Kongl. Maj:ts
Nådige
Förklaring
Öfwer
Förordningen
Af den 25. Octobr. 1733.
Angående
Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 12. Octobr. 1734.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM/ uti det Kongl. Boktryckeriet/
Hos Johan Henrich Werner,


Directeur öfwer alla Tryckerien i Riket/ Åhr 1734.


ALdenstund uti ofwannämde Förordning af den 25. Octobr. 1733. om Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i siöwäsendet genom Coopvaerdie fart/ ey finnes stadgat/ huruwida Båtsmännen/ enär de blifwa permitterade at fara på coopvaerdie Fartyg/ hafwa tilstånd at nyttia de kläder/ hwarmed deras Rothehållare dem efter Förordningarne förse; fördenskull wil Kongl. Maj:t hafwa härmed i nåder förklarat/ det Båtsmännen/ enär de segla med coopvaerdie fartyg/ böra förse sig med egna kläder/ och ey bruka något af de så kallade tre åhrs beklädnings persedlar/ emedan de då intet äro stadde i Kongl. Maj:ts och Kronans tienst/ hwilcket wederbörande til underdånig efterrättelse länder. Datum ut supra.

FRIEDRICH.
(L.S.)


Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Förordningen Af den 25. Octobr. 1733. Angående Rothe och Indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coopvaerdie fart. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 12. Octobr. 1734.
Stockholm. Johan Henrich Werner, 1734. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.