Kongl. Maj:ts
Ytterligare Nådige
Kungiörelse,
Angående
Entrepenaden af Trollhette Slußwerk.
Gifwen Stockholm i Råd Cammaren then 24. Maji 1749.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM Tryckt uti Kongl. tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma.


ALthenstund oaktadt the steg Kongl. Maj:t i Nåder tagit til befordran af Trolhette Slußwerks entreprenade, tiden likwäl til fyllnaden af then til theß utförande nödige summan emot förmodan torde komma at utdragas, hwilket, om thet ej kan anses som et hinder, thet til äfwentyrs torde giöra hela thetta angelägene företagande til intet, dock, sedan saken blifwit så wida bragt, åtminstone bör räknas för en werkelig förlust och afsaknad, så wäl för Riket i gemen, som the orter i syn[n]erhet, hwilka nu i början komma at betjena sig af Siöfarten emellan Wenern och Götheborg; Förthenskull har Kongl. Maj:t, uppå wederbörandes underdånige förslag, i Nåder welat tillåta, thet Cronan för bemälte fyllnad går i förskott, och at then sam[m]a, så snart någon widare til entreprenade sig angifwer låter sig utlösa utur thenne försträcknings summan, wiljandes Kongl. Maj:t härigenom ej gjöra någon then ringaste ändring uti the förmoner, hwilka Entrepreneurerne blifwit tilsagde, samt the förbehåld, som the sielfwe angående thenne inrättning giordt hafwa.

Thetta Kongl. Maj:ts i Nåder fattade Beslut gifwes härmed samtelige Entrepreneurerne tilkänna, hwarjemte the innom wiß föresatt tid, hwilken Kongl. Maj:t innan kårt utnämna lärer, hafwa at, efter theras egit underdånige förbehåld, igenom Deputerade ther å orten, giöra sig underrättade om Slußwärkets anläggning, samt taga alla nödige mått och steg til arbetets behörige drift och utförande: Hafwandes Kongl. Maj:t i öfrigt i Nåder utsedt Öfwer-Intendenten och Cermonie-Mästaren af alla Theß Orden, samt Riddaren, af Nordstierne Orden, Baron Hårleman, at, i anseende til theß bekante kundskap om sådane arbeten samt nit för Kongl. Maj:ts och Rikets bästa, thenne Sammankomst å Kongl. Maj:ts och Cronans wägnar at bewista. Stockholm i Råd-Cammaren then 24 Maji 1749.

FRIEDRICH.
(L.S.)

GUST. BONEAUSCHÖLD.


Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungiörelse, angående Entrepenaden af Trollhette Slußwerk. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 24. Maji 1749.
Kongl. tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, [1749]. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.