Imprimatur
N. von OELREICH.

Berättelse, om ett Öfwer-Skeps-Byggmästaren Gilbert Sheldon i nåder den 9 Augusti 1758. anförtrodt Timmermans-Handtwärks Compagnie, hwilket wid Kongl. Amiralitetet i Carlscrona blifwit uprättadt; Men icke sedan 1761 d. 27 Maji fådt göra synnerlig tjenst til d. 27. April 1762, då Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegium för godt funnit at låta det helt och hållit afgå; Hwar efter Kongl. Maj:t Öfver-Skeps-Byggmästarens däröfwer anförde underdåniga beswär i nåder bepröfwat, och han ytterligare wändt sig til Riksens Höglofl. Ständer, hwars Secrete Utskott innehafwer deß Memorial under N:o 421.

Detta Compagniets nytta för Riket, behöfwer icke annan beskrifning, än Högbemälte Collegii Betänkande til Kongl. Maj:t, af d. 18 Julii 1758, som innehåller, huruledes Kongl. Amiralitets Collegium uti Deß Riksdags Berättelse d. 8 Martii 1755, och flere resor tilförene utförligen bewist: at ett tilräckeligit antal Timmermän och Handtwärkare, utgör en wäsentelig del af Författningar, hwarpå rätta styrkan uti Förswarswärket til Sjös beror.

At deras antal war ringa, när Örlogs Flottan på tilräckeligit sätt skulle wid magt hållas, och Örlogs Nybyggnaderne tillika förrättas, då en myckenhet Timmer-Båtsmän måste upfordras; At däremot ett wärkeligit bestånd däraf kunde göra de derwid förknippade olägenheter mindre betydande, men wederspelet eller brist på Timmermäns förökande ordsaka oundwikeligit hinder, hälst så snart starka Sjöutrustningar förefalla, största antalet måste nyttjas til samma arbeten, Nybyggnader afstanna, och Skepsreparationer i Dåckan och på Uphalnings Platserne, förlora sin drift; Likasom en til Sjös gående Örlogs Flotta tager med sig icke allenast TimmerBåtsmännen (*) utan ock en stor del af Inventarie Timmermän och Handtwärkare; At när Örlogs Skeppen komma hem, så många arbeten förefalla, och lika hinder möta til Skeppens återställande i deras behöriga skick, tilbehör och ordning, hwilket alt härflyter af brist på flere Timmermän och Handtwärkare, än de som då woro at tilgå, til skada för Kongl. Maj:t och Riket genom upskof med angelägna arbeten, hwilken skada i sielfwa wärcket räknas långt ansenligare, än kostnaden skulle bestiga, om än icke blott ett utan flere sådane Compagnier underhålles.

Som detta hade sin grund af Riksens Höglofl. Ständers Secreta Utskotts underdåniga Skrifwelse til Hans Kongl. Maj:t af den 14 Junii 1756, rörande at tilökningen af Flåttans besättning utaf Wärfwat Manskap, bör bestå af 1500 eller 2000. Man, eller mera, och Författningen med detta Compagniets uprättande ej heller kunde lända til någon widare ny utgift för Kronan, än allenast hwad til Wärfnings penningar för första upsättningen, som är 4000 Dal. Silf:mynt åtginge, hwilken utgift genom kortare tid än 2 år kunde återwinnas, när detta Compagniet ej annan Dagspenning tildeltes, än den som eljest skulle utgifwas til Timmerbåtsmän, och Kronan tillika winner tilgång på Parad- och Besättnings-Manskap; Ty har Kongl. Amiralitets Collegium, hälst Kronan för lika underhåll för dubbelt mera af detta folk, än de öfrige Marinerne; Uti underdånighet styrkt Kongl. Maj:t, at i nåder bifalla denna inrättning, och därjemte behagat föreslå Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon til Chef för deße Handtwärkare, såsom förtjent til upmuntran, för den omtanka och drift, han städse i sin sysla wisat uti flere år wid starka Sjö-utrustningar, samt at han på utmärkt sätt bidragit til Landt-Milice transporterne, med Fartygens skyndesamma tilredande och förbyggande både för Manskap och Hästar, med den färdighet til inrättningar på Skeppen, at mera hästar och folk, utan för mycken trängsel kunnat intagas, bärgas och rymmas, än man i början sig förestält; Utan at han därföre njutit den särskilta belöning, som Galere-Byggmästaren i Stockholm för mindre omak ärhållit.

Hans Kongl. Maj:t har föregående Betänkande d. 9 Augusti därpå följande i så måtto gillat och i nåder samtyckt, som Hans Kongl. Maj:t förklarar Sig med särdeles nådigt wälbehag hafwa inhämtadt den märkeliga nytta och tjenst, som Riket och Hans Kongl. Maj:t, medelst detta Compagniets uprättande tilskyndas i det at wilkoren äro lika med de nya Mariner Compagnierne, med mera: I afseende hwarpå så wäl som den berömmeliga drift och trohet, Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon städse i sin tjenst och i synnerhet wid förflutne samt påstående Landt-Militie transporter å daga lagdt, Hans Kongl. Maj:t bifallit detta Cempagniets [sic] upsättjande på det af Kongl. Collegio föreslagna sätt, och i öfrigit samma dag allernådigst låtit för Öfwer-Byggmästaren Sheldon utfärda hosgående Constitutorial at wara Chef för detta Compagnie. N:o 1.

Til underdånigste efterlefnad hwaraf Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon gick i skyndesamste wärkställighet med Wärfning til detta Manskap, som så lyckades, at innom kort tid, utan twång, fast medelst mycken möda och kostnad af enskilta medel, samlade ett Manskap af raska och skickelige Handtwärkare, som woro straxt i stånd at fullgöra sina skyldigheter; Men 1761. d. 27. Maji behagades meranämde Kongl. Collegium, at förordna, det Compagniet icke behöfde då göra Timmermans och Handtwärks tjenst, utan at om någon brist yppade sig uti Wärkstäderne uppå sådana Handtwärkare, som woro wid detta Compagniet, så borde de i stället undfå Båtsmän ifrån Paraden, ehuru de förra warit där brukade, och wärkeligen giort fördelaktig nytto, jämwäl den 9 Julii därpå följande, at detta folk skulle få sielfwa förse sig, enligit deras egen åstundan, til deß de behöfdes såsom Timmermän och Handtwärkare, och icke deßförinnan wara förbundne til sådane arbeten, hwartil Mariner brukas, hwilket Kongl. Collegium genom den förstnämde Resolutionen dem ålagt.

Å nyo hugnades likwäl Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon, d. 10 Augusti samma år därmed at 50 Man upfordrades af detta Compagnie til nödigt Timmermans arbetes bedrifwande, men det warade icke längre, än til d. 27 April 1762, då Kongl. Collegium genom Resolution gifwer tilkänna, at detta Compagnie war aldeles uteslutit i den nya Staten, af d. 18 December, til underdånigst följe hwaraf, förtiensten på Wärfwet för detta Compagnie skulle uphöra, dock at de i brist af bättre utwäg kunde permitteras, och et wist antal i stället för Kronans Manskap til något behof i Stockholm såsom lån öfwerlåtas, därföre så wäl, som at Kongl. Collegium d. 21. Junii 1762. resolverat, at det intet står uti Kongl. Collegii magt, at uptaga något Manskap af ett Compagnie, som Kongl. Maj:t uppå Riksens Ständers underdåniga tilstyrkande, utur Staten uteslutit, och af Kronan intet åtnjuter, hwaröfwer Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon hos Hans Kongl. Maj:t sedt sig föranlåten uti underdånighet beswär andraga, hwaruppå ock d. 31. Julii 1764. Kongl. Maj:t genom Skrifwelse allernådigst behagat förklara, at som Kongl. Collegium d. 28 Maji 1761. utan Konungens Nådiga Befallning låtit afskrifwa detta Compagnie ifrån Timmermäns och Handtwärkare tjenstgjöring ifrån d. 1. Junii samma år, då likwäl den nya Kongl. Staten, som uteslutit detta Compagnie ej blifwit utfärdat förr än den 12 Januarii 1762, så i anseende hwartil Hans Kongl. Maj:t i nåder pröfwat at bemälte Öfwer-Byggmästare genom en sådan Författning blifwit lidande uti de rättigheter och Compagnie förmoner, som honom tilkommit, innan den nya Staten til efterrättelse ankom, och således anbefalt Kongl. Collegium, at ställa honom därutinnan klagolös. Hwad åter Compagniets bestånd för den följande tiden angår, så finner Hans Kongl. Maj:t i nåder, at de af Kongl. Collegio tid efter annan tagne mått medelst Manskapets permitterande och employërandeprivate Wärf warit nödige och wälbetänkte.

På sådan grund är detta Compagnie inrättadt och uphäfwit, samt Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon blifwit både tilförordnad och afskedad Chef; Alt derföre har han hos Riksens Höglofl. Ständer uti underdånighet hemstält, om han fådt Utslag öfwer hwad han andragit, medelst den sidst åberopade höga Skrifwelsen, eller sådan ärsättning, som swarar emot deß stora lidande med Compagniets underhållande, i de 2:ne åren hans beswär legat oafgiorde,

Det kan ej wara Allmänheten eller någon annan bekant, at Riksens Höglofl. Ständer ansedt Kongl. Maj:ts Nådiga Författning med detta Compagniets inrättande onyttig. De utkomne Riksdags Tidningar förmäla intet därom.

En sådan slutsats tyckes aldraminst kunna göras af den utfärdade Staten, ty Compagniet har aldrig warit upfördt på annan Stat, än at det enligit Kongl. Amiralitets Collegii betänkande d. 18 Julii 1758 blifwit begripit under Marinier-Corpsen, som ännu är fastståndande fast 2. Compagnier sedermera afgådt, hwaraf dock icke följer, at Timmermans och Handtwärks Compagniet såsom ett ibland de största det första och nyttigaste, borde wara ett, hälst det som tjenstgörande arbetar hwar dag, men Marinierne endast hwarannan dag; Så at det under Handtwärks tjenstetiden giort mer tjenst för deß Marinier underhåld, än 2:ne Marinier Compagnier, och på kortare tid än 2:ne år återwunnit de förskutne Wärfnings penningar hwarmed Kongl. Maj:ts hosföljande Nådigste Skrifwelse af den 2. Octob. 1758. (N:o 2.) instämmer; Åtminstone tyckes detta skäl af bristande Stat ej wara tilräckeligit för Compagniets afdankande, innan afgiordt blifwit, hwilka Marinier Compagnier skulle afgå. Imedlertid har samma tilgång funnits til deß aflönande af den i Stat bestådde Timmermans och Handtwärks penninge summa, som förut, eller at då det giordt Timmermans och Handtwärks tjenst, det bordt njuta til dagspenning det, som eljest måste utgifwas til TimmerBåtsmän.

Af annan Fond få de icke sin Lön.

Deras aflönings summa och Timmermans antalet gå icke jämt upp, utan Helgedagar, afringningar, permitterade, Sjuke, och Vacante Numer, de som afgå från det faststälte Timmermans antalet til Sjö-Castellerne, Artillerie-Gården, Lyckeby Kronoqwarnar, och flere ställen, hwartil särskilte medel äro anslagne, göra en ansenlig besparing uti denna aflönings summa, hälst berörde Stat icke är på 20 ā 30 Män complet, ehuru Publicationer til den ändan blifwit utfärdade, utan besparingen anwänd til Timmer-Båtsmäns aflöning.

Kongl. Collegium hade af denna tilgången kunnat underhålla Compagniet åtminstone til deß Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Swar uppå Collegii Skrifwelse d. 4 Augustii 1761. kunnat afbidas, hwarom beswären förmäla, hälst mera folk behöfwes, än den Ordinarie Staten innehåller, men det har likwäl icke skedt, utan Högbemälte Collegium har först afmönstradt Compagniet 1761. och samma år åter tilstyrkt Hans Kongl. Maj:t, at under wißa wilkor det uptaga; Och med Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon på sätt, som deras när lagde Contract af d. 9 Julii 1761. (N:o 3.) innehåller, öfwerenskommit, men litet därefter just under påstående Riksdag helt och hållit afdankat Compagniet, utan at hwarken afbida Hans Kongl. Maj:ts Nådiga Swar och Befallning, eller Riksens Höglofl. Ständers Förklaring, om Compagniet skulle afskedas för det, at Staten det ej upförer, som Acta witna, aldrig särskilt hafwa i Stat stådt.

Riksens Höglofl. Ständer har Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon således trodt tilhöra bepröfwandet af de skäl, som til det ena och det andra äro anförde, och widtagne, hälst, förändringen med Compagniet wil ledas ifrån Riksens Höglofl. Ständers Stat för Örlogs Flottan; Dit har han ock i underdånighet wändt sig.

Kongl. Maj:ts Dyra Försäkran uti 11. §. låfwar bibehålla Swea undersåtare wid deras rätt och friheter; Constitutorialet för oftanämde Öfwer-Skepps-Byggmästare gör honom i nåder berättigad at wara Chef för ett Timmermans och Handtwärks Compagnie med de förmåner, som samma Befäl åtfölja; De upräknas uti nådig Skrifwelse under samma dato, därigenom han förklaras för förtjent därtil, och undfår det såsom en belöning och wedergällning; Således tyckes, at om än Compagniet skulle anses för onyttigt, lärer belöningen som han därigenom förlorar ej kunna betagas, eller ärsättning för den kostnad och beswär, hwaruti han gådt, för at uti hast befordra Compagniets completterande med dugeligit folk uti det hopp at få njuta frukten däraf i framtiden, så platterdings böra förswinna.

Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegii Riksdags Relationer för åren 1755 och 1760, wittna, at denna Mannen icke giordt sig förtjent at blifwa lidande; Han bör så mycket mindre draga sådant i twifwelsmål, som deß 2:ne Förfäder äfwen med utmärkt beröm, tjent Swea Rikes Crona wid deß Amiralitets Skepps-Warf såsom Öfwer-Skepps-Byggmästare, hwilka med sine egne tjensteår inberäknade nu utgiör Etthundrade ellofwa års tid som Sheldoniska ätten uti ett och samma ämne gagnat Rikets Örlogs Flotta.

Ett härhos lagt Transumpt af denna senare (N:o 4.) intygar, at han uti flere wigtiga omständigheter lättat Kongl. Amiralitets Collegii omsorg och befrämjat ändamålet af deß bemödande; 14. upräknade puncter göra det ytterligare bewisligit; I anseende til hwilka gagneliga prof af skickelighet och förfarenhet samt nit och ömhet för Kronans tjenst, han blifwit anmäld til Kongl. Maj:ts Allernådigste åtanka, på något mot så berömlige förtjenster swarande sätt, til hans och andras widare upmuntran; Hafwandes Kongl. Maj:t genom Nådig skrifwelse redan den 16 Junii 1752. funnit honom förtjena upmuntran, enär Rikets tilstånd kan tillåta at widare ihogkomma honom, och genom en sednare Skrifwelse af d. 20 Nov. 1758. förklarat, at han wist ytterligare prof af skickelighet och förfarenhet, hwarigenom han giordt sig förtjent til Kongl. Maj:ts Nådiga ihugkomst och upmuntran, därom Kongl. Amiralitets Collegium feck befallning, lämna honom tilsägelse och försäkran.

Eljest och som Riksens Höglofl. Ständer icke funnit inrättningen med Compagniet wara onyttig, Hans Kongl. Maj:t både wid första inrättningen och nu sedermera, då det afskedades, allernådigst funnit det wara för Riket nyttigt, samt ansedt det wara til Deß höga Wälbehag, at Folket blifwit permitterade och employërade, därtil kommer at den nya Staten består af ett faststält antal eller 200 Timmermän; Men at däremot icke så stark recrütering gifwes, hwarigenom förberörde antal kan blifwa bibehållit med lika skickelige och ärfarne arbetare; Så röjer sig förträffeligheten af en nästan makalös Inrättning at en sådan recrütering kan ske af ett Compagnie, som årligen tilöfwas, samt Avancement därifrån blifwer upmuntran för de flitige, at bana sig wägen til fördelagtigare tjenster på Wärfwet.

Inrättningens förträffelighet med en Reserve Corps af käckt och uti allehanda Handtwärk och slögder upammat folk, wises och därmed, at sådane arbetare kunna föda sig sielfwa när Kongl. Maj:t och Riket deras tjenst icke behöfwer, men wara därtil färdige när hälst påfordras. Wid påkommande Sjöutrustningar och andra tilstötande angelägna arbeten, fordras mera folk af Timmermän och Handtwärkare, än ordinarie Staten föder, och därföre är det en stor förmån för Örlogs-Flottan, at äga tilgång på Manskap, som eljest i hast ei kan samlas eller inöfwas; Hafwandes Öfwer-Skepps-Byggmästaren Sheldon anhållit hos Riksens Höglofl. Ständer, om sådan ärsättning, som deß beswär hos Hans Kongl. Maj:t påsyftat, för deß eljest odrägeliga lidande, och Riksens Höglofl. Ständer understält de mått och steg, hwarigenom Kongl. Amiralitets Collegium må få befallning, at upbåda Compagniet til större eller mindre antal: 1:o, Alt som där befinnes brist uti det faststälte Timmermans antalet, antingen de äro döde, permitterade, eller på särskilte arbeten commenderade, hälst penninge Fonden och Timmermans antalet bör följas åt; Dock som medelst afringningar, Helgedagar, samt wid flere tilfällen, öfwerskott blifwer af summan, som tidigt bör anwändas, på det Flottan och Nybyggnader ej må sakna den drift, som wederbör och fordras til deß wid magt hållande, hälst det kan ske utan gravation för Staten; Så kunde Högbemälte Collegium, 2:do, wara förbundet i sådan händelse upbåda resten af Compagniet, och i fall det helt och hållit ej medtages., 3:tio, aldrig någon Timmerbåtsman, Handtwärkare eller enroullerad upbådas förr än hela Compagniet är uti lika tjenstgöring, och 4:to, at Compagniet, när det icke behöfwes, som sällan lärer hända, det då får wara fritt och förse sig sjelft, emedan som sagt, är i sådant fall ej heller betarfwas många Båtsmän, samt, 5:o, at Öfwer-Skepps-Byggmästare Sheldon måtte lämnas Passevolance, Skrifware, Profoss och 2:ne Gemena, på det han altid måtte weta hwar folket är, samt wara beredd at skaffa det til tjenstgöring, när på fordras, hwilket alt är öfwerensstämmande med Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegii Betänkande hos Hans Kongl. Maj:ts af d. 4. Augustii 1761., och hwarigenom frågan om tilgång och Fond til folkets aflönande af sig sielf förfaller, emedan deße i slik händelse lönas af det, som eljest anwändes til Timmer-Båtsmäns aflöning.

N:o 1.

Kongl. Maj:t wil härmed i Nåder hafwa Constitueradt och Förordnadt Skepps-Byggmästaren wid Deß Örlogs-Flotta Gilbert Sheldon, at wara Chef för ett Handtwärks och Timmermans Compagnie, som nu wid Amiralitetet kommer af honom at uprättas och under Marinier Corpsen at begripas: Beståendes honom därwid de förmoner, som samma befäl åtfölja; Hwilket wederbörande til underdåning efterrättelse länder. Stockholm i Råd-Kammaren d. 9 Augusti 1758.

ADOLPH FRIEDRICH.
(L. S.)

S. DAHLGREN.

Constitutorial för Skepps-Byggmästaren Sheldon at wara Chef wid Handtwärks och Timmermans Compagniet.

Med sitt Höga Original lika lydande intygar.

GUST. AD. PETTERSEN.
Int. Actuarie.


(*) Med TimmerBåtsmän förstås inga andra, än Indelnings Båtsmän, hwilka lönas af Bonden eller Hemmans Innehafwaren, och således äro pliktige, at wid skeende upfordringar, infinna sig antingen til släp-arbete på Kongl. Skeps-Wärfwet, eller ock at gå til Sjös.

Deße när de kunna göra Timmermans arbete, undfå deßutom Dagelön i penningar af Timmermans Summan, och kallas således TimmerBåtsmän, då de emedlertid för annan tjenstgöring äro frie, och touren därtil för deras Kammerater så mycket oftare infaller.


N:o 2.
Transumt af Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Bref af den 2. October 1758.

2. §.

Som Wi tilförene befalt, at denne inrättning borde så lämpas, at Wärfnings-penningarne efter hand kunna indragas, så komme sådant at ske på följande sätt; Mariniererne äro ej förbundne at för deras Ordinaire Gage oftare än hwarannan dag gå på arbete. Däremot när Manskapet af detta Compagnie, til Timmermans arbetet eller emot Handtwärk på Wärfwet uptages, komma de dageligen däremot at fortfara. Därigenom får Kronan för lika underhåll nästan dubbelt mera af detta folk, än de öfrige Marinierernes, när, hwad deße om året igenom, kosta Kronan på hwarje, och icke på hwarannan dagspenning för de förre, blifwer afdragit; Och dymedelst kan Wärfnings-pennigarne igenom kortare tid än twå år återwinnas.

Rätteligen Transumerat intygar

GUST. AD. PETTERSEN.
Int. Actuarie.

N:o 3.
Utdrag af Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegii Protocoll hållit i Carlscrona d. 9:de Julii 1761.

Inkallades Herr Skepps-Byggmästaren Sheldon och förestältes honom följande, nemligen:

1:o, At när Kronan ej behöfwer Manskapet af det honom anförtrodde Timmermans och Handtwärks Compagnie, så åtnjuta hwarken de eller Herr Skepps-Byggmästaren Sheldon något af Kronan, hwarigenom den besparing winnes, som Kongl. Brefwet af d. 8 Junii sidstledne påsyftar.

2:o, Så snart Kronan åter behöfwer dem såsom Timmermän och Handtwärkare bör Herr Skepps-Byggmästaren Sheldon, inställa så många af dem, som Kongl. Collegium finner nödige, då det sker på Manskapets egen resekostnad hit.

3:o, Så många som då upfodras åtnjuta detsamma som dem nu bestås.

4:o, Lekales Herr Skepps-Byggmästaren i Proportion af antalet, dock om 50 Man eller deröfwer uptagas så åtnjuter som Passevolance efter Compagniets fulla styrka, i likhet med hwad Kongl. Maj:t detta Compagnie i Rådet bestådt, men frikarlar efter det upfordrade antalet.

5:o, På det han må wara i stånd at hålla redo uppå Compagniet, bestås honom ständigt det nu wanliga underhållet på en Prophoss och 2:ne Gemena, hwilka han kan kringskicka på alla nödige ställen, och äfwen nyttja til Wärfning at ärsätta afgången. Med föregående förklarade Herr Skepps-Byggmästaren Sheldon sig nögd, Afträdde, År och Dag som föreskrifwit står.

Efter befallning
AND. BORGH.

1761 d. 5/10 i Sjö-Militie-Contoiret.

Med Originalet enligt, betygar
GUST. AD. PETTERSEN.
Int. Actuari i Amir. UnderRätten.

N:o 4.
Transumt af Amiralitets Collegii underdåniga Riksdags berättelse daterad d. 1 Aug. 1760. 2:dra Hufwud omständigheten.

Collegium bör fördenskul intet förtiga huru mycket Skepps-Byggmästaren Sheldon i denna och flera så wicktiga omständigheter lättat Collegii omsorg och befrämjadt ändamålet af deß bemödande, ty utom hwad

1:mo, Nästföregående 18 §. underdånigst, är därom förmält at han åter satt den gamla och oskattbara reparations Skepps-Dockan i sitt förra stånd och det med mycken förbättring, så har han

2:o, Öster om Skepps-Dockan på Lindholmen låtit bortspränga ett stort onyttigt berg, som wid Wattenkanten warit af 16 fots högd, hwarigenom han giordt upfyllning i Sjön på 12, 14, 16 och 20 fots djup samt dermed til 3490 quadrat alnar utwidgat stranden, och deßutan på Landet utrummit en ny jemn plan af 18615 quadrat alnar, förwarat åt sjökanten på ett tilförene här owanligit sätt, med fasta gråstens Moulier på 20 fots djupt watn, därwid han anlagdt 2:ne 70 Canon Skepps staplar, hwaraf den ena redan för detta, så til stapel som aflöpnings sjöbädd blifwit förfärdigadt, därpå nya 70 Canon Skeppet Prince Gustav blifwit bygd och d. 6 Nov. 1758 lyckeligen aflupit. Berörde Sjöbädd är inrättad på ett nytt sätt af 126 fots längd i sjön på 22 fots djupt waten. På samma sätt

3:o, Har han på Wärfwet wid den så kallade 1:sta eller Östra Stapelen anlagt en dylik Sjöbädd, därpå 60 Canon Skeppet Prince Carl blef bygdt, samma dag lika lyckeligen aflopp, på hwilket ställe ett nytt 60 Canon Skepp nu åter är upsatt.

Om deße för Riket fördelaktiga nya omständigheter blef hos Eder Kongl. Maj:t d. 9. Nov. 1758 pag. 4256 underdåniga berättelse aflagd och uti Eders Maj:ts nådiga Swar af d. 20 i samma Månad pag. 4262. äro de på nådigt sätt ansedde.

4:o, På den förstnämde Stapelen på Lindholmen upsattes i stället ett nytt 70 Canon Skepp. Öfwer denne Stapelen upfördes nu ett fast Stenskiul, som är under fullt arbete.

5:o, Den andra Stapelen på Lindholmen är til planeringen och Moullien likaledes färdig, och återstår allenast Sjöbäddens fullbordande.

6:o, Hwad angår platserne emellan nya och gamla uphalnings bäddarne på Lindholmen, hwilka för detta warit oländige och onyttige, liggande nära wid grundt watten samt en med åtskilliga Skeppswrak, upfyld wik och strand, så har Skeps-Byggmästaren Sheldon äfwen förwandlat dem uti en skön upfyld plan af 5100 quadrat alnar.

7:o, Wid bägge sidorne af gamla uphalnings platsen har han af den wid bergens bortsprängning fallne stenen anlagt fasta sten Moullier, hwarigenom hamnen tillika undgår, at icke upgrundas af fylning och orenlighet, som nedflyter ifrån stranden. Därhos är ett fält af 5500 quadrat alnar på sielfwa landet planerat til hwarjehanda angelägna behof, men i synnerhet tienar det

8:o, At nyttja ett af naturen förlänt förträffeligit tilfälle at fram bättre anlägga en ny eller den 3:dje Skepsstapelen på Lindholmen långsåt gamla uphalningsplatsen.

9:o, När Örlougs Skeppen för detta äro blefne giorde komma at införas i SkeppsDockan, har man måst giöra dryg kostnad at Transportera Skeppens Canoner och öfriga tilbehör på de därtil förordnade ställen, nemligen Canonerne på det ena, Tacklingen och Utredningen på ett annat, Ballasten på det 3:dje och så widare, hwartil 8, eller 14 dagar upgådt, alt efter Skeppens storlek och beskaffenhet, til hwilken ända Skeppen måst förläggas ifrån det ena aflägsne stället til det andra, hwilket icke heller kunnat undwikas när Skeppen kommit utur Dockan, innan det åter kunnat läggas i laget. Som nu den gamla Skepps-Dockan på intet sätt är stridande med den nya Docke-inrättningen, utan fast mera blifwer sedan som för omistelig, men nyttan deraf märkeligen beswäras, med förberörde ganska dryga omkostningar, så har til deras afböjande för den följande tiden en ny swår bråbänk efter Skepps-Byggmästaren Sheldons upfinnande förledit år wid Lindholmen af honom blifwit anlagd, utan för ett gammalt Skeppswrak, med en af honom likaledes inventerad Swängkran, som kostar ganska litet, hwarigenom icke allenast hälften af den förra kostnaden besparas utan ock långt mera i tiden, som är så kostbar, winnes, hwartil än en annan oskattbar förmån kommer nemligen, at man kan utur Skeppen taga och på denna Bråbänken uplägga Ballasten, på det de ner i hål-Skeppen kunna wädras rengiöras och förbättras.

En sak som ganska mycket bidrager til Skieppens Conservation, men hit intil sällan låtit sig giöra i brist af en dylik inrättning.

10:o, Äro flera Sten-Moullier på lika sätt anlagde, hwarigenom pålningar och Hammarband af träd, som så mycket föröda skogarne och ju längre ju mera falla, ganska dyra, kunna framdeles undwikas. Därhos han upgifwit en fördelacktig plan til flere sådane anläggningar, hwarigenom tillika rumm på Lindholmen blifwer til den 4:de nya Skieppsstaplen at nytjas i fall en sådan handläggning blefwo nödig, hwartil der eljest är nog sälsynt at råka på tienligit ställe. Förenämde nya bråbänck har des utom den nytta med sig at ännu den 5:te nya stapelen kunde om så omträngds anläggas Öster om 1:sta Stapelen inpå Warfwet. Denne tilgången af lägenhet til flera staplar, är förträffeligit om det i framtiden finnes nödigt, at flere Skiepp tillika skulle blifwa qwarstående på Staplarne under skiul innan de aflöpa. Än widare,

11:o, Har han wid 2:dra Skiepsstapelen in på Warfwet anlagdt en ny Sjöbädd, likaledes med grundwall af sten. På denna stapelen är en swår Lastdragare upsatt, men annars kunna äfwen 60 Canon Skiepp där byggas likasom dett tilförene skedt.

12:o, De omförmälte nya Sjöbäddar äro inrättade på et aldeles nytt sätt af 100 ā 130 fots längd, så at Skieppen icke såsom tilförene kunna brytas enär de aflöpa, om de än äro helt färdige, derigenom är hwar och en af deße Sjöbäddar tillika tienlig til en uphalnings-bädd; helt nytt är ock så dett at berörde Siöbäddar äro i sielfwa watnet ifrån grunden af sprängd gråsten, så godt som upmurad, efter därtil anlagde stolar, hwarpå sedan en af trä förfärdigadt Siöbädd, blifwer under wattnet fäst uti en jämnt docerande plan; Inrättningar som tilförene utan ganska kostsamma Kajdammar äro ansedde för omöjeligen, hwarföre ock saknaden af denne kundskapen kostadt en del andra Riken tunnor Guld.

13:o, Har han Inventerat sådane nya dictalber med de hammarband uti Kryset, som äro waraktigare i längden än de förra; Och som de äfwen kunna nyttjas på hård bon, där pålar annars ej kunna nedslås, hwarföre de icke tilförene kunnat där brukas, så tilskyndar detta Kronan tillika merckelig besparning af tåg och fastmakare med flera fördelar, sidst

14:o, War den angelägna Krono-Qwarnen wid Lyckeby emot hösten 1759. af en oförsedd händelse råkad i en äfwentyrlig belägenhet, men Skiepps Byggmästaren Sheldon, upfant, medel til förekommande deraf och til de derwid nödige reparationer; Genom honom blef dett ock innom nog kort tid och til merckelig besparing för Kronan wärckstäld.

Detta sidsta finnes närmare af Collegii Resolution den 7. Sept. sidstledne pag. 220 på en derom inkommen berättelse och alt det öfriga har han utförligen anfört i deß berättelse pag. 241. med 2:ne därwid bifogade ritningar pag. 254 och 255. hwarhos han å daga lagt, huru detta alt är förrättadt med största besparing och för en stor del, nästan på et otänkbart sätt.

Eder Kongl. Maj:t har i Des högstberörde Bref af den 20 Nov. 1758 pag. 4262. om Örlogs Skieppen Prince Gustav och Prince Carl aflöpande Nådigst förklaradt at oftanämde Skieps-Byggmästaren giordt sig förtient af Eders Kongl. Maj:ts Nådiga hugkomst, hwarom Collegium feck befallning at å Eders Kongl. Maj:ts Höga wägnar lämna honom tilsäjelse och försäkran, då han nu i underdånigste förberörde måtto aflagt så många flera nya och för Riket mycket gagneliga prof af skickelighet och förfarenhet samt nit och ömhet för Kronans tienst; så bör Collegium så mycket mindre underlåta at underdånigst anmäla honom til Eders Kongl. Maj:ts Allernådigste åtanka, på något emot så berömlige förtienster swarande sätt, til hans och andras widare upmuntran.

Föregående wara rätteligen transumerat, intygar

JOH. ARON BORGH.

At föregående Transumt är med den videmerade afskriften lika lydande, intygar

GUST. AD. PETTERSEN.
Int. Act. i Am:ts Under-Rätten.

Utaf alt föregående är klart och tydeligit, at detta Marinier- och Handtwärks Compagnie warit såsom för Kongl. Maj:t och Deß Örlougs-Flotta ganska fördelaktigt, och på så fasta skäl och grunder uprättat, at i den händelse någon mer eller mindre betydelig Nybygnad skulle hända, tyckes deß bibehållande wara oumgängeligit.


STOCKHOLM,
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1765.


Berättelse, om ett Öfwer-Skeps-Byggmästaren Gilbert Sheldon i nåder den 9 Augusti 1758. anförtrodt Timmermans-Handtwärks Compagnie, hwilket wid Kongl. Amiralitetet i Carlscrona blifwit upprättadt; Men icke sedan 1761 d. 27 Maji fådt göra synnerlig tjenst til d. 27. April 1762, då Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegium för godt funnit at låta det helt och hållit afgå; Hwar efter Kongl. Maj:t Öfver-Skeps-Byggmästarens däröfwer anförde underdåniga beswär i nåder bepröfwat, och han ytterligare wändt sig til Riksens Höglofl. Ständer, hwars Secrete Utskott innehafwer deß Memorial under N:o 421.
Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1765. 15 s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.