Imprimatur.
N. v. OELREICH

För den del af en ifrån trycket utkommen Förklaring med Herr Generalen och Commendeuren Ehrenswerds namn underteknad, som rörer Capitainen wid Amiralitetet och Riddaren Pehr von Stierneman, kan en deß Wän ej undgå at lemna följande swar.

Sedan Allmänheten af Riksdags Tidningen N:o 67. blifwit underrättad, at Riksens Höglofl. Ständer icke allenast uptagit utan ock pröfwat samt rättwisligen ansedt Capitainen och Riddaren von Stiernemans lidande, wid det honom af Kongl. Maj:t, genom Herr Generalen och Commendeuren Ehrensvärds förtroende, updragne Compagnie; hade man minst kunnat trodt, at et med så gammalt datum och så wärdigt namn underskrifwit document kunnat blifwa nu synligit, som utgifwande deraf til äfwentyrs torde syfta på Herr Capitaine von Stiernemans Beswär hos Riksens Höglofl. Ständer, hwarpå likwäl Magtägande Ständer funnit billigt lemna honom uprättelse.

Aldrig lärer et oinskränkt tankesätt kunnat bringa Herr Generalen at mißtaga sig på lika frie, lika Laglydige och lika wälmente Medborgares rättigheter. En uplyst Allmänhet kan aldrig taga felt, då den tydeligen ser det olika utöfwandet, som både Arméen och Amiralitetet begge i wißa grenar stälde under Herr Generalens befäl, af des skilgagtige omdöme niutit.

En föreburen okunnoghet uti saker, som af Herr Generalen nämnes för formaliteter, är satt ibland de skäl, som emplojeras emot Capitainen von Stierneman. Men under den tid Galererne stodo under Kongl. Amiralitets Collegii inseende hördes aldrig okunnoghet i så kallade Formaliteter och derutaf bragtes ej lidande å bane, hwarigenom både Kongl. Maj:t samt Riksens Höglofl. Ständer undweko at uprätta och ersätta oskyldigas lidande.

En widlyftig beskrifning har Herr Generalen behagat lemna om inkomster för Compagnie Officerare, som förwalta Båtsmans Compagnier, hwilket ibland annat tros hafwa lemnat Capitainen von Stierneman anledning at betala accord för des Compagnie, då Herr Generalen anser det underligit, at man för en liten inkomst skall betala mycket. Accords Summan har Herr Generalen förtegat, men den finnes i den åberopade Riksdags-Tidningen warit 5000. Dal. Kopparmynt. Wid Arméen påminner jag mig at Pensions Cassæ-Reglementet utstakar i Accords-Summa för en Capitains sysla med Compagnie wid ett indelt Regemente 12000 Dal. Kopp:mt.

Förmåner och Rättigheter af et Compagnie måste wara laglige och beskrefne, och therutöfwer lära Herrar Amiralitets Officerarne ej mera skrida [sic] än Arméen eller des Flottas Herrar Officerare. Det blir för deras räkning om de wilja gå til fots eller åka efter en häst, då Cronan består flere, eller om de wilja nyttja flere, än Cronan består.

Med lika så mycket skäl, som den tryckta skriften under Herr Generalens namn säger, at Capitaine von Stierneman intet war berättigad at undfå Wester Norrlands Compagnie, med lika så mycket fog kan både Herr Generalens och fleres rättigheter til tienster och förmåner bestridas. Kongl. Maj:ts Nådiga Fullmagt, Constitutorial eller bref innebär den försäkran en Undersåte äger och den Laglikmätige trygghet, som bör fästa enskylt säkerhet wid allmänt wäl. Sådan med Kongl. Maj:ts Egit Höga Namn teknad försäkran hyser Capitainen von Stierneman under kraftigaste tilförsigt, at den war lika stadgad med alla de tienstebref en blidare lycka och en lyckligare period unnat någon annan.

Herr Generalen säger sig hafwa upfylt deß löfte til Capitainen von Stierneman, då han avancerat til bättre, hwilket han skall gjort, sedan han fått Capitains Fullmagt och 50. procents tillökning på lön. Hwad gemenskap deß laglige, på Kongl. Maj:ts Nåd och egne sanskyldige förtienster, grundade befordran innom Amiralitetet, har med 5000 Dal. Kopp:mts utgift, wet jag ej. Men då frågan är om bortmist Compagnie, lärer Herr Generalen tro, at det warit en lycka, at han ej tillika mist des befordrings-rätt och förmåner lika med des wederlikar wid Amiralitetet.

Det kan således ej annat än smärta Capitaine von Stierneman, som nu på Landsbygden med Riksens Höglofl. Ständers tilstånd skiöter en i Rikets tienst förlorad hälsa, då han får se at en honom och andre wälförtjente Camerater så nära rörande skrift blifwit ett föremål för Allmänhetens omdöme.

Men han äger dock en hugnesam försäkran om et rättwist anseende både i den omskrefne saken och alt des förehållande, då Riksens Höglofl. Ständer, enligit Riksdags-Tidningen N:o 67. redan funnit både des lidande och förtienst. Och en hans Män hade sluppit den mödan at öka antalet på tryckte skrifter, om ej bemälte skrift förut torde inplantat hos menigheten oblide fördommar om en så wälförtient Officerare.


Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, 1765.


anon.: För den del af en ifrån trycket utkommen Förklaring med Herr Generalen och Commendeuren Ehrensverds namn undertecknad, som rörer Capitainen wid Amiralitetet och Riddaren Pehr von Stierneman, kan en deß Wän ej undgå at lemna följande swar.
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet hos N. v. Oelreich, Stockholm, 1765. 4to, 3 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.