TAXA
Och
ORDNING/
Huru Slyße-Penningarne wid Hielmare Slyßar skola upbäras.
Dat. Stockholm den 24 Maji,
Anno 1701.


STOCKHOLM/
Tryckt uti Kongl. Boktryckeriet hoos Sal. Wankijfs Enckia.


TAXA och ORDNING
Huru Slyßepenningarne wid Hielmare Slyßar skola upbäras/
Nembl.

Farkosterne. SölfwerM
Dal. öre sexl.
1. Skuta förutan Lasten af en 5 a 600 sk#. Last betalar 4.
1. Dito af 3 â 400 Skeppunds Last 3.
1. Dito af 200 Dito Last 2.
1. Jagt af 100 Dito Last 1. 16
1. Stor Fählbåt om 80 â 100 Dito Last 1. 16
1. Mindre Dito af 50/60/70 Dito Last 16
1. Sumpebåth 16
Godz/ som består i Skeppundz Wickt/ Nembl.
1. Skeppund Stång Järn af 18 Lißpund Örebro Wicht. 3
1. Dito Tacke Järn 23 Lißpund och 12 Marker 4
1. Dito Oßmundz Järn af 20 Lißpund 3 2
1. Dito Kåppar/ Ten/ Bly/ Ståhl Järn-Grytor/ stora Pannor betalas effter Skeppundet och Stångjärns Wicht 3
Lijn/ Hampa/ Fläsk/ Kiött/ Ost/ Smör/ betalas efter Skeppundet och Stångjärns Wicht 3
1. Kakelugn/ Spijshäll/ Upståndare/ Kiökshäll af gutit Järn betalas efter Tackjärns Wicht ā Skeppundet 4
1. Skeppund Tiärat Toug ā 20 Lißpund 3 2
1. Dito Otiärat Toug ā 20 Lißpund 2 3
1. Tunna Spijk som den är tung till Wichten om 1. Skeppund. 3
1. Fierding Askersundz Spijk som den är stor til/ och Wichten betalas efter Stångjärns Wicht ā 18 Lißpund/ Skeppundet 3
Godz/ som föres i Fath/ Tunnor/ Oxhufwen/ Pijpor/ Åhm/ eller Ankare.
1. Pijpa Wijn det ware sig af allehanda slag 8
1. Oxehufwud Dito 5
1. Åhm Dito 4
1. Ankare Dito 1
1. Tunna eller Fath Mumma 4
1. Fath Dubbel Öhl 4
1. Fath Swafwel 4
1. Fath Victril 4
1. Fath Trahn 4
1. Fath Ättika 4
1. Kiöpmans Kramfat med Speceri eller andra Saker 6
1. Fath förtent Bleck Deße Fath äre ey större än Fierdingar. 4
1. Fierd. oförtent 3
1. Tunna Salt/ Råg/ Korn/ Malt/ Hwete/ Hafra/ Erther/ Miöhl/ Gryn/ Lax/ Sill/ Strömming/ Torsk/ Tiära/ löst Godz/ eller hwad Godz det är/ som begripes emellan twenne Bottnar/ hwar Tunna 3
1. Tunna Hufwud-Kåhl/ Morötter/ Palsternackor/ Rofwor eller annor Trägårdz Frucht/ 2
1. Tunna Surkåhl 3
1. Tunna insaltat Kiöt 4
1. Tomm Tunna 1
Godz uti Kistor eller sielfwa Tomma Kistorne.
1. Tom Kista som föres til Sahlu 2
1. Kiöpmans Kramkista 6
1. Kiöpmans Packa med Styckegodz 6
1. Mindre eller Bokbindare Kista 4
1. Reesekista eller Matkista 2
1. Kista Glas 3
1. Matspan 1
Timber eller Tolfter.
1. Tolft Timber af 20 eller flere Alnar. 6
1. Tolft til 18 ā 10 Alnar. 4
1. Tolft Sågestockar 4
1. Tolft Bottnbräder. 4
1. Tolft Enckla Dito 2
100. Sparrar/ Påhlar eller Lechtens 8
Allehanda slags Hudar/ berede eller Oberedde Skinwaror/ Nembl.
1. Elgehud beredd 4
1. Dito oberedd 2
1. Däcker Oxehudar barckade 6
1. Dito obarkade 3
1. Däcker Koohudar barckade 4
1. Dito obarckade 2
1. Dito Båckskin beredde 4
1. Dito Båckskin oberedde 2
1. Dito Fårskin/ Lambskin/ Kalfskin beredde 3
1. Dito oberedde 1
Lefwande Kreatur.
1. Oxe/ Stuth/ Koo/ eller Häst 3
1. Giödder Kalff eller 2 ā 3 Åhrs Gammalt Nöth 2
1. Båck/ Geet/ Gumse eller Får 1
1. Swijn 2 ā 3 Åhrs gammalt 1
1. Ung Swijn 3
1. Kalckon 1
1. Gåås 4
Wagn- eller Släde-Redskap.
1. Kareth med 4 Hiul 5
1. Ny Rustwagn 4
1. Caless 3
1. Par Hiul 1
1. beslagen Släda Fransk 2
1. Lång Släda 2
1. Plog med alt tilbehör 3
1. Harf Dito med alt behöör 3
Linne- Ull- och Skinn-Pertzedlar.
1. Bolster-Wahr stoppat 2
1. Bolster med Fiäder uti 3
1. Sparlakan til en Säng 1
1. st. Dräll a 10 eller 20 Ahlnar 2
1. Bordkläde 1
1. Sängetäcke stoppat 1
1. Rya 3
1. Hufwud Bolster 1
1. Stor Ryße Päls 2
1. Dito lijten 1 3
1. Ludit Foder til Råck/ ware hwad slag det må 5
1. Biörnskins Hud 4
1. Wargskins Hud 3
1. Fijn Hatt 1
1. Dito Grof 3
1. st. Walmar ā 12 Ahlnar 2
Järn Pertzedlar.
1. Dußin Hand Sågar 4
1. Ref Hästeskor 3
1000:de eller 40 gång Söm 2
1. Dusin Tälgebijlor 2
1. Dusin Huggyxar och Handyxor 1 3
1. Dusin Järn-Grimskaft och Hundkiädior 1
1. Dito Förtent Fönsterbeslag 4
1. Dito Oförtent 2
1. Dito Förtente Låås och Gångiärn til Dörar 4
1. Dito Oförtent 2
1. Dito Eldgaflar 4
1. Dito Gorådz Järn 6
1. Bößa reflad eller Hagelpust 4
1. Par Spårar 1
1. Par Betzelstänger 1
1. Dusin Lijar 2
Trä-Redskap/ som behöfwes til et Hushåld.
1. Stort Skåp 2
1. Dito Mindre 1
1. Bord 1
1. Dusiin Karmstolar 4
1. Dußin beklädde Stolar med Läder 6
1. Dito Ämbar/ Byttor/ Kannor/ Stop och Bißmar 2
1. Dußin Såhr eller Fothebunkar 4
1. Korg Säng 3
1. Bräde Säng 1
1. Bord af Steen 3
1. Par Ordinarie Qwarnstenar 2
1000:de Tegell 4
1. Fambn Wed 2
100:de Bandstakar 1
Fiske Wahror.
1000:de Kräfter 4
All Torr Fisk af allehanda slag betales efter Lißpundet 1
Läder Redskap.
1. Sadel med Betzel 2
1. Sehle med Tömmar 1
1. Dußin Grimmor 3
Glas.
1. Dußin Winglas 1
1. Dito Öhlglas 1
1. Dito Glas Flaskor 3
1. Tomt Flaskefoder 1
Noch tilkommer.
1. Palm Höö 3
1. Tiog Halm 2
1. Båtten Ryßetwål 3
1. Rijs Papper 4

Härwid böre och Efterfölliande Puncter observeras, Nembl.

1.

TAges alle wid detta Slyßwärket Embetzhafwande och Betiente/ högre och nedrigare under Kongl. May:tz hägn/ frijd och förswar/ och blifwer härmed wid Kongl. May:tz Onåde förbudit hwariom och enom/ ehoo han är/ och under hwad Prætext det skie må/ dem antingen med Hugg och Slag/ Skimpf/ Oqwädens- eller andre Skiälsord/ för deras Embetens förrättande skuld/ anten på Contoiren, Farkosterne eller annorstädes at öfwerfalla eller otilbörligen handtera/ utan der någon förmehnar sig hafwa dem något at tilltala/ då giöre sådant anten hoos Kongl. Cammar-Collegium, eller/ om Saken allenast af den beskaffenhet woro/ för Herr Landzhöfdingen/ eller elliest för Lag och Rätta/ efter som Förewettandet och Ursprunget af Saken wara kan. Hwarhoos samptl. ofwanberörde Betiente alfwarligen förmanes/ at de uti sine förrättningar och Tienster sig så förhålla/ at de icke tilfoga någon den ringaste Oförrät/ utan sig aldeles effter Kongl. Förordningar och deras Instructioner rätta/ och alle efter Stånd och Wärde tilbörligen och wäl bemöta.

2.

Blifwer härmed alfwarligen förbudit/ det ingen Skepare sampt deß folck/ eller någon fremmande må understå sig/ at sielf öpna Slyßarne/ eller i någon måtto röra wid Slyßwärcket/ wid Straf till giörandes/ för den som däremot bryter.

3.

Såsom Kongl. May:tt med en stoor bekåstnad låtit detta Slyßwärcket til de trafiquerandes Nytta och bequemlighet inrätta/ dy blifwa och Wederbörande härmed förbudne/ at föra deras Godz Landwägen/ utan skola de wara förplichtade genomfahrten wid Slyßarne at nyttia och bruka/ wid Wijte till giörandes.

4.

För de Wahror och Godz/ son [!] uti denne Taxa icke specificerade äre/ böra Slyßpenningarne jemwäl erläggias ā 1 pro Cento i Proportion af Wärdet.

5.

Efter Ofwanbemelte Taxa skola alla richtigt angifwa/ wid straff til giörandes/ och de som komma ifrån någon Stadz Hambn/ hafwa wederbörlig Attest med sig/ hwad Tunnetahl/ Wicht eller ofwanberörde Wahror dhe innehafwa/ på det/ at de icke till hinder af deras Resor må med någon Visitation uppehållas.

6.

Alle Factorie Pertzedlar/ som komma ifrån Örebro eller andra Orter/ och äro Kongl. May:tt enskylt tilhörige/ såsom Musqueter, Pijkar/ Rustwagnar/ Spijksehlar/ Sadlar/ Trummor/ Skyflar/ Spadar/ Hackor/ Pickor/ Yxor och Tälliebijlor/ item alla Ammunitions Sorter passera utan Afgift/ doch måste Wederbörande til förekommande af alt Underslef/ derå först förskaffa sig och upwijsa Kongl. Krigs Collegii Attest. Ytterligare bör och öfwer alle andre Wahror/ som Kongl. May:tt tilkomma/ hwilka äfwenwäl utan Afgift passera, Landzhöfdingens eller andra wederbörandes Attest lijkaledes opwijsas; doch bör icke deß mindre alt sådant uti Rächenskaperne effter Taxan uptagas och emot ofwanbemelte Attester igen afskrifwas. Hwilket alle som wederbör hafwe sig at efterrätta. Datum Stockholm den 24 Maji 1701.

(L.S.)

På dragande Kall och Embetes wägnar.

Fabian Wrede. Carl E. Gyllenstierna.

H. Billingschöldh. P. Schnack. A. v. Grooth. J.C. Fleming.

Hans Pahl. Sam. Eenhielm.


Taxa och Ordning/ Huru Slyße-Penningarne wid Hielmare Slyßar skola upbäras. Dat. Stockholm den 24 Maji, Anno 1701.
Stockholm. Tryckt uti Kongl. Boktryckeriet hoos Sal. Wankijfs Enckia, [1701]. 4to, [14] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.