Berättelse
Om
Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790.


STOCKHOLM,
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1790.


Den 16 Julii 1790 om aftonen kl. half 8 ankom Hans Maj:ts Konungens Flygel-Adjutant Baron Stjernblad til Ulricsdal, skickad som Courier til Hennes Maj:t Drottningen, och medbragte den hugneliga tidningen, at Hans Kongl. Maj:t uti Svensksund wunnit en fullkomlig Seger öfwer den Ryska Skärgårds-Flottan.

Sedan Hans Maj:t Konungen efter retraiten från Wiborg, samlat Sin Skärgårds-Flotta i Svensksund, blef Hans Maj:t af Printsen af Nassau attaquerad den 9 i denna Julii månad eller på samma dag, som Kejsarinnan för 28 år sedan upsteg på Ryska Thronen. Bataillen började kl. half til 10 om morgonen och warade i fulla 24 timar, undantagandes emellan kl. 12 och 2 om natten, som canonaden för mörkrets skul saktades. Kl. half 10 den 10:de eller Lördags morgonen, blef Segren på Swenskarnes sida så deciderad, at ej något exempel derå finnes i Sjö-Historien, Fienden totaliter slagen och flyktande i största oordning. Konungen har fört Sjelf Befälet under hela Bataillen och under Honom Öfwerste-Lieutenanten Cronstedt. Wi hafwa wist 2:ne Canon-Slupar, som sprungit i luften, Udama Ingebor, [sic] som af en bomb sunkit, sedan man frelst Besättningen, och några Canon-Jollar demonterade. Wår förlust är ringa både af Officerare och Manskap, hwarå förtekning snart förwäntas.

Ryska Brigadieren Denicev och Prinsens af Nassaus Flagg-Capitain äro, utom flere, fångne. Af den förtekning, som härhos bifogas, kan skönjas den förlust, som Fienden lidit och man med wißhet wet, men hwilken dock är wida mindre uptagen, än hwad de Ryske Fångarne sjelfwe upgifwit och berättat. Alla af Arméens Flotta hafwa täflat at bibehålla och öka den ära, som deras tappra motstånd i förra Bataillen af Svensksund och Segren af Friedrichshamn dem förwärfwat: De hafwa bestyrkt den rätt de äga til medtidens och framtidens aktning. Ibland dödskutne saknas i synnerhet Capitainen Baron Düben, som sedan han tagit en Pråm med 8 stycken 30-pundige Canoner, blef dödskuten i medlet af Bataillen. Med det första skal en fullständigare underrättelse meddelas, så wäl om denna Bataille, som alt det som passerat alt från den 10 Junii til den 4 innewarande.

Förtekning uppå de Fartyg, som uti och efter Bataillen den 9 Julii 1790 äro tagne, på grund satte, eller brände:

Fregatt Maria med Twå 24-pundige Canoner, Tjugu 18-pundige dito, Twå 12-pundige dito, och Fjorton 6-pundige dito, ligger nu på grund kantrad.

Fregatt Catharina med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Fregatt Constantine med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Fregatt Alexandre med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Fregatt St. Nicolas med lika-pundige Canoner, sunken under Bataillen.

Galeren Petersbourg med En 24-pundig och Tre 12-pundige Canoner samt Tolf 3-pundige Nickor, har skott i wattubrynet, kan med arbete bergas.

Galeren NCPBA, lika-pundig, sunken.

Galeren NAPBD, lika-pundig, kan bergas.

Galeren PHOTEPCZ, lika-pundig, kan bergas.

Dito, utan namn, lika-pundig, kan bergas.

Dito, utan namn, lika-pundig, kan bergas.

Galeren N:o 4 SEASDKA 1753, med Tre 18-pundige och Twå 8:pundige Canoner samt Tio 3:pundige Nickor, kan bärgas.

Galeren NBCPb 1773, lika-pundig, sunken på grund.

Galeren N:o 5, XNTPAGI med En 24-pundig, Twå 12-pundige och Twå 8:pundige Canoner, samt Tolf 3:pundige Nickor, står på grund.

Galeren N:o 22, PEHN, med En 24-pundig och Tre 12:pundige Canoner samt Tolf 3-pundige Nickor, kan bergas.

Galeren N:o 8, ECKAPb, lika-pundig, kan bergas.

Galeren SCOPOBA, med Tre 18:pundige och Twå 8:pundige Canoner samt Tio 3:pundige Nickor, kan bergas.

Galeren POCTEATA, med En 24:pundig, Twå 12:pundige och En 8:pundig Canoner samt Tolf 3:pundige Nickor, sunken på grund.

Galeren N:o 3, TNXNHZ, lika-pundig, sunken på grund.

Hemmema Oden, med Aderton 12:pundige Canoner och Aderton 3:pundige Nickor, kan bergas.

Chebeque, med Aderton 12:pundige, Twå 18:pundige och Sex 12:pundige Canoner, sönderskuten, kan ej göra tjenst.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan kanske bergas.

Dito, med lika-pundige Canoner, ligger på grund.

Brigg, med Fem 30:pundige Canoner, sunken på grund.

Galioth, med Tre 18:pundige och Sex 8:pundige Canoner, sunken på grund.

Dito, med lika-pundige Canoner, kantrad i hamn.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Galioth, med Tre 18:pundige och Sex 8:pundige Canoner, ligger på grund.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Dito, med lika-pundige Canoner, bränd på grund.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Kaique, med Twå 18:pundige Canoner, kan bergas.

Flytande Batterie, med Åtta 30:pundige Canoner, sunken på grund.

Dito, med lika-pundige Canoner, kan bergas.

Cutter, med Tio Haubitzer och Tio 3:pundige Nickor, kan ej bergas.

Dito, Twå 60:pundige Haubitzer, Fyra 24:pundige dito och Tio 3:pundige Nickor, kan bergas.

Dito, med lika-pundige, men Haubitzerne af Metall, kan bergas.

Dito, som haft en Mörsare, hwilken blifwit kastad i sjön, kan bergas.

Canon-Slupen N:o 11, med En 24:pundig Canon, En 8-pundig dito och Fyra 3:pundige Nickor, sunken på strand.

Dito, N:o 20, med lika-pundige, sunken på strand.

2:ne stycken små Chefs-Slupar, hwaraf den ena är något illa faren.

Desutom:

1 Lif-Fana och

2:ne andra dito af Kexholmske Regementet.

En grön dito, som likar et Standar af et obekandt Regemente.

Fångne äro, som man redan fått reda uppå,

Omkring:

110 Officerare och

2000 Man.

Här finnas ännu flere Trophéer och Priser, som för det närwarande ej nogare kunna detailleras. Amphion til Ankars i Svensksund den 10 Julii 1790.

O. Cronstedt.


En senare ankommen berättelse förmäler, at utom förenämde Skepp och Fångar, hafwa sedermera, såsom en följd af denna Seger, flere Fartyg och 2000 Man Fångar med åtskillige Officerare blifwit tagne.Berättelse om Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1790. 4to, 7 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.