approberade Sjö-Reglementet sig att rätta."

4:o "Åligger det Vice-Amiralen att med dess underdåniga rapporter till Kongl. Maj:t flitigt inkomma om eskaderns tillstånd, samt det mera, som han till Kongl. Maj:ts och Rikets tjenst finner nödigt andraga; skolandes Vice-Amiralen hafva att förvänta Kongl. Maj:ts nådiga order sig till underdånig efterrättelse under denna expedition."

"Så bör ock Vice-Amiralen med Kongl. Maj:ts och Rikets Amiralitets-Kollegium flitigt korrespondera, om de angelägenheter som till eskaderns välstånd kunna erfordras, och på Kollegii försorg ankomma."

5:o "Vice-Amiralen hafver att flitigt korrespondera med den vid Finska arméen kommenderande Generalen uti det som ett inbördes biträde kan fordra, och efter öfverläggning till anstalters verkställande och Rikets tjenst kan nyttigt pröfvas, så att Vice-Amiralen alltid hafver att följa och befrämja de mått som den kommenderande Generalen till hufvudändamålets vinnande tagandes varder."

6:o "Hvad för öfrigt den ifrån Stockholm till denna Sjöexpedition utsedde eskader angår, så är Vice-Amiralen redan i Nåder kungjordt, huruledes han till densamma äfvenväl kommer att sträcka sitt befäl, så att Ekipagemästaren Falkengren, hvilken eljest samma eskader till anförande är anförtrodd, dock bör i allt dess företagande af Vice-Amiralens order och instruktioner dependera. I öfrigt förblifver Kongl. Maj:t Vice-Amiralen med ynnest och nåd städse väl bevågen." Datum Ut supra.

FREDRIK.

Falke.


Gyllengranat, C.A.: Sveriges sjökrigs-historia i sammandrag.
Georg Ameen & Comp., Carlskrona, 1840. pp 2:52-55.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.