Huvudtåg

At proportionera huru många Hufwudtåg eller Spännen böra wara uppå hwar Mast och Stång efter Skieppens Längd öfwer Stäfwen. Dätta har warit af ålder brukeligt ibland andra Nationer. At ett Skiep af 100. foot lång öfwer Stäfwen får 6. Hufwud Tåg på hwar sida uppå Stormasten, och för hwar 20de foot Skieppet är Längre än som 100. foot öfwer Stäfwen til ökes ett Hufwud-Tåg uppå hwar sijda eller ett Spänn. Men om Skieppet ät Kårtare än som 100de foot öfwer Stäfwen, gifwes gemenligen mindre uti Spantalet.
Thomas Rajalin: Skiepz-Byggeriet. Carlskrona, 1730, p 183.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius