Kongl. May:tz
Förordning/
Angående afgifften wid fahrten genom Baggens Stäket/ som föliande Taxa utwisar/
Gifwit Heilsberg den 7 Junij 1704.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM.
Tryckt uthi Kongl. Boktr. hoos Sal. Wankijfs Änckia/ Af Joh. Henr. Werner.

.

KOngl. May:tz egne Fahrkoster/ som sig af denne Fahrten betiena willia/ skola passera frit för all Recognition och afgift:

De Båtar och Fahrkoster/ som härtils flutit där igenom med sin Last/ eller toma kunnat gå derigenom wid Opsiöö och högre Watn/ passera frit och utan afgift; så at alla Fahrkostar af hwad Footetahl de och äre/ som kunnat härtils gå där igenom wid högre eller lägre Watn/ skola wara ifrån afgifften befriade.

Män de Båtar och Fahrkostar/ som intet kunna flyta öfwer Stocken/ utan at den samma för dem öpnas måste/ böra erläggia därföre den afgifft som fölier/ Neml.

Sölfwermynt
Dal. Öre.
En Fisk Sump när den ey kan flyta öfwer Stocken 4.
Sammaledes en Båt ifrån 2 til 3 foot 8.
En ifrån 3 til 4 foot 16.
En ifrån 4 til 5 foot 24.
Ifrån 5 til 6 foot 2.
Ifrån 6 til 7 foot och däröfwer 4.
Ingen skal sig understå wid Stäkes-Sundet någon Ballast at utkasta på någon thera Sidan/ wid Confiscation af Fahrkosten/ och ett hundrade Dahler Sölfwermyntz Böter för den som där med beträdes.

CAROLUS.


Kongl. May:tz Förordning/ Angående afgifften wid fahrten genom Baggens Stäket/ som föliande Taxa utwisar/ Gifwit Heilsberg den 7 Junij 1704.
Stockholm. Tryckt uthi Kongl. Boktryckeriet hoos Sal. Wankijfs Enckia, [1704]. 4to, [3] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.