Kongl. May.tz
PLACAT,
Och
Påbudh/
Att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet.


Tryckt i Stockholm aff Nicolao Wankijff/ Kongl. Booktr.


Wij CARL/ medh Gudz Nåde/ Sweriges, Giöthes och Wendes Konung/ Stoor-Förste til Finland/ Hertigh i Skåne/ Ehstland/ Lijfflandh/ Carelen/ Brehmen/ Verden/ Stettin/ Pommern/ Cassuben och Wenden/ Förste til Rügen/ Herre öfwer Ingermanland och Wißmar; Så ock PfaltzGrefwe widh Rhein i Beijren/ til Gülich/ Clewe och Bergen Hertigh/ etc. Giöre her medh witterligit/ att såsom Wij wåre Vndersåtares Wälfärd/ theras Handels och Navigations Säkerheet/ medh särdeles Omwårdnadt och Försorgh/ widh desse fahrlige Krigztijder/ och the dem widhängiande oreder til Siös/ hafwa behiärtat och ansedt/ och fördenskull jembte the Förmåhner hwilke them til theras trafiqvers Säkerheet ära förskaffade/ i nåder til öfwerflödh Oß låtit behaga/ wisse Convoijer att förordna/ som the til Siös Handlande beledsaga/ och vnder theras conduite, för Wåldsamme Vthplundringar och vpbringande beskydda kunna. Altså ock emedan Wij fuller hade bort förmoda/ att thenne wår nådige Försorgh/ skulle medh then Hörsamheet och Willigheet erkännas/ som kunde gifwa wår gode och nådige intention ett behörigt nöije; Men medh Mißhag förspöria moste/ huruledes/ hwad Wij til wåre Vndersåtares Commerciers Trygheet förordnat hafwa/ någre ther aff/ vthaff een otijdig och straffbahr wårdslößheet/ affsijdes sättie/ och thet til föllie/ icke wela betiäna sigh vthaff wåre Convoijer, vthan/ then Securität the vnder theras Protection hafwa kunna/ icke nyttiandes/ förfalla vthi the Olegenheter/ som både them sielwa ruinera, jemwähl och andre medh them vthi större Olämpor störter. Hwarföre och på thet wår Intention medh Convoijerne på sådant Sätt icke måtte onyttigh/ och then åhåga Wij ther widh dragit hafwa för wåre Vndersåtares Wälfärdz befremiande/ fruchtlööß giöras; Ty är hermedh Wår alfwarlige Willie och Befallning/ til alle wåre traffiqverande Vndersåthare/ så Reedare som Skippare/ att ingen sigh vnderstår vthan Convoy nogot Swenskt Skiep och Fahrkost at låta vthgå/ efftersom ther nogon sigh fördristar/ emoot thetta wårt Förbudh thet at giöra/ han icke deste minder skal wara förplichtadt Convoy-Penningarne/ lijka medh the andra att erleggia/ och ther honom nogon olycka/ vthaff närwarande Krigztijders Osäkerheet drabbar/ vthaff Oß ingen Handrächning til sin redress hafwa til att förwänta/ vthan draga sin tagne skade til ett Straff att hafwa wår nådige Disposition medh Confoyerne [!] försummat och förwårdzlösat. Hwilket hwar och een skall hafwa at låta sigh wara til een åthwarning/ och thenna wår anbefallning/ sig til hörsam Effterrättelse att ställa. Til yttermehre wisso/ hafwe Wij thetta medh wår egen Hand vnderskrifwit/ och medh wårt Kongl. Secret bekräffta låtit. Datum vppå wårt Slott i Calmar den 2. Octobris Anno 1673.

CAROLUS.
(L.S.)


Kongl. May.tz Placat, och Påbudh/ att deß til Siöß traffiqverande Vndersåthare skola betiäna sigh aff Convoyer til dehras Säkerhet.
Stockholm. Tryckt aff Nicolao Wankijff/ Kongl. Booktr., [1673]. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.