Kongl. Maj:ts
Nådige
Förordning/
Angående
Rote- och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet/
Igenom
Coop-vaerdie Fart.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 25. Oct. 1733.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM/ uti det Kongl. Boktryckeriet uplagdt/


Hos JOH. HENR. WERNER,
Directeur öfwer alla Tryckerien i Riket.


KOngl. Maj:ts Nådige Förordning angående Rote- och indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coop-vaerdie Fart. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 25. Oct. 1733.

ALdenstund Kongl Maj:t af Nådig omwårdnad och sorgfällighet/ huru deß och Riksens Siöfolck af Rote- och indelnings Båtsmän/ nu emedan Landet är wälsignat med Frid och ingen synnerlig Siöfart med de owärbare Cronofartygen förefaller/ icke desto mindre måtte hållas i öfning/ och få ärfarenhet uti Siöwäsendet/ på det til Riksens förswar/ när Örlog påkommer/ straxt måtte wara tilgång på godt och befarit Siöfolck; Och Kongl. Maj:t til ett så nyttigt och högstnödigt ändemåls ärhållande i Nåder för godt funnit at tillåta/ det ett wist antal af hwart Rote- och indelnings Båtsmans Compagnie måge åhrligen permitteras, at förhyra sig på Coop-vaerdie Fart/ så här i Öster-Siön/ som utom Öresund/ hwartil Kongl. Maj:t så mycket mera i Nåder warit benägen/ som der medelst deß trogne undersåtare/ hwilka äro Redare uti Skiepp/ emedlertid och under Fredelige tiden/ den förmon tilflyter/ at de utan möda städse tilräckeligen kunna få besättningar/ för deras Skiepp och Fartyg/ och icke behöfwa at söka Båtsfolck af Främmande Nationer, hwarigenom Hyrorne blifwa upstegrade; Hafwandes Kongl. Maj:t jämwäl haft deß Nådige afseende derpå/ at deß trogne undersåtare af Allmogen/ som hafwa indelning och Rotering til Båtsmanshåld/ utaf sådant permitterande ei måtte hafwa någon last/ utan det fast mera lända dem til nytta/ i så måtto/ at deras legde Båtsmän igenom Seglationens flitigare idkande kunna winna god trefnad på Siön/ i stället/ hälst de/ som nu i Fredlige tiden legde och antagne blifwa/ skulle när de komma på Örlogs Skieppen at giöra tienst/ af owanan til stor myckenhet försmächta/ deras Rotar til olägenhet och omkostnad med andre Karlars Legande/ hwar förutan deras Båtsmän sig och de sina så mycket bättre kunna ernära och försörja/ när dem under tiden lämnas tilfälle sig med Coop-vaerdie Fart något at förtiena. Fördenskul har kongl. Maj:t häröfwer i Nåder welat Förordna til alla wederbörandes efterrättelse/ som följer:

1.

Tillåter Kongl. Maj:t i Nåder/ at hwar Tijonde Man af hwart och ett Rote- och indelnngs Compagnie, får åhrligen permitteras at förhyra sig på Coop-vaerdie Skiepp/ doch utaf samma antal ei mehr än Tredie delen at fara utom Sundet och i Wäster-Siön/ utan de öfrige Twå Tredie delar böra anställa deras Fart uti Öfwer-Siön innom Sundet. Härwid bör doch i acht tagas/ at när touren är til något Compagnie, at det til åhrs tienst wid någothera Ammiralitet skal upbådas/ hwilket Compagnie-Officeraren notificeras, innan Afräknings Mötet warder hållit/ så blifwer den gången wid berörde Compagnie ingen permission bewiljad.

2.

När Officerarne wid Båtsmans Compagnierne hålla Recruterings och Afräknings Möte/ som skier först på åhret/ åligger dem/ hwar uti sitt Compagnie, at föreställa Manskapet denna Kongl. Maj:ts Nådige bewillning/ med antydan wid de Compagnier, som då ei upbådas/ at de/ som det åhret håg och lust hafwa til Coop-vaerdie Fart/ kunna sig då angifwa och deras Namn upteckna låta/ hafwandes Compagnie Officeraren sedan at meddela hwar och en således/ in til det i Första §. föreskrefne antal anteknad Karl deß permissions sedel/ hwarutinnan nämnes om Karlen är tillåtit at fara utom Sundet/ eller allenast i Öster-Siön.

3.

Med sådane permissions sedlar kunna Båtsmännen/ som dem bekommit/ straxt efter Afräknings Mötet/ eller emot den tiden Siöfarten öpnas/ förfoga sig til någon Siöstad och Hyra antaga/ då Redaren eller Skiepparen/ som Karlen förhyrer/ bör lämna derföre deß attest uppå permissions sedlen med förmälande/ på hwad resa/ huru lång tid och för huru stor Hyra/ antingen för hela resan eller Månads wis/ Karlen är betingad/ hwilken/ sedan deß permissions sedel är worden påskrefwen/ har dermed/ om han wistas i Carlscrona/ Stockholm och Giötheborg/ hos Ammiralitet, men uti de öfrige Siöstäderne/ hos Magistraterne sig genast at angifwa/ deß permissions sedel och derpå antagne Hyra at låta anteckna; Ammiraliteterne och Magistraterne åligger det der efter/ at ofördröijeligen gifwa Compagnie Officeraren kundskap utaf hwem och på hwad resa/ samt för huru stor Hyra Karlen är betingad; Om hwilket alt Compagnie Officeraren sedan/ utan något uppehåld/ icke allenast bör giöra des raport til Ammiralitets Collegium til nödig annotation i Siö-Militiæ-Contoiret, utan ock lämna wederbörande Rote kundskap derom/ at den må weta/ hwarest des Karl stadnat.

4.

I det samma/ at med någon Crono-Båtsman slutes om Hyra/ antingen Månadswis eller för hela resan/ då wid resans anträdande något på handen warder betalt/ innehåller Redaren eller Skiepparen derutaf för den/ som förhyrde sig at Segla Inrikes eller Öster-Siön/ Twå Daler Silf:mt för hela åhret/ men för den som kommer at fara utom Sundet/ Tre och en Trediedels Daler Dito Mynt/ hwilka Penningar Redaren eller Skiepparen är plichtig då straxt/ at för wederbörande Compagnie Officerares Räkning deponera i Ammiralitets-Cassan, om han är boende i Carlscrona/ Stockholm eller Giötheborg; Men på de andre orter hos Stadsens Magistrat, som genast gifwer Compagnie Officeraren derom kundskap/ hwars skyldighet blifwer/ at för sådane medel til Ammiralitets Collegium giöra behörig Räkning/ och Collegium åter at disponera dem til ärsättning af de vacancer, som igenom deße Permissioner kunna existera, således/ at det lämnas i den vacant blefne Rotens wal til at skaffa Karl i stället/ innom Tre Månaders förlopp/ efter det vacancen blifwit kunnig/ emot Tiugu Daler Silf:mts undfående i Legopenningar/ utaf den Recruiterings-Cassan, som på förberörde och de flere här nedanföre omrörde sätt/ samlad och inrättad blifwer/ under hwilka Tre Månader Roten deßutan hafwer Båtsmans Lönen bespard; Men om Roten sig Båtsmannens anskaffande straxt afsäijer/ då kommer Compagnie Officeraren om vacancens ärsättiande/ innom samma Termin och får lika Summa, at draga försorg/ samt til nästa Mönstring för Karlens dugelighet answarig wara; Blifwer intet vacancen ärsatt innom Tre Månaders förlopp/ efter inlupen kundskap om vacancen, så förhålles för den öfrige tiden efter Kongl. Maj:ts Nådige Bref/ angående Båtsmans Förråds-Cassan dat. den 13. Junii 1732. doch med den åtskildnad/ at om Compagnie Officeraren åtagit sig vacancens ärsättiande/ betalar han i brist deraf til bemälte Förråds-Cassa det/ som Roten eljest ärlägga borde. Och ehuruwäl Kongl. Maj:t således ei finner just wara nödigt at Rotens bifall och samtycke till Båtsmans Coop-vaerdie Farten må inhämtas/ så bör doch Roten/ i fall Båtsmannen under den tiden skulle dö eller omkomma/ derigenom ei graveras eller komma at lida/ utan aldeles blifwa skadelös/ och genom Compagnie Officerarens anstalt/ så framt Roten det sig sielf för lika Summa ei wil åtaga/ så en dugtig och säker Karl i stället igen/ som den förra warit.

5.

Förutan det Redaren wid en permitterad Båtsmans förhyrande/ innehåller och på förbemälte sätt deponerar en wiß del af des Hyra/ har han ei mera förskåtts-wis af Hyran at utbetala/ än högst Twå tredie parter för dem/ som segla i Öster-Siön/ och hälften för dem som fått låf och begifwit sig at segla utom Sundet/ under hwilket förskått/ doch nästbemälte Twå eller Tre en Trediedels Daler Silf:mynt inberäknas för hela resan/ alt som resan är bewiljad in- eller utom Öster-Siön/ börandes på permissions sedlen/ som Båtsmannen wid förhyrandet upwisar/ både denne innehåldningen af Twå och Tre en Trediedels Daler Silfwermynt; Så wäl som huru mycket på Hyran förskåttswis blifwit betalt/ utaf Redaren eller Skiepparen antecknas/ så at när den förhyrde Karlen upwisar sin Sedel hos Ammiralitetet eller hos Magistraterne der intet Ammiralitet är/ sådant til nödig underrättelse må kunna observeras.

6.

Om någon permitterad Crono-Båtsman dör eller rymmer under resan/ hwilket Skiepparen som förhyrdt samma Karl/ bör med första gifwande lägenhet till Compagnie Officeraren notificera; Så niuta i det förra tillfället Båtsmannens efterlämnade Hustru/ Barn eller Föräldrar och anhörige den hos Redaren innestående Hyran til godo; Men uti det senare/ och när då inga så nära anhöriga äro til/ som Hustru/ Barn och Föräldrar/ hemfaller sådan innestående Hyra til Recruterings-Cassan, hafwandes Ammiraliteterne och Magistraterne, så wäl som Compagnie Officerarne, hwar för sin del i deße tilfällen at begå/ det en noga richtighet hålles/ så at den til Båtsmans vacancernes ärsättiande inrättade Besparings-Cassan ej må komma at lida; Och hwad Båtsmannens Lön och rättighet hos deß Rota under permissions tiden angår; Så har Båtsmannen om den samma för afresan at disponera, som han för sig och sine anhörige bäst finner.

7.

Skier ingen afgång med de permitterade Båßmännen/ så upbära de sielfwa wid deras återkomst den innestående Hyran/ då ock/ så wida Siö-farten det åhret är sluten/ dem åligger sig åter igen hos Ammiralitetet eller Magistraten at angifwa/ hwarefter de förfoga sig til sina Rotar igen/ eller ock/ om någon ny resa innom åhrets slut anträdes en eller flere gånger/ annoteras sådant wid Ammiralitetet eller hos Magistraten, så at altid må kunna gifwas beskied/ hwad som af innestående Hyra Recruterings-Cassan bör tilflyta/ i fall någon afgång timar/ hwarom at blifwa underrättad/ Compagnie Officeraren, deßutan genom Correspondence med wederbörande bör lära sig angelägit wara.

8

De Coop-vaerdie Skieppare/ som antagit någre Cronans Båtsmän til Hyra/ skola under resorne om dem hafwa tilbörlig omwårdnad/ at de icke uti förefallande siukdomar af wanskiötzel måge förgås/ såsom ock alt giörligit insende/ at de i landet ej må få tilfälle at rymma eller sig uti främmande tienst begifwa; Men skulle någon Båtsman icke desto mindre utaf wanartighet rymma och afwika ifrån det Fartyg/ hwaruppå han låtit sig förhyra/ och den samma sedan ertappes/ så anses en sådan med lika straff/ som hade han rymt ifrån Cronans tienst och Commendering.

9.

Compagnie Officerarnes plicht är/ så snart de hållit Afräknings möten och utdelt sine sedlar til dem/ som permission begiärt/ til det föreskrefne antal/ at straxt derom til Ammiralitets-Collegium giöra deras raporter, samt förtekningar på de permitterade insände/ som i Siö MilitiæContoiret komma at annoteras; Sammaledes at berätta/ huru de upburit den första Afgifften/ som wid Karlens förhyrande bör ärläggas/ och med hwad Fartyg in- eller utom Öster-Siön de permitterade låtit sig förhyra; Jämwäl ock innom slutet af åhret at giöra beskied/ huru de permitterade sig åter infunnit/ samt på de ställen/ därest intet Ammiralitet är/ wisa at han i nästa Ränterie för Ammiralitets Collegii Räkning/ deponerat den upburne Afgifften/ af de förhyrde Båtsmännen/ så wäl som hwad af innestående Hyra til Recruterings-Cassan kan hafwa influtit för afgångne Båtsmän/ börandes ock då wid årets slut/ Räkning insändas för altsammans/ och hafwa Compagnie-Skrifwarne uti alt detta at oförsummeligen gå Officeraren tilhanda.

10.

Skulle ingen af Compagniet i det löpandet åhret hafwa begiärt eller erhållit permission at fara til Coop-vaerdie, så bör sådant icke desto mindre efter hållit Afräknings-Möte/ af Compagnie-Officeraren til Ammiralitets-Collegium notificeras.

11.

Och som hela Recruterings-Cassan förblifwer under Ammiralitets Collegii disposition, och kommer til intet annat at anwändas/ än recruteringar af sådane vacancer, som igenom permissioner existera; Så bör hwar och en Compagnie Officerare, så snart han förnimmer sådan vacance wid deß Compagnie, gifwa det Ammiralitets Collegio tilkiänna/ och derjämte insända Rotens utlåtelse/ om den sielf emot 20. Daler Silfwermynts undfående af Recruterings-Cassan för ärsättningen wil swara/ hwarefter Collegium pådrifwer/ at Recruteringen skyndesamt skier/ antingen Roten wil sig den samma åtaga/ eller Compagnie Officeraren kommer derom at föranstalta/ emot sådan wedergiällning/ som förbemält är.

12

Kongl. Maj:t förmodar wäl/ det denne Recruterings-Cassan låter blifwa tilräckelig/ at de igenom deße permissioner existerande vacancer, warda ersatte af sådan inkomst/ som Kongl. Maj:t nu dertil i nåder anslagit; Doch i fall något derutinnan skulle brista/ särdeles i förstone/ wil Kongl. Maj:t i nåder låta upfylla sådan brist igenom förskott af publique medel/ som sedan kan ersättias/ när mera tilgång blifwer uti Recruterings-Cassan, på det hwarken Allmogen af Båtsmanshållet må komma at kiänna någon last eller tunga/ ej heller någon afsaknad uti Båtsmans Compagniernes styrckia igenom deße permissioner fordsakas.

13.

Ehuruwäl Kongl. Maj:t/ med forordnande härofwanföre at hwar Tijone man/ i proportion af hwart Compagnies styrckia/ åhrligen får permitteras til Coop-vaerdie Fart/ har des nådige anseende därpå/ at sådane permitterade, innom åhrets slut/ hwaruti permissionen dem blifwit lämnad/ böra sig åter til deras Rotar inställa/ på det ombytning måtte kunna skie det följande åhret/ medelst andre Båtsmäns permitterande, och så widare åhr efter annat/ hwarigenom den ena af Compagniet ei mindre än den andre kan efter handen få öfning til Siös; Så wil Kongl. Maj:t doch i nåder hafwa förklarat/ at om någon Båtsman begiär permission at fara i Öster-Siön på Twå åhr tillika/ eller utom Sundet på Tre åhr/ så skal honom icke sådant förwägras/ allenast Afgiften af 2. Daler Silfwermynt/ när permission nyttias i Öster-Siön/ samt 3½ Daler Silfwermynt utom Sundet för hwardera åhret wederbörligen erlagd warder/ och til Recruterings-Cassan inflyter. I öfrigit som Kongl. Maj:t handhafwande af denne Förordning des och Riksens Ammiralitets-Collegium i nåder anförtrodt; Så drager Kongl. Maj:t til det samma nådigt förtroende/ at det låter på alt sätt tilse/ och derom låta sig angelägit wara/ huru det härmed för Kongl. Maj:t och Cronan påsyftade nyttige ändemålet må wunnit och erhållit warda. Datum ut Supra.

FRIEDRICH.
(L.S.)


Kongl. Maj:ts Nådige Förordning/ Angående Rote- och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet/ Igenom Coop-vaerdie Fart. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 25. Oct. 1733.
Stockholm. Joh. Henr. Werner, 1733. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.