Berättelse
Om
Den Seger Swenska Arméens Flotta under Konungens Eget Höga Befäl den 9 och 10 Julii 1790 wunnit öfwer den Ryska Skärgårds-Flottan, anförd af Ryska ViceAmiralen, som sig kallar Prins af Nassau Siegen.


STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1790.


Den 8 Julii om eftermiddagen såg man flere Seglare af serskilte sorter inkomma til Aspö, hwilka sedan syntes wara af Ryske Skärgårds-Flottan. De styrde genom Hamnen wäster om Koutsalö, men som det stillnade måste de ankra. Konungen åtfölgd af Öfwerste-Lieutenant Cronstedt, som under Öfwerste Freses sjukdom war förordnad at göra tjenst som Konungens Flagg-Capitaine, reste kl. 4 eftermiddagen ut i Skären at recognoscera fienden.

Den 9 om morgonen syntes denna Flotta åter gå til Segel, och avancerade inåt inomskärs-leden, wäster om sistnämde Ö. Signal gjordes då til wår Flotta at rangera i Bataille Linea, som formerades i följande ordning.

Corps de Bataille, bestående af Hämmema, Udema och Cutter Briggar, commenderades af Öfwerste-Lieutenanten och Riddaren Stedingk samt rangerades emellan Kråkskär och de låga Sandholmarne: alla Galererne lade up i luckorne emellan de större Fartygen. Högra Flygeln bestående af fyra Divisioner Canon-Slupar, under Öfwerste-Lieutenanten och Riddaren Törnings befäl, posterades emellan Kråkskär och Musalö landet. Wänstra Flygeln, bestående af tre Divisioner Canon-Slupar, under Öfwerste-Lieutenanten och Riddaren Hjelmstjernas befäl, låg emellan Sandholmarne och Koutsalön. Som man wäntade attaque från sjelfwa Swensksunds sidan, posterades en Galere och tre Divisioner Canon-Slupar der, för at förwara den Paßagen. Turuma Norden posterades emellan linierne för at wara til hands at soutenera der det skulle behöfwas. Canon-Barcaßerne posterades bakom linierne och på postering fram åt Friedrichshamn.

Klockan 9 hade Fienden formerat sin Linea af Canon-Slupar, half- och hel-Galerer, Flytande Batterier, Chebequer, Fregatter, Briggar, Galleotter och Bombarder Cuttrar, samt avancerade fram åt Musalö udden. Wår högra Flygel avancerade äfwen fram åt, då kl. 1 quart til 10 canonaden genast börjades. Konungen lät från Galeren Seraphim, der Hans Maj:t war om bord, gifwa signal til attaquen, och kl. half til 10 war canonaden allmän hela Linien utföre. Fienden avancerade beständigt under häftigaste eld. Wåre bägge Flyglar togo emot den samma så at kl. emot 12 Fiendens wänstra flygel drog sig något tilbaka. Wåre Flyglar förstärktes med de Divisioner, som woro posterade i Sunden, och elden fortfor med största häftighet från beägge sidor. Fiendens linea förstärktes genom flera Fartyg som upkommo, och wänstra Flygeln avancerade åter. Klockan emot 4 började några Fiendens hel-Galerer hålla ur Linien och stryka Flaggen, några af dem drefwo på grunden och de andre togos af wåra i besittning. Klockan 6 fick Udema Ingeborg flera grundskott och i det samma kom elden lös, då den måste kapa och hålla utur Linien ner åt land, der den samma sönk; luckan upfyldes af Galerer och canonaden fortfor. Klockan half til 7 strök en Chebeque och höll ner, och en stund derefter sönk en Fiendens Fregatt uppå wänstra flygeln, då Fiendens mindre Fartyg drogo sig tilbaka; de store underhöllo en beständig eld til inemot kl. 10, då de gingo til segel, men som winden war knapp och det blåste hårdt drefwo de mästa på land, af hwilka flere ströko. Mörkret tiltog så at man ej kunde åtskilja de som strukit eller ej, och uphörde canonaden fördenskul klockan 11, utom några få skott som sedermera loßades af en och annan Canon-Slup på wår wänstra Flygel, likwäl så, at klockan 12 war alt tyst. Fångarne transporterades och de eröfrade Fartygen togos i besittning.

Den 10, klockan half 3 om morgonen, syntes en Fregatt och några andra Fartyg draga sig från land och warpa sig up i winden, då de närmaste Fartygen åter började canonaden, samt Canon-Sluparne af bägge flyglarne avancerade för at engagera dem, hwilket skedde med den framgång at Fregatten efter en timas förswar gaf sig och flere andre Fartyg sedan eröfrades. Fienden retirerade sig öfweralt och brände sjelf alla Fartyg, som drefwo på land. Fienden förfölgdes til klockan tio, då all canonad och förföljande uphörde.

Af Fartyg äro eröfrade:
Fregatter 4.
Hemmema Oden 1.
Chebequer 3.
Galerer 14.
Brigg 1.
Galiotter 9.
Half-Galere 1.
Cuttrar 5.
Flytande Batterier 2.
Canon-Slupar 2.
Chefs-Slupar 3.

En Fregatt, som nämdt är, sunken under affairen, af hwilken blott en Officier och en Fältskär äro bergade. Huru många Fartyg Fienden sjelf förbränt kan icke med säkerhet sägas, ehuru flere wrak på stränderna finnas.

Af på land satte Fartyg hafwa wi förbränt.
Hel-Galerer 2.
Half-Galerer 1.
Bombarder Galiotte 1.
Bombarder Cutter 1.
Canon-Slup 1.

Til fånga tagne äro 210 Officerare, och på det fångna manskapet kan ej ännu antalet säkert upgifwas; men hwad man wet är, at det är omkring 4500 man.

Wår förlust i Fartyg består af Udema Ingeborg, 3 Canon-Slupar, och 2 Canon-Jollar, som dels sprungit dels sunkit.

Af Officerare hafwa wi förlorat.
Utaf Armeens Flotta:
Capitaine och Riddaren Baron von Düben, död af des blesure.
Fändrik Hofwensköld, omkom då Slupen sprang i luften.
Fändrik Lindström " skuten.
Fändrik Rommel " omkom då Slupen sprang i luften.
Fändrik Boström " skuten.
Fändrik Hagström " skuten.
Af Landt-Troupperne och Stedingkske Regementet: Lieutenant J.A. Rydenswärd, död af sin blessure. Fändrik C. Tallberg, omkom då Slupen sprang i luften.
Blesserade.
Af Armeens Flotta.
Capitaine och Riddaren Baron Pechlin, bleßerad i foten.
" " Toll, stark contusion i bägge benen.
" " Jönsson, stark contusion i nacken.
Fändrikar: Lindsfelt, blesserad i armen och höften.
Spak, blesserad i foten.
von Schneidau.
Berg.
Klingwall.
Brusewitz i rygg och lår.
Edman, blesserad i bägge benen.
Af Psilanderhjelmske Regementet:
Lieutenant Blixt, benet afskutit.
Af Sandelske Bataillonen:
Fändrik Mostedt, contusion i benen.

Fyra Fanor, tilhörande Kexholms Regemente, äro tagne, och fyra andra mindre af Standars skapnad, som man ej wet til hwilket Regemente de hört eller til hwad bruk de warit.

Eröfrade Metall-Canoner och Kast-machiner äro, utom dem som dageligen bergas.
2:ne st. Mörsare 40:pundige.
2:ne st. Haubitzer 60:pundige.
1 st. dito 16:pundig.
4 st. Canoner 24:pundige.
4 st. dito 6:pundige.
4 st. Lätta Canoner 3:pundige.

Berättelse om Slaget emellan Swenska och Ryska Skärgårds-Flottorne i Svensksund den 9 och 10 Julii 1790.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1790. 4to, 7 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.