Kongl. Maj:ts
Nådige
Förklaring,
Öfwer
Thes genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente af then 28. Julii 1741. til rättelse så wäl för Kongl. Maj:ts Örlogs-Skepp som Commiss-Hafware under påstående Krig emot Czaren af Ryßland.
Gifwen Stockholm i Råd-Cam[m]aren then 14. Augusti 1741.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet,
Hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. &c. Giöre witterligit, at såsom til ändamålets erhållande med Wårt genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente, hwarefter Wåre Örlogs-Skepp så wäl som Commiss-hafwarne böra sig rätta under påstående Krig emot Czaren af Ryßland, en och annan omständiget finnes nödig, at ännu tilläggas; Så wele Wi härmed i Nåder ytterligare hafwa påbudit, thet följande puncter therwid noga i akt tagas, och af wederbörande efterlefwas:

1.

Ibland the Contrabande waror, som uti 7. §. af bemälte Wårt Reglemente upräknas, pröfwe Wi angelägit at Salt och Bly äfwen bör förstås, så at om något Skepp eller Fartyg innehafwer sådan ladning, och ärnar sig til fiendteliga hamnar, bör thet wara Confiscabelt. Sammaledes, om starkare besättning än wanligit wara plägar, skulle finnas på the til Ryske hamnar i Östersiön eller til Archangel ärnade främmande Nationers Fartyg, måge the äfwen upbringas och confisceras.

2.

Ehuruwäl 10. §. af Reglementet förmår, thet alla Prise-Saker uti Wårt och Riksens Commercie Collegio böra uptagas, ransakas och afdömas; doch som hända kan, at sådane til priser förfallne Fartyg blifwa upbragte på någre härifrån aflägse orter, och thet således skulle förorsaka långsamhet och tidens utdrägt samt widlyftiga resor och omkostnader för upbringaren, om saken här skulle afgiöras; Så pröfwe Wi bäst wara til alla hinders och widlyftigheters undwikande, härmed i Nåder at förklara, som äfwen 8. §. uti Förordningen om Commiss-farare daterad then 25. Martii 1719. förmår, thet öfwer the upbragte Skepp bör uti the Städer, ther Kongl. Ammiralitets Rätt är, af then samma saken ransakas, och ofördröjeligen afdömas, men i Städer, ther ingen Ammiralitets Rätt är; af then i orten warande Magistraten. Skulle then lidande parten per querelam wilja gå til närmaste Ammiralitets Rätt, skal sådant wara efterlåtit, äfwen som thet ock honom ej betagit blifwer, ther han förmenar sig med skäl kunna gå widare, at tå andraga sina beswär hos Oß skielfwe: Men äro bägge parterne med Magistratens dom nögde, förblifwer thet ther wid: Dock åligger wid then händelsen Magistraten sådant wid Ammiralitets Rätten berätta, och under påstående action, så länge saken genom laga utslag ej är fullkomligen afgiord, måste icke wara tillåtit at bryta Ladningen, eller något theraf försälja, så framt ej then samma genom långt liggande förderfwas, och Skepparen therom anhålla skulle, på hwilken händelse thet lemnas til förberörde Domares bepröfwande, antingen slika waror straxt böra för-auctioneras, eller och upläggas efter warornes beskaffenhet. Skulle ock Saken wara så mörk, at nödigt wore til bättre underrättelse at loßa, så bör jemwäl i sådant fall loßningen wara tillåten.

3.

Enär något Skepp eller Faryg blifwit fördt i hamn, och Upbringaren eller Commiss-fararen påstår, thet til prise wara förfallit, men documenterne finnas af Domaren ware klare och tydelige, at thet bordt fritt passera, måste Upbringaren eller Commiss-Fararen strax betala thet hinder och skadestånd, som Upbringaren then upbragte förorsakat, men ther then förre med en sådan dom ej wore nögd, utan högre Domstol söka wil, bör han innan saken widare til afgiörande företages, ställa Borgen så wäl för thet, som han redan blifwit dömder til, som ock för then skada, omkostnad och tidspillan, som härigenom widare förorsakas. Thetta alt så wäl som hwad för öfrigt uti Wårt Nådige Reglemente af then 28. Julii sidstledne stadgat är, hafwe hwar och en, som wederbör, sig til underdånig efterrättelse at ställa. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 14. Augusti 1741.

FRIEDRICH.


Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring, öfwer thes genom Trycket nyligen utfärdade Reglemente af then 28. Julii 1741. til rättelse så wäl för Kongl. Maj:ts Örlogs-Skepp som Commiss-Hafware under påstående Krig emot Czaren af Ryßland.
Pet. Momma, Stockholm, 1741. 4to, [12] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.