REGLEMENTE
FÖR
EXERCICEN MED ÅROR
FÖR
KONGL.
ARMÉENS FLOTTA.


Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis.


Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1796.


Exercice med Årorne på en Turuma.

Manskapet delas 4 Man til hvarje År.

N:o 1. blir ytterst vid lommen af Åran, och har at styra och föra den vid alla tilfällen, blir derföre en befaren eller mäst sjövan Båtsman.

N:o 2., 3. och 4. tagas sedan efter sin längd af det öfriga Manskapet, så at N:o 4. blir den kortaste och kommer närmast Relingen.

Hela ordningen af Årorne delas sedan på hvar sida i tvänne Divisioner, då den främsta hälften om Babord blir den Första Divisionen, den aktersta hälften om Babord Andra, den främsta hälften om Styrbord den Tredje, och den aktersta hälften den Fjerde Division.

En Officer har upsigt vid Rodden, och en Under-Officerare vid hvar Division, hvilkas ställen blir midt för sina afdelningar.

När Årorne skola nyttjas, Commenderas:

1:o Til Årorne öfver alt.

Då upställa sig hvar Åras Manskap midtskeps, vid det stället de skola ro.

2:o Färdige at föra ut Åror och Bänkar.

Alla N:o 3. och 4. gå til Åran, och trycka ner densamma med hvar sit knä, at N:o 3. kan taga ringen af Åran; bägge hålla i densamma, at den ej faller ner i vattnet. N:o 1., 2. träda til Bänkarne, N:o 1. fattar i dess svängande ända med bägge händerne, N:o 2. med den ena handen i Bänken och den andra i lösa ändan af Fotspjernet.

3:o För ut Åror och Bänkar.

N:o 1. och 2. föra då ut Bänkarne, och göra fast Fotspjernen. N:o 3. och 4. börja, så snart Bänkarne kommit något undan, at stiga öfver Åran med ryggen åt Relingen, och föra ut Åran tils de komma öfver Bänkarne. Vid Årans utförande i akt tages noga, at de ej få falla uti vatnet, at de alla föras lika ut, och at den ena intet kommer öfver den andra, hvilket förorsakar oordning.

Anmärkning. Åror och Bänkar föras ock särskildt ut, då det Commenderas: för ut Bänkarne, och sedan, för ut Årorne, hvilket sker som här beskrifvit är.

4:o Färdige at Ro.

N:o 1. tar Ringen af Åran, och jemte de öfriga lyfta Åran så högt öfver, at Lommen hvilar på dess knä; härvid i akt tages, at ej Åran får komma i vatnet.

Anmärkning. Detta Commando-ord nyttjas altid, då ringen varit pålagd, at dermed få likhet vid Roddens början.

5:o Ro öfver alt.

Härvid sänkes Årorne på en gång i vatnet, rättandes sig sedan alla efter aktersta Åran: de aktersta på bägge sidor ha ögonen på hvarandra, och hålla jemn tact. Årorne föras väl af N:o 1. akterut, och Manskapet dra dem med kraft hurtigt tilbaka.

6:o Rätta Er i Rodden.

Då rätta alla ytterligare sig efter sin förevarande År, och bli altid N:o 1. ansvarige för jemn rodd. Skulle det behöfvas under Rodden med hela ordningen, för någon Division, nämnes den.

7:o Färdig at Stryka.

Stiga alla N:o 1 up och vända sig med ansigtet förut; de öfriga ro tils det Commenderas:

8:o Stryk.

Alla N:o 1. draga då Åran til sig, de främsta ge då tackten dertil; de öfriga skjuta då på Åran i stället för at dra den åt sig.

9:o Rätta Er i Strykningen.

Sker som rättning i Rodden.

10:o Ligg på årorne.

Då hålles up at ro eller stryka. N:o 1 sätter sig i senare händelsen på sin Bänk, hållandes År-Lommen på knäet.

11:o Hvila.

Då tryckas alla Årorne til Däcket. N:o 1. lägga ringarne uppå, men Manskapet bli sittande på sina bänkar.

Anmärkning. Då med Divisioner skal ros eller strykas m.m, nämnes altid den Division, medelst Commando-ordet: Första, Andra, Tredje, Fjerde Division, Ro, Färdige at stryka, Ligg på Årorne &c. Då någon Division skal falla in i samma tact som en Division förut innehar, afpassas momentet til commando-ordets utsägande, då den förut roende eller strykande Division, lyfta Årorne utur vattnet, hvarigenom jemn Rodd fås.

12:o Färdige at föra in Åror och Bänkar.

Alla resa sig då up. N:o 3. och 4. stiga strax öfver åran, och trycka den ner til Däcket, at N:o 1. kan aftaga ringen. N:o 1 och 2. stiga utur vägen vid ändan af Bänken, at vara tilreds at fatta i den.

13:o För in Åror och Bänkar.

Då föra N:o 3. och 4. in Årorne, och så snart Åran kommer öfver tvänne Bänkar, fattar N:o 1. i Bänkens svängande ända. N:o 2 tar löst Fotspjernet, och fattar med ena handen det, och med den andra i Bänken, då de börja föra in Bänkarne, på sätt de blifvit utförde. Så snart Årorne kommit bordvarts, läggas ringarne på, Manskapet resa sig up, och ställa sig sedan midtskepps som förut.

Anmärkning. Åror och Bänkar kunna ock särskildt införas, då det Commenderas: För in Årorne, och sedan För in Bänkarne, hvilket sker som sagdt är. Commando orden: Rätta Er, brukas endast då det kan behöfvas, när de som Ro eller Stryka ej hafva jemn Tact.

Efter de principer hvilka nu för en Turuma utstakade blifvit förrättas äfven Exercicen med Åror uppå alla andra Fartyg.


Reglemente för Exercicen med Åror för Kongl. Arméens flotta.
Stockholm. Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1796. 4to, 5 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.