Kongl. Maj:ts och Riksens
Commerce Collegii
CIRCULAIRE Bref,
Angående
The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-Fartygs bestyckande och förseende med nödige Hand- och andre Gewär, samt Ammunitions persedlar.

Stockholm then 8. Januarii 1755.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


I anseende til the wåldsamheter, som en tid bortåt af Capare från Tetuan och andre Maroccanske Sjö-Hamnar mot Christne Mackters Handels-Skepp föröfwade blifwit, och hwarom Kongl. Commerce Collegium redan under then 13 November och 5 December sidstledne underrättelse meddelt; Har Hans Kongl. Maj:t, uti skrifwelse af then 2 sidstnämde December månad, i Nåder tillkänna gifwit, huruledes Hans Maj:t af Nådig omwårdnad för Theß trogne undersåtares bästa, wäl warit betänkt på alle sådane mått och utwägar, som tjenlige synts at widtagas til skydd och förswar emot sådane wåldsamheter; Men i anseende til the betänkeligheter, som å alla sidor sig therwid företedt, tils widare icke funnit något bättre och säkrare medel, än at låta sig wara sorgfällige therom, at theras Skepp, som komma at segla til the i så motto osäkre Farwattn, måtte så utrustas och bewäpnas, at the kunna wara någorlunda i stånd at sig förswara, i händelse at the af förenämde Capare warda antastade. I en sådan afsigt har Hans Kongl. Maj:t i Nåder funnit, at hwarje Skepp i proportion af theß lästetal, sålunda kunde med nödige Gewär förses, at et Fartyg från 50 till 100 ā 120 Lästers storlek, hade om bord Åtta trepundige Canoner, tre ā fyra Nickhakar, eller, i deras ställe, lika många Enpundige stycken, jemte handgewär för Besättningen, Spräng-Kistor, samt andra förswars-medel, som wid dylike tilfällen brukas.

Om en slik utrustnings wärkställande, såsom grundad på en försiktig upmärksamhet, har Hans Maj:t i Nåder förmodat at the Handlande af Skepps-Rederierne, så mycket mera woro låtande sig angelägne wara, som theras enskilte förmån therunder närmast beror; Men som samma anstalt tillika är förknippad med Swenska Flaggans trygg- och säkerhet, hwarpå Nationens heder och anseende ankommer, har Hans Maj:t therjemte welat hafwa Rederierne thertil förpligtade, så kärt them är at Medelländska friheten åtniuta, eller undfå Algieriske Sjö-Paß; I följe hwaraf, innan slike Paß af thetta Kongl. Collegio så meddelas, förut bör, jemte the wanlige Certificater, äfwen bewis ifrån Magistraterne uptes, huru Skeppen, på sätt som förmält är, efter storlek samt Besättningarnes styrka, utrustade blifwit hälst, i fall af efterlåtenhet härutinnan, Rederierne sielfwa komma at wara answarige för then olycka Fartygen och folket kan öfwergå.

Hwad Hans Kongl. Maj:t således i Nåder för godt funnit och faststält, har Kongl. Collegium härigeom bordt gifwa wid handen, med begäran, thet behagade genom Magistraterne therom skyndesammeligen göra the Handlande af Skepps-Rederierne underrättade, med antydan, at ställa sig alt sådant til underdånig noga efterrättelse. Wi befalle

GUD Alsmäcktig. Stockholm the 8 Januarii 1755.

På dragande Kall och Ämbetes wägnar.

ERLAND BROMAN.

VULT von STEYERN.   J. von DÜBEN.
C.G. BUNGENCRONA.   J. SILFWERSKIÖLD.
Js. J. DRAGMAN.   C.L. EHRENFALK.
Å.H. FRESER.

Pehr Dan. Holmér.
L. Secret.


Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, Angående The til Spanska och Medelländska sjön gående Coopvaerdie-Fartygs bestyckande och förseende med nödige Hand- och andre Gewär, samt Ammunitions persedlar.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1755. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.